Større sannsynlighet for barnløshet hos døtre av eldre mødre

En eventuell sammenheng mellom mors alder ved fødsel og døtres barn, har vært undersøkt i noen forholdsvis få studier, med varierende resultater.
Større sannsynlighet for barnløshet hos døtre av eldre mødre
Alder ved barnefødsel kan påvirke om døtre får barn. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 19. mars 2018 | Sist oppdatert 27. oktober 2023

Noen studier har funnet en sammenheng mellom mors alder og døtres barnløshet eller tid fra de giftet seg til de fikk første barn, andre studier har ikke funnet en slik sammenheng.

Det er nå publisert en amerikansk registerstudie med noe over 40 000 kvinner. Kvinnene deltok i en undersøkelse der de inngikk som søstre til kvinner som hadde brystkreft. Selv hadde de ikke brystkreft. Kvinnene var over 44 år ved start av studien, og så godt som alle var dermed ferdige med sin reproduksjon. De hadde svart på et meget omfattende spørreskjema om familien sin, barndom, ekteskap, utdannelse, reproduktiv historie og sykdom og helse. Forskerne var derfor i stand til å ta hensyn til en rekke faktorer som kunne tenkes å influere på om de hadde fått barn eller ikke. Disse kvinnene var stort sett hvite og velutdannede, slik at forskerne tar en reservasjon når det gjelder om det de fant, også gjelder andre befolkningsgrupper.

De fant en sammenheng mellom mors alder ved fødselen og barnløshet. Sammenlignet med kvinner hvis mødre var 20 – 24 år da de fikk barn, var det relativ risiko (95 % konfidensintervaller) for barnløshet for 25-29, 30-34 og ³35 år 1,21 (1.14–1.29), 1.30 (1.22–1.39) og 1.40 (1.31–1.50).

Årsaken til denne sammenhengen er ukjent. Forfatterne diskuterer en mulig biologisk årsak, gjennom epigenetiske forandringer av egganleggene. De fant imidlertid ingen sammenheng mellom mors alder og at datteren oppga å ha forsøkt å bli gravid i mer enn ett år, og bare en svak sammenheng med bruk av medikamenter som brukes til behandling av barnløshet. De diskuterer også om epigenetiske forandringer kan tenkes å ha innflytelse på atferd. Dette vet vi svært lite om.

Det er en tendens i mange land, inklusive Norge, til at kvinner utsetter barnefødsler. Det er velkjent at fekunditeten (evnen til å få barn) synker med alderen. Hvis det da også er slik at alder ved fødsel påvirker døtrenes evne til å få barn på en negativ måte, har vi en utilsiktet bestemoreffekt.

Les mer: Maternal age at birth and daughters’ subsequent childlessness (krever abonnement)

Les abstract: Maternal age at birth and daughters’ subsequent childlessness