Oppdatering

Metode og minstekrav for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer stiller krav til oppdatering av prosedyrene.
Publisert 29.oktober.2015 | Sist oppdatert 27.november.2017

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer skal følge minstekravene oppdateres innen 3 år etter forrige litteratursøk. Planen for oppdatering skal angis helt konkret i metoderapporten ved utarbeidelse av nye fagprosedyrer. Her bør det oppgis kontaktinformasjon til prosedyremaker og en administrator i helseforetaket/sykehuset/kommunen.

Nytt systematisk litteratursøk

Ved oppdatering må det gjøres et nytt systematisk litteratursøk for å fange opp ny kunnskap som har fremkommet siste tre år. Det dokumenterte søket som følger den opprinnelige prosedyren vurderes. Skal man bruke samme søkestrategi? Kan søkestrategien forbedres? Dette er lettest å gjøre ved å lage en ny PICO-oversikt for fagprosedyrens hensikt/formål og forskningsspørsmål. Dersom man kommer frem til at søkestrategien skal gjenbrukes som den var, kan man begrense på år. Pass på at det blir minst ett års overlapping med forrige søk på grunn av etterslep i databasene. Er det kommet nye relevante databaser og ressurser som man også må søke i i tillegg til de vanlige databasene som er listet opp i minstekrav til metoden?

Oppdatering av prosedyren

Lag deretter samleskjema over nye funn, og kvalitetsvurder de nye forskningsartiklene. Rediger prosedyren ved enten å fjerne anbefalinger, lage nye anbefalinger, endre eksisterende anbefalinger eller å legge inn nye referanser som styrker gamle anbefalinger. Vurder om det samtidig er behov for rent lay-outmessige endringer for å gjøre prosedyren mer brukervennlig. Hvis prosedyren ikke har pasientinformasjon, kan det være lurt å gjøre det ved en oppdatering av prosedyren. Husk at bildemateriell, film, e-læringskurs eller annet tilleggsmateriell må oppdateres samtidig med fagprosedyren.

Skriv kort inn i metoderapporten hvilke endringer som er gjort som følge av oppdatering, og husk å oppdatere referanselisten med de nye implementerte litteraturfunnene. Dersom det er store endringer kan det skrives en ny metoderapport. Vedlegg merkes på følgende måte:
Metoderapport 2014
Metoderapport 2017

Dersom fagprosedyren ikke endres vesentlig som følge av oppdatering er det ikke behov for ny høringsrunde. Hvis fagprosedyren endres vesentlig må den ut på ny ekstern høringsrunde hos relevante instanser instanser slik som beskrevet i metoden for utarbeidelse av fagprosedyrer. Hvis det er laget pasientinformasjon bør relevant pasientorganisasjon være en av høringsinstansene. Implementer evt høringssvar inn i den oppdaterte prosedyren og dokumenter det i metoderapporten.

Dokumenter som skal følge ny revidert prosedyre:

  • Metoderapport (merket rett årstall)
  • PICO skjema (merket rett årstall)
  • Dokumentasjon av litteratursøk (merket rett årstall)
  • Ny revidert prosedyre som inkluderer nye referanser i tillegg til relevante referanser fra forrige versjon
  • Høringsinstanser + høringsuttalelser ved behov beskrevet under krav 13 i metoderapporten
  • Revidert pasientinformasjon og ev. andre vedlegg