Supported Employment: Metaanalyse og oppsummering av randomiserte kontrollerte studier av individuell jobbstøtte (IPS)

Lenke: Supported Employment: Metaanalyse og oppsummering av randomiserte kontrollerte studier av individuell jobbstøtte (IPS)

Original tittel: Supported employment: Meta-analysis and review of randomized controlled trials of individual placement and support

Description:

Norsk sammendrag, skrevet av Lisebet Skeie Skarpaas:

Supported Employment (SE) er tilbud der mennesker med omfattende behov for støtte får hjelp til å søke ordinært arbeid og behandling for (psykiske) helseplager samtidig. En av gruppene som tilbys SE er mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Den mest populære modellen er Individual Placement and Support (IPS), ofte kalt Individuell jobbstøtte på norsk. Denne modellen er evidensbasert, noe som vil si at tilbudet er dokumentert å være effektivt gjennom forskning. 

I denne kunnskapsoppsummeringen ble det gjennomført metaanalyser, det vil si analyser av resultatene fra alle de inkluderte studiene på tvers. Studiene som ble inkludert (n=30) var designet som effektstudier (randomiserte kontrollerte studier) av tilbud basert på IPS. For å bli inkludert i denne metaanalysen måtte IPS bli sammenlignet med ordinær oppfølging (kontrollgruppen).  

Forfatterne fant at de som fikk tilbud om IPS hadde bedre jobbrelaterte resultater, sammenlignet med de som fikk ordinær oppfølging. Det var 1.6 ganger mer sannsynlig at de som fikk IPS fikk ordinært arbeid i løpet av studieperioden. I tillegg jobbet de flere timer, var ansatt lenger og hadde høyere inntekt sammenlignet med de som fikk ordinær oppfølging. Ordinær oppfølging var i de fleste tilfeller det best tilgjengelige lokale tilbudet, som oftest bestod av psykisk helsehjelp først og deretter hjelp til å finne arbeid. 

Når det gjaldt livskvalitet, symptomtrykk (global funksjon) og mental helse var resultatene fra metaanalysen i favør for IPS, men resultatene var ikke signifikante. Forfatterne analyserte også forventet andel av studiene med en sann effekt på forhold utenom de jobbrelaterte, og disse viste at det er grunn til å forvente en forbedring av livskvaliteten for de som får IPS, i det minste i noen settinger. 

Denne kunnskapsoppsummeringen viser at det er liten tvil om at Supported Employment med IPS som tilnærming er mer effektiv enn ordinær oppfølging. Dette ser også ut til å gjelde for andre grupper enn de med alvorlig psykisk lidelse; som eksempelvis veteraner med PTSD og ryggmargsskader, uføre og lettere psykiske lidelser. Likevel er det fortsatt slik at de som får IPS jobber i redusert stilling og har symptomer på underliggende sykdom. 

Kvalitetsvurdering 

Den vitenskapelige kvaliteten vurderes til middels, da det kun er søkt i en database, og kun en forfatter inkluderte studier og trakk ut data. Det er likevel mange studier inkludert, og ganske enhetlige resultater, slik at det er grunn til å tro at man kan stole på resultatene. 

Først publisert: 20.02.2019

Tema: Arbeidsinkludering

Emner: Psykisk helse, Supported employment, Fysisk helse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: PLOS One

Språk: English