5.3 Retningslinjer og fagprosedyrer

Publisert 07. juni 2016 | Sist oppdatert 13. februar 2020

Retningslinjer

Helsepersonell trenger tilgang til råd og anbefalinger i kunnskapsbaserte faglige retningslinjer for å sikre pasienter riktig diagnose, pleie og behandling. Eksisterende retningslinjer er ikke alltid utviklet i tråd med nye definisjoner og standarder for kunnskapsbaserte faglige retningslinjer.

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) brukes for å vurdere tilliten til resultatene i en systematisk oversikt og styrken anbefalingene i en retningslinje1

Per Olav Vandvik, Universitetet i Oslo og Lovisenberg diakonale sykehus, forteller i denne videoen hvordan GRADE kan brukes å vurdere kvalitet på dokumentasjonen og angi styrke på anbefalinger i retningslinjer (4:03).

  1. Folkehelseintituttet. (2022, 22. april). Slik oppsummerer vi forsking. Hente ut data, sammenfatte og gradere.Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/metodeboka/effekt-av-tiltak/hente-ut-data-sammenfatte-og-gradere/

 

Fagprosedyrer

Hensikten med en klinisk prosedyre er å sikre at en handling i klinisk praksis utføres i henhold til pasientens preferanser, de beste tilgjengelige forskningsresultatene og klinisk erfaring.

Kliniske prosedyrer er bruksanvisninger for handlinger som skal utføres. Prosedyren fastlegger ansvar og beskriver handlingen. Avviksregistrering kan knyttes til prosedyrene.

En prosedyre kan utarbeides av alle faggrupper. I noen miljøer utvikler forskere, helsepersonell og pasienter prosedyrer sammen. AGREE-verktøyet kan brukes både i utvikling og kritisk vurdering av prosedyrer og retningslinjer.