Foreldres involvering og støtte er viktig for å lykkes med utdanning

Å mestre skolen er en beskyttende faktor mot å falle utenfor samfunnet som voksen, og skolestøttende tiltak kan derfor være viktig for utsatte barns framtid. Denne oversikten viser at foreldres involvering og støtte er verdifullt for at barn lykkes med utdanning.
Foreldres involvering og støtte er viktig for å lykkes med utdanning
Involvering av foreldrene er svært viktig. Ill. foto: Unsplash Foto: Adam Winger on Unsplash
Lisebet Skeie Skarpaas
Publisert 24. juni 2021 | Sist oppdatert 18. april 2024

Norsk sammendrag og kvalitetsvurdering: Lisebet Skeie Skarpaas

Å mestre skolen er en viktig forebyggende faktor mot marginalisering. Barn med risiko for å ikke mestre skolen, og å falle fra utdanning, kan dra nytte av tiltak med skolestøtte utenfor skoletid. Bred implementering, og det å opprettholde effektive tiltak, er en vedvarende utfordring på tvers av sektorene utdanning, velferd og helse. Det er et stort behov for ulike tilnærminger for å øke samfunnets evne til implementering av tiltak, samt å øke effektiviteten og kvaliteten på ulike tiltak.

Denne gjennomgangen identifiserte skolestøttende tiltak for grunnskolebarn med risiko for å ikke mestre skolen. Forskerne analyserte 36 tidligere studier som har undersøkt effekten av tiltak for skolestøtte, og sett på hva som kjennetegner de tiltakene som virker. Basert på antall ganger ulike tiltak ble benyttet til sammen i de 36 studiene, identifiserte forskerne vanlige elementer som inngikk i praksis, prosess- og implementering på tvers av intervensjonene. Det ble satt en skår for hvor ofte disse elementene ble tatt med i studier som viste effekt, i motsetning til i studier som ikke viste effekt av tiltaket.

De fem vanligste elementene i tiltakene i praksis var hjemmeleksestøtte, opplæring i positivt foreldre-skole engasjement, positiv forsterkning, strukturert veiledning og opplæring om psykisk helse. Det vanligste prosesselementet var regelmessig støtte til den som mottok tiltaket, og det vanligste implementeringselementet var å følge med på kvalitet i tiltaket. Vanlige kombinasjoner av elementer ble også identifisert og gitt en skår basert på hyppighet av bruk.

Studien fant at involvering av foreldrene ga den beste effekten. Foreldrenes involvering og støtte i skolearbeidet var svært viktig for barnas faglige prestasjoner. Særlig effektive elementer var positive forventninger fra foreldrene og aktiviteter i hjemmet som stimulerte barnas læring. Denne oversikten viste også at det hadde god effekt når profesjonelle veiledere samarbeidet med foreldre om involvering i skolearbeidet hjemme.

Resultatene fra denne oversikten kan benyttes i arbeidet med å utforme eller optimalisere skolestøttende tiltak. Videre kan studien brukes til å informere de som jobber med utdanning, implementering og praksis for å forbedre skolemestring for utsatte barn.

Kvalitetsvurdering

Den vitenskapelige kvaliteten til denne systematiske oversikten vurderes til å være høy. Det er gjort grundige søk etter litteratur, og analysene av materialet følger anerkjente metoder. Det er derfor grunn til å kunne stole på resultatene i oversikten. 

Referanse

Engell, T., Kirkøen, B., Hammerstrøm, K. T., Kornør, H., Ludvigsen, K. H. & Hagen, K. A. (2020). Common Elements of Practice, Process and Implementation in Out-of-School-Time Academic Interventions for At-risk Children: a Systematic Review. Prevention Science, 21(4), 545-556. https://doi.org/10.1007/s11121-020-01091-w

 Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord: Barn og unge