Individuell jobbstøtte (IPS) kan være nyttig for personer med mange forskjellige utfordringer knyttet til arbeidsdeltagelse

Selv om individuell jobbstøtte (IPS) er utviklet for personer med alvorlige psykiske lidelser, kan IPS også være nyttig for personer med andre utfordringer ifølge denne systematiske oversikten. Andre grupper det kan være nyttig for er personer med fysiske funksjonshemminger, personer som har utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet etter fengselsopphold eller rusproblemer, i tillegg til yngre mennesker som har falt ut av skole eller jobb.

Individuell jobbstøtte (IPS) kan være nyttig for personer med mange forskjellige utfordringer knyttet til arbeidsdeltagelse
IPS er nyttig for mange. Ill. foto: Pixabay
Ellen Gabrielsen Hjelle
Publisert 01. desember 2023 | Sist oppdatert 19. desember 2023

Norsk sammendrag og kvalitetsvurdering: Ellen Gabrielsen Hjelle

IPS er en modell utviklet for å hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeid ved å tilby støtte ut fra den enkeltes behov på nødvendige områder.  Evidensen for effekten av IPS for personer med psykiske utfordringer er godt beskrevet i litteraturen. Det er imidlertid ikke like klart hvor effektivt IPS er for andre grupper som strever med arbeidsdeltakelse. Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt hvor gjennomførbarheten av IPS for personer med kroniske smerter skal undersøkes.

Målet med oppsummeringen er å vurdere effekten av ulike intervensjoner med støttefokus (inkludert IPS) for å muliggjøre arbeidsdeltagelse i populasjoner av mennesker der alvorlig psykisk lidelse ikke er deres hovedproblem, eventuelt ikke deres eneste problem. Oversiktsartikkelen inkluderer 10 studier med til sammen 913 deltakere fra Norge, Sverige, USA, Canada og Kina. Forskergruppen består av medlemmer fra Storbritannia og Norge. Det viktigste utfallsmålet er om deltagerne har kommet ut i betalt ordinært arbeid, uansett varighet på arbeidsforholdet.

Denne studien viser at IPS også kan være nyttig for å fremme tilbakeføring til arbeid for personer med fysiske funksjonshemminger, krigsveteraner, tidligere straffedømte eller personer med tidligere rusproblematikk. Studien støtter også at IPS kan være nyttig for unge som har falt utenfor skole og arbeidsliv. For å styrke fremtidig forskning innenfor IPS anbefales at det defineres hva «competitive employment» (ordinært betalt arbeid) egentlig innebærer, samt at det inkluderes utfallsmål om livskvalitet i studiene. 

Kvalitetsvurdering

Denne kunnskapsoppsummeringen er gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer (PRISMA), og kvaliteten for hver artikkel er vurdert ved å bruke anerkjent verktøy. Oppsummeringen holder tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet, og det er grunn til å kunne stole på resultatene og konklusjonen. Meta-analyse er ikke gjennomført, som planlagt i utgangspunktet, da studiene er for ulike.

Referanse

Probyn, K., Engedahl, M. S., Rajendran, D., Pincus, T., Naeem, K., Mistry, D., Underwood, M. & Froud, R. (2021). The effects of supported employment interventions in populations of people with conditions other than severe mental health: a systematic review. Primary Health Care Research & Development, 22, e79, Artikkel e79. https://doi.org/10.1017/S1463423621000827 
 

Klikk her for artikkel i fulltekst


Relevante søkeord: Supported Employment, Psykisk helse, Fysisk helse, Barn og unge, Tilbakeføring til arbeidslivet