Etikk i helsevesenet

Etikk er et mangslungent tema, og det vil ofte være mest nyttig å se på etikk for den enkelte yrkesgruppe eller fagområde.
Etikk i helsevesenet
Etiske dilemmaer er det mange av i helsevesenet, og denne artikkelen viser vei til gode kilder. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Publisert 31. oktober 2018 | Sist oppdatert 09. januar 2024

Du vil finne et godt utgangspunkt i Retningslinjebasen på Helsebiblioteket. Der finner du lenker til blant annet:

Den mest aktuelle måten å søke på vil kanskje være å søke på etikk i en kontekst, som for eksempel etikk ved lindrende behandling. Når vi søker på etikk lindrende behandling i Google, finner vi tema: lindrende behandling på Kompetansebroen og Etikk ved livets slutt fra UiO høyt oppe i trefflisten.

Oppslagsverk og verktøy

Ved UiO er det opprettet et eget senter for medisinsk etikk. Senteret er finansiert av Helsedirektoratet for å øke kompetansen i etisk refleksjon i helsetjenesten. Målsetningen er:

  1. Etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
  2. Tjenestene har kompetanse til å ta i bruk metoder og verktøy for etisk refleksjon.
  3. Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer.

Hos Senter for Medisinsk Etikk (SME) finner du nyttig refleksjonsmodeller og veiledere til bruk ved etiske problemstillinger.

SME driver også med forskning i medisinsk etikk.

Ressurser i klinisk etikk

Det finnes en klinisk etikk-komité i de fleste norske helseforetak. Disse komiteene er tverrfaglig sammensatt.

Etikk i forskning

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. I medisin og helsefag er etikken spesielt viktig. Det er utarbeidet retningslinjer for etikk i medisinsk og helsefaglig forskning. Det finnes også et eget forskningsetisk nettbibliotek.

Etikk og tvangsbehandling

Tvangsbehandling er spesielt brukt innenfor psykiatrien og demensomsorgen. Bruk av tvang reiser flere etiske spørsmål. Et viktig kriterium er om pasienten er samtykkekompetent.

Helsebiblioteket og etikk

Et  Søk på etikk i Helsebiblioteket vil gi mange forskjellige treff. Igjen kan det være et godt tips å begrense til et fagområde. 

Vi har her forsøkt å gi en innføring i hvor og hvordan du kan finne kunnskap om etikk i helsevesenet. Artikkelen er ikke ment å være uttømmende om temaet. 

Relevante søkeord: etikk, etiske problemstillinger, etiske spørsmål, etiske retningslinjer