Metodebeskrivelse for litteratursøk

Oppdatert 12.11.18.

Denne metodebeskrivelsen skal sikre gode søk etter litteratur som skal danne det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for fagprosedyren. Målgruppen er bibliotekarer som utfører/veileder/kvalitetsvurderer søk til fagprosedyrer, samt andre som gjør litteratursøk i tilknytning til prosedyrer.

Publisert 03.november.2015 | Sist oppdatert 17.juni.2020

Roller og oppgaver

PICO-skjemaet utarbeides og litteratursøket gjennomføres i et samarbeid mellom bibliotekar og prosedyremakerne. Prosedyremakerne starter arbeidet med PICO-skjemaet og ferdigstiller dette i samarbeid med bibliotekar.

Litteratursøket forberedes av bibliotekar (med utgangspunkt i PICO-skjema) og gjennomføres i et samarbeid med prosedyremakerne. I prinsippet bør hverken bibliotekar eller klinisk personell gjennomføre litteratursøk alene, men vi har sett at når søket er gjort tidligere og PICO-skjemaet ikke er endret siden sist søk, kan søket gjøres av bibliotekaren alene. Prosedyremaker ser da over søkehistorikken.

Avgrensinger

Bibliotekarene skal primært bistå med å fremskaffe kunnskapsgrunnlag fra forskningen. Gruppen som utarbeider prosedyren skal selv sørge for at erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap og brukermedvirkning tas med. Bibliotekarene kan eventuelt bistå med søk etter pasienterfaringer.

Framgangsmåte

PICO og forberedelse til søk

PICO-skjemaet har 3 funksjoner:

 1. Formulere spørsmål
 2. Identifisere og organisere søkeord
 3. Inklusjons- eksklusjonskriterier for utvelgelse av litteratur

I første omgang kan spørsmål og PICO-skjema være forholdsvis overordnede og enkle. Dette er tilstrekkelig for å søke i de øverste nivåene av S-pyramiden (retningslinjer og kliniske oppslagsverk). Etter at man har søkt i retningslinjer og kliniske oppslagsverk, kan det være smart å lage utvidede og mer spesifikke PICO-skjema for å forberede søk i kilder for systematiske oversikter og primærstudier.

Fremgangsmåte

 • PICO-skjemaet utarbeides gjennomføres i et samarbeid mellom bibliotekar og prosedyremakere.
 • PICO-skjemaet/-ene skal dekke problemstillingen(e) for prosedyren og relevante engelske søkeord for de ulike delene av PICO noteres på skjemaet.
 • I denne fasen kan spørsmål og søkeord være overordnede/enkle, men søkeordene må være på engelsk og inkludere alle relevante synonymer. Man kan også lage utvidet PICO-skjema allerede i denne fasen.
 • Det er en fordel om bibliotekaren kan være med på møtet der PICO-skjemaet utarbeides. Det er uansett vesentlig at prosedyremakere og bibliotekar diskuterer PICO-skjemaet og blir enige om relevante søkebegreper før søket gjøres.
 • Søk gjøres i relevante kilder i prioritert rekkefølge etter S-pyramiden. Følg trinnene i denne metodebeskrivelsen.
 • En del kilder for oppsummert kunnskap er obligatoriske. Finner man svar på spørsmålet i disse og informasjonen er av forholdsvis ny dato (ikke mer en tre år gammel), kan man avslutte søket. Dersom man ikke finner oppsummert kunnskap som tilfredsstiller disse kravene, må man søke i kilder for primærstudier.

Tips: Hvordan finne engelske søkeord?

Søk i retningslinjer og kliniske oppslagsverk

Kilder som er merket med «obligatorisk» skal søkes i, andre kilder kan søkes i dersom svaret på spørsmålene ikke finnes i de obligatoriske kildene eller de anses som spesielt relevante for problemstillingen.

Prosedyrer på fagprosedyrer.no

 • Obligatorisk 
 • Informasjon: Hvis det allerede finnes en tilsvarende prosedyre, bør man vurdere å ta denne i bruk i stedet for å lage en ny. Hvis andre er i gang med tilsvarende prosedyre kan man kontakte gruppen som jobber med prosedyren for å høre om progresjonen i arbeidet og eventuelt tilby seg å bidra. Dette er noe som prosedyremakerne bør gjøre før de setter i gang prosjektet, men ressursen er med på listen sikre at den blir sjekket. I tillegg kan det være relaterte prosedyrer som kan være relevante å se på.
 • Søketips: Se gjennom listene over ferdige og påbegynte prosedyrer.

Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere, prioriteringsveiledere og pakkeforløp fra Helsedirektoratet

 • Obligatorisk
 • Informasjon: Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er normerende og det skal dokumenteres dersom man avviker fra dem. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II.
 • Søketips: Se gjennom listen over Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere, prioriteringsveiledere og pakkeforløp. Bruk ev. også tekstordsøk. Forsøk ulike varianter av tekstord.

UpToDate

BMJ Best Practice

 • Obligatorisk
 • Informasjon: Kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk. Oppdateres kontinuerlig.
 • Søketips: Se metodebeskrivelse for Søketjenesten (PDF).
 • Søk eventuelt også i andre kliniske oppslagsverk, f.eks. DynaMed, Nursing Reference Center eller Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) avhengig av hva biblioteket abonnerer på.

NICE Guidance

 • Informasjon: Kunnskapsbaserte retningslinjer fra National Institute for Health and Care Excellence (UK).
 • Søketips: Publikasjonene er sortert etter ulike hovedkategorier. Velger man en av dem, kommer man enten direkte til en liste over publikasjoner eller man får opp nye kategorier og kan klikke seg videre derfra. Velg NICE guidance, dette vil da inkludere både NICE guidelines, Technology appraisal guidance, Diagnostics guidance og Interventional procedures guidance. Det finnes også en søkefunksjon som søker i alle publikasjoner fra NICE. Trefflisten sorteres etter antatt relevans.

Helsebibliotekets retningslinjebase

 • Informasjon: Retningslinjer fra ulike institusjoner og organisasjoner. Bør kvalitetsvurderes med AGREE II (PDF)
 • Søketips
  • Stå på Retningslinjesiden.
  • Velg emne i toppmenyen.
  • Bla gjennom alle retningslinjene under det aktuelle emnet, eller begrens søket ved hjelp av emnemenyen i venstremargen.
  • Velg ev. flere aktuelle emner.
  • Søkefeltet øverst på siden søker kun i retningslinjene.

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer

 • Informasjon: Svenske nasjonale retningslinjer. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II (PDF).
 • Søketips: Se gjennom listen over Nationella riktlinjer

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer

 • Informasjon: Danske nasjonale retningslinjer. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II (PDF).
 • Søketips: Se gjennom listene under udgivelser.

Center for kliniske retningslinjer

 • Informasjon: Retningslinjer/prosedyrer utarbeidet av dansk helsepersonell. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II (PDF).
 • Søketips:
  • Godkendte > Velg tema > Se gjennom listen.
  • Undervejs > Velg tema > Se gjennom listen.
  • I høring > Se gjennom listen.
  • Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer er nå inkludert i Center for kliniske retningslinjer, men det er et visst etterslep.

Spesialistforeninger

Dersom prosedyremakerne selv kjenner til noen aktuelle spesialistforeninger/specialist societies, kan bibliotekaren hjelpe dem med å finne frem til hjemmesider og lete etter retningslinjer. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II (PDF).

Søk etter retningslinjer i MEDLINE/PubMed og/eller Embase

 • Informasjon: En del retningslinjer publiseres i tidsskrifter, og det kan derfor være hensiktsmessig å søke etter retningslinjer i disse basene. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II. Man kan ev. vente til etter man har søkt etter systematiske oversikter og kommet ned til nivået for primærstudier før man søker etter retningslinjer i disse basene.
 • Søketips:
  • Søk på emne- og tekstord.
  • Kombiner med publikasjonstype/emneord for retningslinjer.
 • PubMed: "practice guideline"[PT] OR "guideline"[PT]
 • Ovid MEDLINE: guideline.pt. OR practice guideline.pt. Vær klar over at når man søker på publikasjonstyper utelukkes de nyeste referansene som ikke er blitt indeksert ennå.
 • Ovid Embase: practice guideline/ Embase har ikke en egen publikasjonstype for retningslinjer. Artikler som er retningslinjer og artikler som handler om retningslinjer kan få emneordet practice guideline.

Søk etter systematiske oversikter

Søk etter systematiske oversikter i Cochrane Reviews og i Cochrane Clinical Answers.

Hvis man finner relevante systematiske oversikter og meta‐analyser, må man se på dato for søk i disse. Dersom det er mer enn tre år siden søket, bør man gjøre søk i CENTRAL (Trials i Cochrane), MEDLINE, Embase (+ ev. andre relevante baser avhengig av fagområde) for enkeltstudier publisert etter at søket som danner grunnlag for den systematiske oversikten ble gjort. Sørg for minst ett års overlapping med tanke på etterslep i databasene.

