Forhold knyttet til både elev, familie og skole ble identifisert som risikofaktorer for skolefravær og frafall i skolen

Denne systematiske oversikten viser til en rekke faktorer som kan ha sammenheng med en utvikling mot fravær og frafall i skolen. Risikofaktorene ser ut til å være de samme for både skolefravær og frafallsproblematikk, og gjelder på tvers av kjønn.
Forhold knyttet til både elev, familie og skole ble identifisert som risikofaktorer for skolefravær og frafall i skolen
Flere faktorer har sammenheng med fravær og frafall i skolen. Ill. foto: Pixabay
Lisebet Skeie Skarpaas
Publisert 10. mai 2022 | Sist oppdatert 18. april 2024

Norsk sammendrag og kvalitetsvurdering: Lisebet Skeie Skarpaas

Skolefravær og frafall fra skolen er forbundet med mange forskjellige problemer gjennom livsløpet. Utfordringer med deltagelse på skolen har vist sammenheng med kriminalitet, atferdsvansker, psykiske lidelser og misbruk av rusmidler. Det er også påvist sammenheng mellom å ha mye fravær fra skolen og permanent frafall fra skolen. Å ikke fullføre skolegang øker risiko for økonomiske problemer og ulike psykiske, sosiale og arbeidsrelaterte utfordringer videre i livet. For å redusere risikoen for at slike problemer oppstår er det viktig å få innsikt i risikofaktorer for både skolefravær og frafall fra skolen.

Målet for denne studien var å lage en syntese av risikofaktorer for skolefravær og skolefrafall. Totalt ble 75 studier inkludert i analysene, som til sammen beskrev 781 potensielle risikofaktorer for skolefravær og 635 potensielle risikofaktorer for frafall fra skolen. Risikofaktorene ble sortert i risikoområder for skolefravær og skolefrafall. Gjennom en stegvis analyse av de ulike risikoområdene fant forskerne hvilke faktorer som viste sterke sammenhenger med fravær og frafall i skolen.

For skolefravær fant forskerne flere risikoområder med sterk grad av sammenheng. Relatert til eleven fant de at å ha en negativ innstilling til skolen, en atferd eller innstilling som var antisosial, røyking, misbruk av illegale rusmidler, alkoholmisbruk, andre internaliserende problemer (angst og depresjon), psykiatriske symptomer eller lidelser, og å tilhøre en seksuell minoritet var risikofaktorer for skolefravær. Familierelaterte risikoområder var lavt skoleengasjement hos foreldre og en historie med vold og mishandling. I tillegg hadde risikoområdet skolefaktorer sterk grad av sammenheng med dårlig elev-lærer-forhold.

For skolefrafall viste det seg at risikofaktorer med sterk grad av sammenheng var å ha en historie med nedgang i karakterer, å ha lav intelligens eller oppleve læringsvansker, og lave skoleprestasjoner. Områdene med risikofaktorer var i stor grad like for både skolefravær og skolefrafall, og man kan anta at både skolefravær og -frafall derfor er knyttet til de samme risikofaktorene. Det ble funnet holdepunkter for at risikofaktorene også gjelder på tvers av kjønn.

Resultatene i denne oversiktsartikkelen øker den grunnleggende kunnskapen om mulige årsaker til skolefravær og skolefrafall, som igjen bidrar til en bedre forståelse av problematisk utvikling hos ungdom. Denne studien har pekt på styrken i sammenhengen mellom de ulike risikofaktorene for fravær og frafall i skolen. Dette kan være viktig for utvikling og forbedring av både vurderings-, forebyggings- og intervensjonsstrategier for å redusere fravær og frafall i skolen. Men resultatene må behandles med varsomhet ettersom artikkelen gir lite svar på hvordan de ulike risikofaktorene eventuelt henger sammen og kan påvirke hverandre – det vil kunne utforskes videre med teoretiske modeller.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten på oppsummeringen er vurdert til høy. Det er søkt bredt etter litteratur og mange studier er inkludert. En svakhet med de inkluderte studiene er at tverrsnittstudier med ett måletidspunkt er inkludert. Metodene som er brukt til å analysere materialet er adekvate. Det mangler kvalitetsvurdering av hver enkelt artikkel som inngår i analysen. Men det er gjort rede for statistiske analyser som har til hensikt å redusere at det blir skjevheter eller feil når ulike datasett fra de inkluderte studiene skulle slås sammen og rapporteres i fellesskap. Denne studien viser sterk sammenheng mellom flere risikofaktorer og fravær og frafall i skolen, men den kan ikke si noe om årsak og virkning i disse sammenhengene. Til det trengs studier med annet design.

Referanse

Gubbels, J., van der Put, C. E. & Assink, M. (2019). Risk Factors for School Absenteeism and Dropout: A Meta-Analytic Review. Journal of Youth & Adolescence, 48(9), 1637-1667. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5

 Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord: Barn og unge