Rusmidler/giftstoffer - Varsling om farlige rusmidler/giftstoffer i omløp

Publisert 22. november 2023 | Sist oppdatert 13. februar 2024

Dersom man oppdager enten enkelthendelser eller økende antall hendelser med mistanke om eller bekreftet farlig rusmiddel/giftstoff, kan dette meldes til CBRNE-senteret.

Dette gjelder særlig dersom det gir behov for endrede arbeidsrutiner eller oppmerksomhet blant helsearbeidere. Det samme gjelder dersom det blir behov for råd eller advarsler til befolkningen. 

Dette skal varsles (uten personsensitive opplysninger, mail merkes unntatt offentlighet)

  • Til CBRNE-senteret per mail på cbrne@ous-hf.no. Dersom det haster, varsles telefonnummer for øyeblikkelig hjelp: 23 25 61 50 - ring og spør etter CBRNE-lege.
  • Helsedirektoratet Early Warning System

CBRNE-senteret har ansvaret for å koordinere varselet nasjonalt sammen med FHI Giftinformasjonen, OUS Rettstoksikologisk institutt, FHI Early Warning System og eventuelt gjeldende politidistrikt. CBRNE-senteret vil følge gjeldende rutiner for å varsling nasjonalt om farlige rusmidler/giftstoffer (unntatt offentlighet). FHI vil varsle internasjonalt via Early Warning System.