Individuell jobbstøtte (IPS) kan være effektivt for unge voksne med psykiske lidelser som ønsker å komme ut i arbeid

Selv med et ønske om å delta i arbeidslivet, opplever unge voksne med psykiske lidelser ofte arbeidsledighet. Å delta i arbeidslivet er avgjørende for å motvirke utenforskap, fattigdom og dårlig livskvalitet. Denne studien gir en oppsummering av forskningen som spesielt fokuserer på bruk av IPS rettet mot unge voksne.

Individuell jobbstøtte (IPS) kan være effektivt for unge voksne med psykiske lidelser som ønsker å komme ut i arbeid
Unge kan ha nytte av IPS: Ill. foto Pixabay
Ellen Gabrielsen Hjelle
Publisert 15. desember 2023 | Sist oppdatert 18. april 2024

Norsk sammendrag og kvalitetsvurdering: Ellen Gabrielsen Hjelle

Mange unge voksne med psykiske lidelser opplever utfordringer knyttet til å delta i arbeidslivet. IPS er en modell for å hjelpe personer som har alvorlige psykiske lidelser med å finne og beholde arbeid ved å tilby skreddersydd støtte basert på deres individuelle behov. Forskningsbevisene for IPS' effektivitet for personer med psykiske utfordringer er godt dokumentert i litteraturen. Likevel har det manglet en oppsummering av forskningen som spesifikt fokuserer på unge voksne. Denne oversikten omfatter 7 studier med totalt 697 deltakere fra Canada, Danmark, Norge, Storbritannia og USA. Forskergruppen består av medlemmer fra Danmark, Norge og USA

Studiens hovedmål var å beskrive bruken av IPS for unge voksne, vurdere metodens effekt på deltakelse i arbeid, samt evaluere dens innvirkning på deltakelse i utdanning. Denne systematiske oversikten og metaanalysen indikerer at IPS synes å være effektiv for å hjelpe unge voksne med alvorlige psykiske lidelser eller tidlig psykose med å finne arbeid. Gjennomsnittlig oppnådde 58 % av deltakerne som mottok IPS arbeid, sammenliknet med kun 25 % i kontrollgruppen. IPS-deltakerne hadde også betydelig lengre varighet i sysselsetting sammenlignet med deltakerne i kontrollgruppen. Når det gjelder deltakelse i utdanning, viser resultatene større usikkerhet. Det anbefales videre forskning for å undersøke om IPS også er nyttig for å støtte utdanning blant denne gruppen.

For fremtidig forskning anbefales det å vurdere metodens relevans for en bred gruppe unge voksne som trenger støtte for å nå sine karrieremål. En av utfordringene med studiene som er inkludert i denne oversikten, er manglende enighet om definisjonen av "unge voksne", ettersom deltakerne i de inkluderte studiene varierte i alderen 16-30 år.

Kvalitetsvurdering

Denne kunnskapsoversikten er gjennomført i tråd med gjeldende retningslinjer (PRISMA) og inkluderer en metaanalyse. Det er ikke dokumentert at det er gjennomført en kvalitetsvurdering av hver enkelt studie som er inkludert. Likevel vurderes studien totalt sett å ha tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet, og det er grunn til å kunne stole på resultatene og konklusjonen.

Referanse

Bond, G. R., Al-Abdulmunem, M., Marbacher, J., Christensen, T. N., Sveinsdottir, V. & Drake, R. E. (2023). A Systematic Review and Meta-analysis of IPS Supported Employment for Young Adults with Mental Health Conditions. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 50(1), 160-172. https://doi.org/10.1007/s10488-022-01228-9 

Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord: Barn og unge, Psykisk helse, Supported employment, Tilbakeføring til arbeidslivet