Underrapportering av vold i foreldrerelasjoner

Terapeuter avdekker kun et fåtall tilfeller av vold i foreldre­relasjoner. Det viser ny forskningsartikkel fra Folkehelseinstituttet.

Underrapportering av vold i foreldrerelasjoner
Studien viser at det er et betydelig antall foreldre som kommer til familieverntjenesten som har opplevd fysisk vold i foreldrerelasjonen, og at terapeuter i veldig liten grad vet om dette.  Foto: Colourbox
Katrine Rutgerson
Publisert 07. februar 2023 | Sist oppdatert 07. februar 2023

Fysisk vold i foreldrerelasjonen rammer både barn og foreldre og er et stort samfunnsproblem. Volden kan gi alvorlige konsekvenser for foreldre og barn som rammes. 

Betydelig omfang

– Barn kan utvikle en grunnleggende utrygghet som påvirker deres forhold til både verden, seg selv og andre mennesker. Hverdagen kan fremstå som uforutsigbar. Det har vist seg at det er en sammenheng mellom det at barn opplever vold i familien og det å utvikle vansker som PTSD, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, atferdsvansker og somatiske plager, sier Tonje Holt forsker ved FHI og førsteforfatteren av artikkelen.

Vanskelig å oppdage

– Vi fant et lavt samsvar mellom foreldre- og terapeutrapportert vold. Dette viser at volden er ofte vanskelig å oppdage, selv for trente terapeuter som hver dag arbeider med familier i krise og med ulike typer vansker. Både det å bli utsatt for vold og det å utøve vold er skamfullt, og det er dermed mange foreldre som forsøker å skjule volden. Likevel er funnene viktige, fordi disse familiene kanskje kunne fått hjelp hvis volden hadde blitt oppdaget.

Familievernets rolle 

At familievernet arbeider med voldsproblematikk er ikke uvanlig. Felles for alle kontorene er at de skal håndtere volden, men ikke nødvendigvis behandle den. Det er imidlertid store variasjoner fra kontor til kontor i hvor stor grad behandling tilbys. 

– Dersom familievernet ikke kan tilby hjelpen selv, skal de anbefale andre tilbud. Men det har vært en økende satsning på at familievernet skal møte vold på en god måte, for eksempel gjennom spisskompetansemiljøet for vold og høykonflikt. Det er også et fokus på at familievernet skal kartlegge, og avdekke vold, ivareta familiens sikkerhet og å bistå med å stoppe volden, eventuelt da gjennom å koble på andre, forteller
Holt. 

>> Les hele artikkelen Den skjulte volden: foreldre og terapeuters rapportering av fysisk vold mellom foreldrepå idunn.no