The Cochrane Library

 • Obligatorisk
 • Informasjon: Cochrane Reviews (CDSR) og Cochrane Clinical answers 
 • Søketips: Søk i Cochrane Reviews (CDSR). Referansene blir indeksert med MeSH, men det er et visst etterslep. For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av MeSH og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle MeSH-er skal eksploderes eller ikke. Både MeSH og ev. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke er indeksert med MeSH. Når man søker på tekstord, er det som oftest mest hensiktsmessig å søke i Title, Abstracts, Keywords, men i noen tilfeller kan det være smart å søke på noen begreper i All text. Søk på alle synonymer! Dette gjelder også søk  i andre databaser som Medline, Embase, PsykINFO, AMED og CINAHL.

Epistemonikos

 • Informasjon: Inneholder systematiske oversikter, oversikter over systematiske oversikter, strukturerte sammendrag av systematiske oversikter og primærstudier (de som inngår i de systematiske oversiktene som er med i basen).
 • Søketips: Se metodebeskrivelse for Søketjenesten og innlegg på SMH-bloggen.

Folkehelseinstituttet

PEDro – The Physiotherapy Evidence Database

 • Informasjon: Bibliografisk base med systematiske oversikter, retningslinjer og randomiserte kontrollerte studier (RCT) med relevans for fysioterapi.
 • Søketips:
  • Tekstordsøk kombinert med valg fra nedtrekksmenyer.
  • Automatisk høyretrunkering.
  • Venstretrunkering med * - *natal gir treff på antenatal, prenatal, perinatal, postnatal
  • Mulig å krysse av for kombinasjon mellom søkefeltene med enten AND eller OR.
  • Ikke mulig å kombinere to eller flere begreper med OR inne i et søkefelt.
  • Ikke mulig å kombinere søk fra søkehistorie.
  • Gjør gjerne flere søk for å dekke problemstillingen fullstendig.
  • Se også Search help.

Otseeker – Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence

 • Informasjon: Bibliografisk base med systematiske oversikter, retningslinjer og randomiserte kontrollerte studier (RCT) med relevans for ergoterapi.
 • Søketips: Se Advanced search help.

The Campbell Library

Systematiske oversikter i PubMed og Ovid Medline

 • Informasjon: PubMed har et søkefilter hvor man kan begrense søket sitt til mulige systematiske oversikter. Her ser du hva dette søkefilteret inneholder. Ovid Medline har også en søkeavgrensning som er basert på PubMeds filter «Systematic Reviews».
 • Søketips 1 (PubMed): Gå til Clinical Queries. Skriv inn søkeord, trykk på Search – se på treffene under Systematic Reviews.
 • Søketips 2 (PubMed): Gjør et avansert søk med kombinasjon av MeSH og tekstord. Noter nummeret på siste linje (eks. #17). Gå til Clinical Queries, skriv inn nummeret på siste linje fra det avanserte søket og trykk på Search - se på treffene under Systematic Reviews.
 • Søketips 3 (PubMed): Har du en søkestreng i PubMed, kan du legge til kommandoen systematic[sb]. Eks. Pain AND knee injuries AND english[lang] AND systematic[sb].
 • Søketips 4 (Ovid Medline): Begrense et søk med Additional Limits > Publication Types > Systematic Reviews. Eller bare skrive kommandoen Limit to Systematic Reviews, eks: limit 4 to systematic reviews.

Søk etter kvalitetsvurderte enkeltstudier

McMaster PLUS – Pyramidesøk

 • Informasjon: McMasters pyramidesøk er federert søk i flere kilder: UpToDate, BMJ Best Practice, McMaster PLUS-basen, PubMed Clinical Queries, PubMed.
 • På dette nivået (kvalitetsvurderte enkeltstudier) er vi interessert i å finne innholdet i McMaster PLUS-basen. I den finner vi kvalitetsvurderinger av enkeltstudier (og systematiske oversikter) fra 120 utvalgte tidsskrifter.
 • OBS: Selv om man kan søke i UpToDate, BMJ Best Practice, PubMed Clinical Queries, PubMed via pyramidesøket, anbefales det å i stedet søke direkte i disse kildene når man gjør søk til kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Søkefunksjonaliteten i pyramidesøket er meget begrenset og man bør heller utnytte de funksjoner som finnes i de enkelte kildene for å gjøre best mulige søk.
 • Søketips: Velg «Lege» fra menyen rett under søkefeltet, det gir et søk uten begrensninger. Gjør forholdsvis enkle tekstordsøk, systemet skal også fange opp synonymer.

