Nasjonal strategi for livskvalitet forankres i folkehelsemeldingen

Regjeringen vil forankre nasjonal strategi for livskvalitet i folkehelsemeldingen. Hensikten er å gi regjeringen et grunnlag for treffsikre tiltak som samsvarer med innbyggernes behov.

Nasjonal strategi for livskvalitet forankres i folkehelsemeldingen
Foto: Colourbox
Publisert 11. januar 2023 | Sist oppdatert 11. januar 2023

– Vi ønsker oss et samfunn der flest mulig har god livskvalitet. Hovedmålet med strategien er derfor å utvikle mål på samfunnsutviklingen som gjenspeiler befolkningens opplevelse av hva som er et godt liv. God livskvalitet handler om å oppleve at man har det godt, og at man fungerer godt, forteller helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.


Rammene for det videre arbeidet med strategien blir en del av folkehelsemeldingen som legges frem til våren. Regjeringens livskvalitetsstrategi lanseres derfor etter at folkehelsemeldingen er behandlet i Stortinget.


Mål på livskvalitet

– SSB gjennomfører nasjonale målinger av livskvalitet, og vi skal bruke denne kunnskapen enda mer systematisk slik at vi kan utvikle tiltak som er i tråd med befolkningens behov. Ved gode mål på livskvalitet, som denne strategien skal utvikle, kan vi se hvordan livskvalitet utvikler seg over tid, og hvordan ulike deler av befolkningen opplever egen livskvalitet. Dette blir grunnlaget for tiltak som kan gi bedre livskvalitet, redusere sosiale forskjeller og jevne ut geografiske skiller. Å bo i et samfunn med små sosiale forskjeller øker livskvaliteten for alle, sier Kjerkol.


Stadig flere land bruker livskvaliteten til befolkninga som et supplerende mål på samfunnsutviklingen. Helse- og omsorgsdepartementet leder gruppen som arbeider med den nye nasjonale strategien for livskvalitet.


Gruppen har medlemmer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå. Ei tverrdepartemental folkehelsegruppe fungerer som ei referansegruppe.