eClinicalMedicine: Bruk av et strukturert kommunikasjonsverktøy bedret pasientresultater og sykefravær for pasienter med medisinsk uforklarlige symptomer

Medisinsk uforklarlige plager og symptomer (MUPS) er utbredt blant pasienter i primærhelsetjenesten og fører ofte til redusert livskvalitet, økte helsekostnader og redusert arbeidsdeltakelse. Forskerne hadde som mål å undersøke effekten av et arbeidsfokusert strukturert kommunikasjonsverktøy basert på kognitiv atferdsterapi hos pasienter med MUPS.

eClinicalMedicine: Bruk av et strukturert kommunikasjonsverktøy bedret pasientresultater og sykefravær for pasienter med medisinsk uforklarlige symptomer
Kommunikasjonsverktøyet ICIT var til stor hjelp for MUPS-pasienter. Ill.foto: Colourbox
Publisert 05. mars 2024 | Sist oppdatert 05. mars 2024

Metode

I en norsk randomisert studie ble effekten av det strukturerte kommunikasjonsverktøyet Individual Challenge Inventory Tool (ICIT) sammenlignet med vanlig behandling for pasienter med MUPS ved bruk av et to-arms klynge-randomisert design.

Ti grupper (klynger) av 103 allmennleger (fastleger) ble randomisert slik at deltakerne enten gikk gjennom ICIT eller vanlig behandling i 11 uker. Pasientene fikk to eller flere økter med fastlegen, og resultatene ble vurdert individuelt. Primært utfallsmål var pasientrapportert endring i funksjon, symptomer og livskvalitet målt ved Patient Global Impression of Change (PGIC). Sekundære utfallsmål inkluderte sykefravær, arbeidsrelatert egenmestring (RTW-SE), helserelatert livskvalitet (RAND-36) og pasienterfaringer med kommunikasjon med fastlegene (PEQ).

Funn

Totalt 541 pasienter med MUPS ble inkludert i studien. I intervensjonsgruppen fikk 76 prosent signifikant bedring av funksjon, symptomer og livskvalitet målt ved PGIC, sammenlignet med 38 prosent i kontrollgruppen.  Ved 11 uker hadde intervensjonsgruppen en nedgang på 27 % i sykefraværet (fra 52,0 til 25,2), sammenlignet med 4 % nedgang (fra 49,7 til 45,7) i kontrollgruppen. I tillegg rapporterte intervensjonsgruppen betydelige forbedringer i arbeidsrelatert egenmestring, helserelatert livskvalitet og tilfredshet med kommunikasjonen under konsultasjonene. Ingen uheldige hendelser ble rapportert.

Tolkning

Bruk av det strukturerte kommunikasjonsverktøyet ICIT i primærhelsetjenesten forbedret funksjon, symptomer og livskvalitet målt ved PGIC og reduserte sykefraværet blant pasienter med MUPS.

Finansiering

Studien er finansiert av Norsk forskningsfond for allmennmedisin.

Om tidsskriftet

eClinicalMedicine er et open access-tidsskrift for klinisk medisinsk forskning, og er en del av The Lancet discovery Science

Les hele artikkelen: The effects of a structured communication tool in patients with medically unexplained physical symptoms: a cluster randomized trial

Relevante søkeord: Medisinsk uforklarlige plager og symptomer, MUPS, livskvalitet, sykefravær