EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Utarbeidelse

Fagprosedyren for barn med autisme er et resultat av et flerregionalt samarbeid igangsatt høsten 2014 av Regionalt fagnettverk for autisme, attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) og Tourettes syndrom i Helse Nord (R-FAAT Helse Nord), Regional Kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst (RKT Helse Sør-Øst), Glenne regionale senter for autisme, kompetansetjenester i HSØ, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest (RFM Helse Vest) og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Midt (RFM Helse Midt). Prosedyren ble publisert på Helsebiblioteket i februar 2017.

Arbeidsgruppen bestod av følgende deltagere fra de regionale fagnettverkene for tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling (early intensive behavioral intervention, EIBI) for barn med autisme og brukerrepresentant fra Autismeforeningen i Norge:

 • Sven Olav Vea, leder autismeteamet Nordlandssykehuset, arbeidsgruppens leder
 • Kenneth Larsen, rådgiver RKT Helse Sør-Øst
 • Marit Skaret, Autismeteamet Nordlandssykehuset
 • Janne Mari Akselsen, Autismeteamet Helse Stavanger
 • Alvdis Roulund, Glenne regionale senter for autisme, Helse Sør-Øst
 • Joachim Svendsen, Autismeforeningen i Norge

Styringsgruppen bestod av:

 • Kari Anne Pedersen, rådgiver R-FAAT, styringsgruppens leder
 • Hege Ramsøy Halle, koordinator RFM Helse Midt
 • Ellen Munkhaugen, leder RKT Helse Sør-Øst
 • Bente Ubostad, leder RFM Helse Vest
 • Tom Rørby, leder Glenne regionale senter for autisme
 • Rune Sandberg, Autismeforeningen
 • Sven Olav Vea, leder autismeteamet Nordland og leder arbeidsgruppen for fagprosedyren

Arbeidet har ikke hatt en fast referansegruppe, men arbeidsgruppen har fått innspill fra fagpersoner i de regionale og nasjonale fagnettverkene for EIBI underveis i arbeidet. Fagprosedyren har også vært gjort til gjenstand for en høringsrunde i landets helseforetak og brukerforeningen, og relevante innspill fra høringen er tatt til følge ved sluttføringen av dokumentet.