Klassemiljøet i skolen viktig for barns utvikling

Et godt klassemiljø betyr mye for hvordan barneskoleelever fungerer både sosialt og faglig. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Klassemiljøet i skolen viktig for barns utvikling
Katrine Rutgerson
Publisert 16.september.2022 | Sist oppdatert 16.september.2022

Ved å bruke data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) har forskerne undersøkt hvorvidt klassemiljø, relasjon til lærer og sosiale forhold når barna er åtte og elleve år gamle, henger sammen med elevenes sosiale kompetanse og resultater på nasjonale prøver når barna går i 5. klasse.

– Vi ser at både klassemiljø, mobbing og relasjonen mellom lærer og elev kan ha betydning for elevenes faglige resultater og sosiale fungering. Det er en sammenheng mellom hvordan barn har det på skolen og hvordan de fungerer på skolen, sier forsker Mari Vaage Wang ved FHI.

Viktig å jobbe med å skape trygt miljø

Funnene i rapporten tydeliggjør viktigheten av at skoler, og spesielt lærere og skoleledelsen, jobber målrettet for å skape et godt og trygt miljø i klassen. Barn med lav sosial kompetanse var mer utsatt for mobbing. Dette gjaldt både når barna var åtte og elleve år.

–  Vi bør fokusere på å styrke nærheten i relasjonene, og å unngå konflikter både mellom lærer og barn samt mellom barna. Sammenhengen mellom sosial kompetanse og mobbing betyr at lærerne og andre bør jobbe med å inkludere barn som ikke er så sterke sosialt, både i det faglige og i det sosiale i klassen.

Hun mener det er viktig med kunnskap om at lærer-elevrelasjonen kan ha større betydning for barn med ulike utfordringer, som for eksempel utagerende og sjenerte barn.

–  Det er et viktig poeng, som vi kanskje ikke alltid er så flinke til å formidle i denne typen rapporter, at barn er forskjellige og trenger ulik oppfølging.

Når ut til et bredere publikum

–  Hvorfor er disse undersøkelsene så viktige?

–  Denne typen rapporter er mer tilgjengelige, og treffer et større publikum enn de vitenskapelige artiklene vi skriver. Jeg tror denne rapporten kan være interessant for både foreldre, lærere og beslutningstakere, men også for andre forskere. Undersøkelser som denne er viktige for å vise at verden ser ut som vi tror, og at praksisen vi har samsvarer med empirien.

Wang understreker at rapporten ikke sier noe om hva som er årsaken til hva, altså om barn som er sterke faglig og sosialt lettere skaper relasjoner og miljøer som er trygge og gode, eller om barn som er i trygge og gode miljøer blir sterkere sosialt og faglig.

- Resultatene i denne rapporten støtter derimot opp vår forventning om at gode læringsvilkår og gode relasjoner vil kunne påvirke barns motivasjon, lyst og evne til å lære og prestere på skolen. Vi bør derfor fokusere på å styrke nærheten i relasjonen og å unngå konflikter både mellom lærer og barn og mellom barna.

Les hele rapporten Godt klassemiljø henger sammen med gode karakterer på fhi.no.