"Å navigere mellom uforutsigbare isfjell": En meta-etnografisk studie av jobbspesialisters bidrag i å tilby jobbstøtte til mennesker med psykiske lidelser

Lenke: "Å navigere mellom uforutsigbare isfjell": En meta-etnografisk studie av jobbspesialisters bidrag i å tilby jobbstøtte til mennesker med psykiske lidelser

Original tittel: "Navigating Between Unpredictable Icebergs": A Meta-Ethnographic Study of Employment Specialists' Contributions in Providing Job Support for People with Mental Illness

Description:

Norsk sammendrag, skrevet av Lisebet Skeie Skarpaas:

Mennesker med alvorlige psykiske helseplager har utfordringer både med å skaffe og beholde arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Dette gjelder også for dem som får tilbud om Supported Employment. Studier viser at nesten halvparten av de som kommer i jobb slutter eller minster jobben innen seks måneder, og mange jobber deltid.

I denne studien ønsket forskerne å utforske og lage en syntese om hva som er kjernen i bidraget til jobbspesialister når det gjelder jobbstøtte innen psykisk helse. De tok utgangspunkt i synspunktene til arbeidssøkere, jobbspesialister og deres veiledere. Det ble søkt systematisk i fire databaser etter kvalitative studier som undersøkte dette. Ved gjennomgang av søkene ble det identifisert 16 studier publisert mellom 2006 og 2018 som ble inkludert i studien.

Den overordnede metaforen som kom fram gjennom analysen handlet om «Å navigere på et uforutsigbart hav fullt av isfjell» som et bilde på hvordan klienter og jobbspesialister erfarte arbeidsinkluderingsprosesser. Isfjellmetaforen illustrerer hvor viktig det er at jobbspesialister er kompetente til å takle klienters utfordringer med å utføre arbeidet eller fungere på arbeidsplassen. Dette gjelder ikke bare knyttet til den enkeltes sykdom, alder, kjønn og kulturelle utfordringer, men også til psykososiale, atferdsmessige og miljømessige arbeidsfaktorer.

Syv temaer som handlet om ulike aspekt ved arbeidet til jobbspesialister og relasjonen til klienten kom fram gjennom studien. Det første fikk navnet "Det er du og jeg som ser" og representerte forholdet mellom klienten og jobbspesialisten som fungerte godt når det var basert på likeverd og partnerskap. Det andre handlet om å ta arbeidssøkernes ambisjoner og behov på alvor. Det tredje temaet beskrev viktigheten av å planlegge veien videre. Det fjerde å utforske det skjulte, å ha tro på bedring og styrke motivasjonen til klienten. Det femte handlet om at jobbespesialisten var tilgjengelig og «på hugget». Det sjette temaet var relatert til å unngå sammenbrudd, å opprettholde kontakt og forebygge frafall fra arbeidet. Det sjuende og siste temaet handlet om å bygge bro mellom arbeidsplassens forventninger og kapasiteten til klienten.

Gode samarbeidsallianser og relasjoner anses som viktig for suksess både generelt innen psykisk helsearbeid, og spesielt innen Supported Employment. Forfatterne foreslår derfor at jobbspesialistenes opplæring og veiledning vektlegger mer oppmerksomhet på disse viktige relasjonelle prosessene.

Kvalitetsvurdering

Denne kunnskapsoppsummeringen vurderes til å holde høy kvalitet, på tross av bruk av få databaser og søkeord. Det er ikke brukt sjekkliste til vurdering av kvalitet på studiene som inngår, men forfatterne brukte to spørsmål til materialet for å vurdere kvalitet i forhold til forskningsspørsmålet. Hvordan hver enkelt studie som inngikk ble vurdert opp mot disse fremgår ikke. Studien beskriver likevel metodene som er brukt for syntesen grundig, og det er i alle faser benyttet flere forfattere for å validere analyser og resultater som styrker troverdigheten til funnene.

Først publisert: 16.11.2020

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Journal of Occupational Rehabilitation

Språk: English