Viktige informasjonskilder for kommuneleger

Her ser du de mest aktuelle kildene for kommuneleger. Titlene kommunelege og kommuneoverlege blir brukt om hverandre. 

Publisert 31. oktober 2023 | Sist oppdatert 13. november 2023

Kommunen skal gi et samlet primærhelsetjenestetilbud til dem som oppholder seg i kommunen, og ikke bare dem som bor der. Kommuneoverlegen har ansvaret for dette tilbudet. 

Tilbudet skal omfatte forebyggende helsearbeid, diagnostikk og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg, samt hjelp ved ulykker og andre akutte problemer. Kilde: Kommunehelsetjenesten i Store Medisinske Leksikon

 

Her får vi behov for Legevakthåndboka og Legemiddelhåndboka.

En kommuneoverlege trenger en rekke informasjonskilder for å kunne utføre jobben sin på en god måte. Her er noen eksempler på slike kilder:

  • Lover og forskrifter: Kommuneoverlegen må ha god kjennskap til lover og forskrifter som regulerer kommunens ansvar og plikter innenfor helse- og omsorgstjenestene. Dette inkluderer blant annet kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven.Tilsyn med helsetjenester er regulert i HelsetilsynslovenVeileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern er viktig. Statsforvalteren spiller en viktig rolle for tilsyn med kommunens tjenester. For eksempel Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap
  • Faglige retningslinjer: Kommuneoverlegen må holde seg oppdatert på faglige retningslinjer og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale helsemyndigheter. Dette kan inkludere retningslinjer for smittevern, vaksinasjon, beredskap og krisehåndtering. Den mest omfattende samlingen av retningslinjer finnes i Helsebibliotekets retningslinjesamling.
  • Epidemiologisk overvåking: Kommuneoverlegen må ha tilgang til informasjon om forekomst av smittsomme sykdommer og andre helseutfordringer i kommunen. Dette kan inkludere data fra legekontorer, sykehus, laboratorier og andre kilder. 
  • Kommunale planer og strategier: Kommuneoverlegen må ha kjennskap til kommunens planer og strategier innenfor helse- og omsorgstjenestene. Dette kan inkludere planer for smittevern, beredskap og folkehelsearbeid.
  • Kommunikasjonsverktøy: Kommuneoverlegen må ha tilgang til gode kommunikasjonsverktøy for å kunne kommunisere effektivt med andre helsearbeidere, politikere og innbyggere i kommunen. Dette kan inkludere e-post, telefon, videokonferanse og sosiale medier.
  • Faglig nettverk: Kommuneoverlegen bør ha et godt faglig nettverk med andre helsearbeidere og spesialister innenfor ulike fagområder. Dette kan inkludere leger, sykepleiere, helsesøstre, psykologer og andre fagpersoner.
  • Forskning og faglitteratur: Kommuneoverlegen bør ha tilgang til relevant forskning og faglitteratur innenfor sitt fagområde. Dette kan inkludere tidsskrifter, bøker, rapporter og andre publikasjoner.