Dårligere helse blant ukrainske flyktninger

Voksne ukrainske flyktninger rapporterer om dårligere helse generelt, og dårligere tannhelse spesielt, sammenlignet med nordmenn. Det viser en ny rapport fra FHI.

Dårligere helse blant ukrainske flyktninger
Publisert 22. juni 2023 | Sist oppdatert 22. juni 2023

Rapporten dreier seg om ukrainske flykninger som kom til Norge i løpet av 2022.

– Hovedfunnene i undersøkelsen viser at flyktningene fra Ukraina vurderer sin egen helse som dårligere enn en tilsvarende norsk populasjon gjør. Særlig tannhelse skiller seg ut. Funnene indikerer at flyktningene trolig har et større behov for helsetjenester, forteller seniorrådgiver og lege Angela S. Labberton ved Folkehelseinstituttet (FHI). 

Labberton mener at resultatene gjenspeiler det bildet vi har fått av ukraineres helse generelt, basert på offentlig statistikk og rapporter, og på tilbakemeldinger fra kommuner. 

–  Vi ble likevel overrasket over hvor stor forskjell det er i vurdering av egen helse når vi sammenligner svarene i denne undersøkelsen med svarene fra tidligere gjennomførte fylkeshelseundersøkelser i Norge. 

Behov for tilrettelagt informasjon 

De fleste flyktningene svarte at de hadde mottatt informasjon om helsetjenester i Norge på en måte som de helt eller i noen grad forstod. 

– Men blant de mer nyankomne flyktningene var det flere som mente at de ikke hadde fått informasjon om helsetjenester på en måte de forsto, og at de ikke visste hvordan man oppsøker helsehjelp i Norge. Resultatene peker på dette som et forbedringsområde. 

Trenger mer kunnskap  

Helsetilstand og helsetjenestebehov er ikke statisk og kan endre seg over tid, og funnene baserer seg kun på de respondentene som selv har valgt å svare på undersøkelsen. Funnene gir likevel et overordnet bilde av helsetilstanden og behovet til flyktningene.

– Ukrainere er ikke bare den aller største flyktninggruppen i dag, men har raskt også blitt blant de største innvandrergruppene i Norge. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om helsetilstanden deres og helsetjenestebehov, for å kunne planlegge og tilrettelegge helsetjenester på best mulig måte. I en verden med økende migrasjon mellom land er kunnskap om flyktningers helse og om hvordan de opplever sin egen helse viktig. 

Yte likeverdige tjenester

Asylsøkere og flyktninger i Norge har de samme rettighetene til helsehjelp som den generelle befolkningen, og det blir viktig at helsetjenesten settes i stand til å møte flyktningenes behov og yte likeverdige helsetjenester. 

– Funnene bør derfor tas hensyn til ved planlegging av helsetjenester, for å sikre likeverdige tjenester til alle som har behov for helsetjenester i Norge, sier Labberton.  

Les hele rapporten Healthcare needs among refugees from Ukraine arriving in Norway during 2022 på fhi.no