EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Revidering

Bakgrunnen for utarbeidelsen av flerregionale fagprosedyrer for EIBI er store ulikheter i praksis helseforetak og helseregioner imellom. For at fagprosedyren skal kunne bidra til å gjøre disse forskjellene mindre, er det viktig at revidering og endring skjer koordinert. Lederne for de regionale kompetansetjenestene for autismespekterdiagnose (ASD) er ansvarlig for at evaluering og revidering blir gjennomført. Revideringsarbeidet utføres av en arbeidsgruppe bestående av sentrale fagpersoner innenfor EIBI fra alle helseregioner. Revidering bør skje hvert fjerde år eller ved store faglige eller organisatoriske endringer.

Første revidering

Arbeidet med første revidering er utført av en arbeidsgruppe bestående av:

  • Marit Skaret, Autismeteamet Nordlandssykehuset
  • Tor Jullumstrø, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern, Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Janne Mari Garneng, Regionalt Fagmiljø for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest
  • Alvdis Roulund, Autismeavdeling, Sykehuset i Vestfold og Glenne regionale senter
  • Kari Anne Pedersen, Regional Kompetansetjeneste for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst
  • Annette Drangsholt, Autismeforeningen (brukermedvirker)

Revideringsarbeidet har ikke hatt en fast referansegruppe. Arbeidsgruppen har fått innspill fra de regionale og nasjonale fagnettverkene for EIBI underveis i arbeidet. Det ble også innhentet opplysninger om bruk av og innhold i fagprosedyren gjennom en spørreskjema-undersøkelse som ble sendt til alle helseforetak.

Revideringsarbeidet ble påbegynt i 2020, men avbrutt pga. pandemien. Høsten 2021 ble arbeidet tatt opp igjen og sluttført i april 2023.