Kognitiv adferdsterapi ser ut til å være effektivt for å redusere lengden på sykefravær og fremme tilbakeføring til arbeid.

Denne oppsummeringen undersøker effekten av kognitiv adferdsterapi for å redusere sykefravær og fremme raskere tilbakeføring til arbeid. I oversikten konkluderes det med at bruk av denne terapimodellen kan være nyttig for begge deler.

Kognitiv adferdsterapi ser ut til å være effektivt for å redusere lengden på sykefravær og fremme tilbakeføring til arbeid.
Ill. foto: Pixabay
Ellen Gabrielsen Hjelle
Publisert 28. juni 2024 | Sist oppdatert 28. juni 2024

Norsk sammendrag og kvalitetsvurdering: Ellen Gabrielsen Hjelle

Det er en rekke grunner til at arbeidstakere er sykmeldt fra jobb. De vanligste årsakene til sykefravær er utfordringer knyttet til psykisk helse og muskel- og skjelettlidelser. Sykefravær er knyttet til store økonomiske samfunnskostnader og nedsatt produktivitet, og det er derfor også et mål globalt å redusere sykefravær. Symptomatisk behandling av sykdom har vist seg å være utilstrekkelig i en rekke studier, mens det finnes mye forskning som gir støtte til ulike såkalte Return-To-Work (RTW) intervensjoner for å fremme arbeidsdeltakelse. Denne oppsummeringen ser spesifikt på effekten av kognitiv atferdsterapi for å hjelpe sykmeldte til å komme tilbake i arbeid, og for å tilpasse seg andre måter å jobbe på etter å ha returnert til jobb.

Kognitiv atferdsterapi fokuserer på å forbedre pasientens nåværende kognisjon og tankeprosesser. Terapimodellen har vist seg å være nyttig for håndtering av kroniske problemer der det ikke er noen umiddelbar kur. Den fungerer ved å gjøre mennesker bevisste på sine tanker og sin atferd, og å erstatte negative reaksjoner på ulike hverdagsscenarier med mer positive perspektiver, noe som gjør at de lettere kan regulere symptomene sine. Den kognitive komponenten av terapien hjelper individer med å identifisere og koble sammen sine tankemønstre, problematisk atferd og negative følelser. Den atferdsmessige komponenten i terapien bruker forskjellige teknikker, inkludert forsterkning og opplæring, for å forbedre de ansattes funksjonelle status og hjelpe dem med å utvikle positive relasjoner til jobben.

Selv om kognitiv atferdsterapi primært fokuserer på behandling av psykiske lidelser, kan anvendelsen av prinsipper med fokus på positiv forsterkning og atferdsendringer bidra til å forbedre motstandskraft og evnen til å håndtere smerte også for personer med muskel- og skjelettlidelser.

Oversiktsartikkelen inkluderer 34 studier med deltakere fra USA, Tyskland, Nederland, Danmark, Sverige, Norge, Canada og Spania. Det viktigste utfallsmålet er om deltagerne har kommet ut i betalt, ordinært arbeid. De primære utfallsvariablene inkluderte tiltak for tilbakevending til arbeid (RTW) og sykefravær. De sekundære utfallene inkluderte psykologiske tilstander, som psykisk sykdom, stress, angst og depresjon, og fysiske utfordringer som begrenset arbeidsevne, tretthet og redusert fysisk funksjonsnivå.

Hovedfunn

Trettifire randomiserte kontrollerte studier, med totalt 4025 deltakere, ble inkludert i oppsummeringen. Resultatene viste at deltakerne som fullførte kognitiv adferdsterapi hadde redusert sykefravær med i gjennomsnitt 3,7 dager i analysen i 15 av studiene (95% CI - 5.253, - 2.046; p < 0.01). I de 16 studiene som så på tilbakeføring til arbeid, kom intervensjonsgruppen tilbake på jobb gjennomsnittlig 1,5 dager tidligere enn kontrollgruppen (95% CI 1.019, 1.722; p<0.05).

Oppsummeringen viser at samlet sett er kognitiv adferdsterapi et godt alternativ for å fremme arbeidsdeltakelse og redusere lengden på sykefravær. Terapien ser ut til å være nyttig for å håndtere fatigue, psykiske lidelser, depresjon samt fremme fysisk helse. Imidlertid fant ikke forskerne at terapien var nyttig for å håndtere stress, angst eller forbedre arbeidsevnen.

Mer forskning er nødvendig for å vurdere effekten av å øke varigheten av kognitiv adferdsterapi, sammenligne ansikt-til-ansikt og digitale metoder, og om metoden er bedre som et forebyggende tiltak som brukes i de tidlige stadiene av sykdom før sykefravær begynner.

Kvalitetsvurdering

Denne kunnskapsoppsummeringen er strukturert gjennomført, registrert i PROSPERO og kvaliteten for hver artikkel er vurdert ved å bruke PEDro. Oppsummeringen vurderes å holde tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet, og det er grunn til å kunne stole på resultatene og konklusjonen.

Referanse

Xu, H., Cai, J., Sawhney, R., Jiang, S., Buys, N. & Sun, J. (2024). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Helping People on Sick Leave to Return to Work: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of occupational rehabilitation, 34(1), 4-36. https://doi.org/10.1007/s10926-023-10116-4 


Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord: Fysisk helse, Psykisk helse, Sykefravær, Tilbakeføring til arbeidslivet