Hvordan ta i bruk fagprosedyrer?

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer er kvalitetsforbedringsarbeid som skal bidra til å redusere ulikhet i klinisk praksis. Dette innebærer at prosedyrene må implementeres i virksomheten.
Publisert 21. mars 2013 | Sist oppdatert 12. oktober 2020

Implementering skjer via kontinuerlig forbedring, endringsledelse, erfaring, simulering, Lean-arbeid og mye annet. Dette er et forskningsområde som favner flere verktøy.

Kunnskap til handling

Kunnskap-til-handlingsmodellen er et implementeringsverktøy som skal hjelpe helsepersonell å overføre forskningsbasert kunnskap til praksis. Verktøyet er oversatt til norsk.

Forskning

Ny forskning om implementering kan du finne på nettsiden Implementation Science.

OUS holder kurs i implementering en-to ganger i året.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utarbeidet i 2015 en systematisk oversikt om Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer. Den systematiske oversikten oppsummerer forskning på effekt av tiltak rettet mot helsepersonell, for implementering av faglige retningslinjer.

National Institute of Health and Clinical Excelence (NICE) er en av verdens mest erfarne organisasjoner innen utvikling av retningslinjer og systemer for å øke bruken av disse, samt arbeid med kvalitetsforbedring.

Korte prosedyrer

Prosedyrene implementeres lettere dersom de er korte, visuelle og inneholder hjelpemidler som pasientinformasjon, e-læring, bilder, sjekklister, flytskjema, filmer med mer.