Her finner du nyttig kunnskap om helhetlige pasientforløp

Et helhetlig pasientforløp er «En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode» ifølge Helsedirektoratet.

Her finner du nyttig kunnskap om helhetlige pasientforløp
"En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode". Ill.foto: Colourbox.
Publisert 04. desember 2018 | Sist oppdatert 27. september 2022

En pasient kan ha flere helseproblemer samtidig, og det helhetlige pasientforløpet gjelder pasienten, ikke bare de enkelte sykdommene. 

Du finner en god beskrivelse av helhetlig pasientforløp i Helsedirektoratets Veileder om oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer.

Helhetlige pasientforløp fikk økt oppmerksomhet med Samhandlingsreformen, da samhandlingen mellom kommunehelsetjeneste og sykehus ble essensielt.

Forskjell pasientforløp, pakkeforløp, behandlingslinje

Helhetlige pasientforløp skiller seg fra behandlingslinjer ved at de har en bredere tilnærming og går på tvers av nivåer og virksomheter. Behandlingslinjer er i hovedsak avgrenset til spesialisthelsetjenesten.

Et pakkeforløp er et standard forløp for behandlingen av en bestemt sykdom, der undersøkelser og behandlinger er bestemt og beskrevet på forhånd, og de enkelte delene har faste forløpstider.

I helhetlige pasientforløp er det viktig med gode overganger mellom forskjellige deler av helsevesenet, spesielt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er viktig for å få til gode pasientforløp. Det har den seinere tid vært en dreining fra «Hva feiler det deg» til «Hva er viktig for deg». Det har også skjedd en dreining fra at helsevesenet definerer hva som er viktig for brukeren til at brukeren selv definerer hva som er viktig for seg.

Kvalitetsforbedringssidene på Helsebiblioteket har en intervjuguide for å spørre brukere om hva som er viktig for dem.

Samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og KS

Folkehelseinstituttet og KS har sammen utviklet gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Her finner du også verktøy og metoder for gode pasientforløp, samt en tiltakspakke for trygg utskrivning (fra pasientsikkerhetsprogrammet). Du finner også en sjekkliste for fastlegens medvirkning i gode pasientforløp.

Omsorgsbiblioteket har to oversiktsartikler om pasientforløp:

Denne artikkelen er ikke ment å være uttømmende om pasientforløp, men skal gi en innføring i hvordan du kan finne kunnskap om temaet.