Helseforskjeller mellom kvinner og menn i Agder

Kvinner lever sunnere, har høyere tillit til andre og opplever mer sosial støtte enn menn. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). Menn kommer imidlertid bedre ut på spørsmål om psykisk helse som søvnplager og ensomhet.

Helseforskjeller mellom kvinner og menn i Agder
Publisert 27. februar 2024 | Sist oppdatert 27. februar 2024

– Når det gjelder helserelatert atferd hadde kvinnene et sunnere kosthold, et lavere alkoholforbruk og en lavere andel som brukte snus daglig. Andel med fedme var litt lavere blant kvinner enn blant menn, forteller Leif Edvard Aarø, seniorforsker i Folkehelseinstituttet. 

Studien viste ingen vesentlige kjønnsforskjeller når det gjaldt fysisk aktivitet og røyking.

– Det er interessant å legge merke til at alle de tydelige kjønnsforskjellene gikk i kvinnenes favør. Disse forskjellene finner vi i alle alders- og utdanningsgrupper.  For å forklare dette er det nærliggende å peke på forskjeller i menn og kvinners kjønnsroller. Tradisjonelt har kvinnene hatt en tydeligere omsorgsrolle enn det mennene har hatt, og forventninger om det å ta vare på egen og familiens helse har kanskje vært sterkere ovenfor kvinner enn ovenfor menn. Hvis det er slik at kjønnsrollene etter hvert blir mindre tydelige, kan det tenkes at dette vil få konsekvenser også for kjønnsforskjeller i helserelatert atferd.

Skårer dårligere på livskvalitet  

Undersøkelsen viste også at en større andel kvinner opplevde livet som meningsfylt og de skåret høyere på spørsmål om de hadde hatt positive følelser de siste syv dagene. Kvinnene kom imidlertid mindre gunstig ut på en del spørsmål som handlet om helse og livskvalitet enn menn. Dette gjelder blant annet psykiske plager, ensomhet, smerter i korsrygg og nakke og søvnproblemer. 

– Når kvinnene, og særlig de yngste, skårer høyt på psykiske plager, er ikke dette så overraskende. Det samsvarer med funn i andre undersøkelser. Noen forklarer dette med at kvinner er flinkere til å rapportere om psykiske plager enn det menn er. Men en skal ikke se bort fra at forklaringene kan ha med belastninger i dagliglivet å gjøre.

Bedre på sosiale relasjoner

På områdene subjektiv helse, livstilfredshet og trivsel i nærmiljøet var det ingen vesentlige kjønnsforskjeller. Tendensen var den samme for mellommenneskelige relasjoner, men her var bildet litt mer nyansert.  

– Unntakene er først og fremst at kvinner gjennomsnittlig skårer høyere enn menn på støttende og givende sosiale relasjoner og tillit til andre. Litt flere kvinner enn menn deltok i egenorganiserte aktiviteter og en høyere andel kvinner rapporterte høy grad av sosial støtte. Unge kvinner skårer imidlertid gjennomsnittlig lavt på opplevelsen av trygghet i nærmiljøet. 

Negative endringer på flere områder

Når forskerne sammenlignet tallene fra 2023 med tallene fra 2019, fant de negative endringer på flere områder. Den gjennomsnittlige tilfredsheten med livet var gått ned, og det var færre som kunne rapportere om positive følelser i løpet av de siste syv dagene. Undersøkelsen avdekket også en nedgang i andelen som rapporterte ukentlig samvær med gode venner, samtidig som andelen som opplevde økonomiske utfordringer og problemer med å få pengene til å strekke til, økte.

–Det er lite sannsynlig at disse endringene over tid bare har funnet sted i Agder. Tall fra andre undersøkelser tyder på at tilsvarende endringer har funnet sted også i andre fylker og i landet som helhet, sier Aarø.