Effekten av velferd-til-arbeidstiltak på aleneforeldres, og deres barns, mentale og psykiske helse

Lenke: Effekten av velferd-til-arbeidstiltak på aleneforeldres, og deres barns, mentale og psykiske helse

Original tittel: Welfare-to-work interventions and their effects on the mental and physical health of lone parents and their children

Description:

Norsk sammendrag, skrevet av Wendy Nilsen:

En ny og omfattende systematisk kunnskapsoversikt fra Cochrane har undersøkt effekten av såkalt «velferd-til-arbeidstiltak» på enslige foreldres arbeidstilknytning, inntekt og helse, samt barnas helse. Slike tiltak handler om å stoppe eller redusere økonomiske støtteordninger, barnebidrag, begrensninger på hvor lenge stønader skal bli betalt o.l.. I tillegg kan de involvere støtte til barnepass. Disse tiltakene skal oppmuntre til arbeid og øke foreldres arbeidstilknytning.

Målet var å undersøke effekten av tiltak definert som «Velferd til arbeidstiltak» (VTA) på 1) helse hos enslige foreldre og barn i høy-inntektsland, og 2) arbeidstilknytning og inntekt.

Forskerne fant 12 studier, som sammenlignet foreldre som mottok velferdsstønader som vanlig med foreldre som fikk et velferd til arbeidstiltak.

Forskerne konkluderte med at VTA ikke har en effekt på helse, verken for foreldre eller barn, men fant en korttidseffekt på arbeidstilknytning og inntekt (1.5-4 år etter tiltaksstart). Det var likevel lite forskjell etter dette (4.1-6 år etter tiltaksstart). I flere av studiene fant foreldrene selv arbeid etter hvert. Alle tolv studiene ble rangert til å ha essensielle metodiske mangler, og alle utenom én av studiene var fra USA. Dersom man skal gjøre lignende tiltak i Norge, anbefales det å utføre en studie med høy kvalitet slik at man i sikrere grad får vite om et slikt tiltak har en effekt i en norsk kontekst.

Først publisert: 26.02.2018

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Barn og unge, Inntektssikring

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Database of Systematic Reviews

Språk: English