Sekundærtidsskrifter

Informasjon: Tidsskrifter som inneholder oppsummeringer og kvalitetsvurderinger av systematiske oversikter og enkeltstudier. Eksempler på tidsskrifter:

Søketips: Sekundærtidsskriftene indekseres i bibliografiske baser som PubMed/MEDLINE, Embase og CINAHL.

 • Søk på emne- og tekstord.
 • Kombiner med søk på aktuelle sekundærtidsskrifter:
  • PubMed: ((("ACP journal club"[Journal]) OR "Evidence-based medicine"[Journal]) OR "Evidence-based nursing"[Journal]) OR "Evidence-based mental health"[Journal]
  • Ovid MEDLINE og Embase: (ACP journal club or Evidence-based medicine or Evidence-based nursing or Evidence-based mental health).jn

Søk etter primærstudier

Trials i The Cochrane Library

 • Informasjon: Delbasen Trials, egentlig Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), er verdens største register over kontrollerte studier.
 • Søketips: Se under Cochrane Library lenger opp.
 • Søkestrategien som brukes for å søke etter systematiske oversikter i The Cochrane Library brukes også i Trials. Det er derfor hensiktsmessig å søke i begge delbaser samtidig.

Ovid MEDLINE eller PubMed

 • Informasjon
  • MEDLINE er verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til ca. 25 millioner artikler fra rundt 5 000 tidsskrifter internasjonalt fra 1946 og fremover. Bruk segmentet «Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily, Ovid MEDLINE(R) and Ovid OLDMEDLINE(R) 1946 to Present» for også å få tilgang til referanser som ennå ikke er indeksert for MEDLINE.
  • PubMed inneholder i tillegg til MEDLINE referanser som ennå ikke er indeksert, samt referanser til artikler som faller utenfor MEDLINEs rammer.
  • Hva er forskjellen på MEDLINE og PubMed? (Informasjon fra National Library of Medicine)
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av MeSH og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle MeSH-er skal eksploderes eller ikke. Både MeSH og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke er indeksert med MeSH. Søk på alle synonymer!

CINAHL

 • Informasjon: Inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av emne- og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle emneord skal eksploderes eller ikke. Både emneord og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke er indeksert med emneord. Søk på alle synonymer! Tips til dokumentasjon av søk: Klikk på Search ID# over linjenumrene for å snu søkehistorikken slik at S1 kommer øverst.

PsycINFO

 • Informasjon: Referansedatabase for litteratur innen psykologi.
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av emne- og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle emneord skal eksploderes eller ikke. Både emneord og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke har mangelfull indeksering. Søk på alle synonymer!

AMED

 • Informasjon: AMED (Allied and Complementary Medicine) dekker alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering m.m.
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av emne- og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle emneord skal eksploderes eller ikke. Både emneord og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke har mangelfull indeksering. Søk på alle synonymer!

Søk etter pasienterfaringer

Dokumentasjon av litteratursøk

Alle søk skal dokumenteres med søkehistorie eller fremgangsmåte, helst av bibliotekaren. Dokumentasjon av litteratursøk skal senere legges som vedlegg til den ferdige prosedyren.

Trefflister og lenker til treff trenger ikke nødvendigvis å legges i dette skjemaet. Trefflister kan f.eks leveres som EndNote-fil eller i et eget resultatskjema. Dette resultatskjemaet kan i det videre arbeid betraktes som et arbeidsdokument for helsepersonell, som altså ikke skal legges ved den endelige fagprosedyren.

Hvilken litteratur som er brukt i utvikling av fagprosedyren fremgår av fagprosedyrens litteraturliste.

Søk ved oppdatering av prosedyrer

Det skal være en plan for oppdatering som angis helt konkret i metoderapporten. Det dokumenterte søket som følger prosedyren vurderes. Skal man bruke samme søkestrategi? Er det nye momenter som er kommet til? Kan søkestrategien forbedres? Er obligatoriske kilder for søk til fagprosedyrer endret? Dersom man kommer frem til at søkestrategien skal gjenbrukes som den var, kan man begrense på år. Pass på at det blir minst ett års overlapping med forrige søk på grunn av etterslep i databasene.