Tilbakeføringskoordinator for sykmeldte reduserte lengden på fravær

En tilbakeføringskoordinator virker lovende for å redusere lengden på fravær for sykmeldte og kostnader til tiltaket. Særlig ser det ut til at ansikt-til-ansikt møter er viktige.

Tilbakeføringskoordinator for sykmeldte reduserte lengden på fravær
Ansikt-til-ansikt kontakt har effekt: Ill. foto: Unsplash
Lisebet Skeie Skarpaas
Publisert 03. februar 2022 | Sist oppdatert 18. april 2024

Norsk sammendrag og kvalitetsvurdering: Lisebet Skeie Skarpaas

Sykefravær fører til betydelige økonomiske og sosiale kostnader, og flere tiltak er utviklet for å sikre en rask og trygg tilbakeføring til arbeid. Kompleksiteten i tilbakeføringsprosesser der mange ulike aktører og arenaer er involvert gjør at dette kan være utfordrende i praksis. Å tilby en profesjonell koordinator som bistår den sykmeldte i tilbakeføringsprosessen har derfor vært en komponent som har blitt prøvd ut i en rekke tiltak internasjonalt.

Denne systematiske oversikten undersøker hvilken innvirkning det å tilby tilbakeføringskoordinatorer har på tilbakeføring til arbeid for arbeidstakere med sykdom eller skade. Det ble søkt etter litteratur i en rekke vitenskapelige databaser, og 14 kvantitative artikler oppfylte kvalifikasjons- og kvalitetskriteriene og ble inkludert.

I oversikten ble det satt søkelys på virkningen av å ha en tilbakeføringskoordinator for lengden på fraværet, andel tilbakeførte, livskvalitet og kost-nytte. Funnene på tvers av de inkluderte studiene ble sammenfattet i en syntese. Det ble funnet sterk evidens for at fraværets varighet ble redusert når arbeidstakerne hadde kontakt med en tilbakeføringskoordinator ansikt-til-ansikt. I tillegg var det sterk evidens for at tilbakeføringstiltak som inneholdt ansikt-til-ansikt kontakt med en koordinator bidro til høyere andel tilbakeførte, og moderat evidens for at dette reduserte kostnadene til tiltaket.

Tilbakeføringstiltak hvor en koordinator identifiserte barrierer og fasiliterende faktorer for tilbakeføring til arbeid viste også lovende resultater, med sterk evidens for at varigheten på fraværet ble redusert og moderat evidens for reduksjon av kostnader. Når det gjaldt livskvaliteten til arbeidstakerne, ble det imidlertid funnet begrenset evidens for at en tilbakeføringskoordinator forbedret denne, med mindre tiltaket involverte ansikt-til-ansikt kontakt med koordinatoren.

I denne systematiske oversikten ble det funnet sterkest evidens for at en tilbakeføringskoordinator kan redusere lengden på sykefraværet og kostnader til tiltak. Fremtidig forskning bør måle langsiktige resultater av å tilby en tilbakeføringskoordinator, samt å vurdere nærmere konteksten på arbeidsplassen. Videre bør man se nærmere på arbeidstakerens livskvalitet, på eldre arbeidstakere og på arbeidstakere med kroniske helsetilstander.

Kvalitetsvurdering

Den vitenskapelige kvaliteten på denne systematiske oversikten synes å være høy. Det er benyttet flere relevante databaser, kvaliteten på de inkluderte studiene er vurdert etter kjente kriterier og man har benyttet flere forskere i de ulike trinnene for å kvalitetssikre prosessen.

Intervensjonene som er benyttet i studiene er komplekse og resultatene viser til en pakke av ulike komponenter, for eksempel både ansikt-til-ansikt kontakt og ergonomisk intervensjon. Det er ikke mulig å vurdere effekt av de ulike komponentene separat med de design som er benyttet, noe som må tas hensyn til i bruk av resultatene. I hvilken grad resultatene kan generaliseres må diskuteres, da intervensjonsstudiene som har lykkes med tilbakeføring til arbeid både har spesifikke grupper sykmeldte (med spesifikke fysiske plager som kjennetegnes av rask bedring) og begrenset oppfølgingsperiode.

Referanse

Dol, M., Varatharajan, S., Neiterman, E., McKnight, E., Crouch, M., McDonald, E., Malachowski, C., Dali, N., Giau, E. & MacEachen, E. (2021). Systematic Review of the Impact on Return to Work of Return-to-Work Coordinators. Journal of Occupational Rehabilitation, 31(4), 675-698. https://doi.org/10.1007/s10926-021-09975-6

Klikk her for artikkel i fulltekst

Relevante søkeord:  Sykefravær, Tilbakeføring til arbeidslivet