Fysisk aktivitet og for tidlig fødsel

Publiseringsdato 07.03.2018
Fysisk aktivitet og for tidlig fødsel
Fysisk aktivitet er bra, også i svangerskapet. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
For tidlig fødsel er en viktig årsak til neonatal død og sykdom. Mange risikofaktorer har vært kartlagt, blant dem er fysisk tungt og belastende arbeid.

Om trening og fysisk aktivitet i fritiden har betydning, har det vært gjort mange undersøkelser på, med sprikende resultater.  Noen studier har funnet en invers assosiasjon, det vil si at fysisk aktivitet er assosiert med lavere risiko for for tidlig fødsel, andre har ikke funnet noen sammenheng. Det er gjort både kohort-studier og prospektive randomiserte undersøkelser.

Nylig er det publisert en norsk metaanalyse (Aune D, Schlesinger S, Henriksen T, Saugstad OD, Tonstad S. Physical activity and the risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BJOG 2017; 124:1816–1826.) De har med både randomiserte og kohort-studier.  Hovedfunnene var:

  • Ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet før svangerskapet og for tidlig fødsel
  • Fysisk aktivitet i svangerskapet reduserer risikoen for for tidlig fødsel. Risikoreduksjonen er større med lengre varighet av aktivitet per uke, opp til 2-4 timer i uken, og ingen endring i risiko med mer aktivitet
  • Risikoreduksjonen var større med økende intensitet av aktiviteten
  • Risikoreduksjonen ble funnet i kohort-studier. I randomiserte studier var det ingen signifikante forskjeller

Forfatterne diskuterer mulige mekanismer. Det er kjent at fedme en risikofaktor, og at fysisk aktivitet bidrar til vektkontroll. Fysisk aktivitet reduserer også risikoen for type 2 diabetes og preeklampsi, og er assosiert med økt insulinsensitivitet og med redusert betennelsesreaksjon. En betennelsesreaksjon kan være medvirkende til å sette i gang fødsel.

At det er forskjell på resultatene fra randomiserte studier og kohortstudier, har også andre funnet (da Silva et al. 2017). I en metaanalyse av randomiserte studier ble det ikke funnet noen effekt på forekomsten av for tidlig fødsel (da Silva et al.2017).

Når fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko i kohort-studier, men ikke i randomiserte undersøkelser, åpner dette også for andre mulige tolkninger. Kvinner som er aktive, er ikke de samme som rekrutteres til randomiserte studier med tanke på å få inaktive kvinner til å bevege seg mer. Det kan være mange faktorer som har samvariasjon med trening og aktivitet, og som bidrar til et godt svangerskapsutfall.

Den konklusjonen vi imidlertid trygt kan trekke, er at fysisk aktivitet er bra, i svangerskapet som ellers.