EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Forord

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling for barn med autismespekterdiagnoser i alderen 0 til 6 år (EIBI).

Hensikt og omfang

Fagprosedyren er en beskrivelse av hvordan spesialisthelsetjenesten kan følge opp EIBI når det er bestemt at et barn skal få dette tilbudet. Den beskriver et rammeverk og hvilke kriterier som må oppfylles for at en intervensjon skal kunne kalles EIBI. Disse kriteriene er beskrevet i vedlagt EIBI sjekkliste. Rammeverket beskriver ulike evidensbaserte prosedyrer og tilnærminger, som i ulik grad vil være aktuelle for den enkelte.

Det er bred støtte for at tidlig og intensiv behandling basert på atferdsanalyse, eller early intensive behavioral intervention (EIBI), er et godt rammeverk for etablering av viktige ferdigheter hos mange barn innenfor autismespekteret. EIBI er en kunnskapsbasert behandlingsform, det vil si at behandlingen er utviklet på bakgrunn av forskning, erfaring og brukermedvirkning. Intervensjonen krever innsats fra både helsetjenesten og fra barnehage- og utdanningssektoren i kommunen.

Kunnskapsbasert praksis har sitt utspring i evidence-based medicine og har spredt seg til alle deler av helsetjenesten og til andre samfunnsområder (1, 2). Kunnskapsbasert praksis og evidence-based practice hviler på samme definisjon og understreker at praksis baseres på flere kilder enn forskningsbasert kunnskap. Innenfor kunnskapsbasert praksis tas faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Det er registrert stor variasjon mellom norske helseforetak og helseregioner når det gjelder EIBI. Det samme gjelder kompetanse hos både veiledere for og utførere av behandlingen (3). Fagprosedyren er utarbeidet med den hensikt at førskolebarn med autismespekterdiagnoser (ASD), heretter også kalt autisme, skal få tilgang til tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling av samme gode kvalitet, uavhengig av hvor de bor i landet. I tillegg til større likhet i tjenestetilbudet kan fagprosedyren bidra til økt kunnskap om EIBI.

Fagprosedyren beskriver kunnskapsgrunnlaget og hovedrammene for forløp og prioriteringer. Dette gjelder tilbudet til både barn, foresatte og pedagogisk personell i barnehagen.

Videre beskriver fagprosedyren hvordan EIBI kan gjennomføres, samt anbefalte kvalitetsstandarder for spesialisthelsetjenesten sin involvering i intervensjonen (EIBI sjekkliste; Kompetansekrav til veileder fra spesialisthelsetjenesten; Sjekkliste kompetanse veileder i spesialisthelsetjenesten). En forutsetning for implementering av EIBI er at det kommunale tjenestetilbudet tilrettelegger og organiserer nødvendige rammebetingelser. Den store variasjonen i pasientgruppen stiller høye krav til individuelle kliniske vurderinger.

Spesialisthelsetjenesten skal generelt ha fokus på å benytte de antatt mest effektive behandlingsstrategiene; dette gjelder også atferdsanalytisk behandling for barn med ASD. Spesialisthelsetjenesten må være oppdatert med hensyn til såvel den nasjonale som den internasjonale utviklingen av fagfeltet og delta aktivt i kompetansebyggende tiltak på området. Fagprosedyren revideres derfor hvert fjerde år eller ved ny kunnskap som fordrer endringer.

Det finnes også andre helhetlige tilnærminger, men denne fagprosedyren tar ikke mål av seg til å inkludere eller beskrive disse.

Av praktiske årsaker brukes begrepene «behandling», «opplæring» og «intervensjon» om hverandre i fagprosedyren (se Definisjoner).

EIBI behandlingsforløp

Forsiden i PDF-versjonen av fagprosedyren viser forløpet i EIBI fra start til slutt. Den inneholder lenker til beskrivelser av hva som skjer i de ulike fasene i intervensjonen. Den beskriver tjenester til foreldre, barnet og opplæringspersonell, og inneholder verktøy som bidrar til å kvalitetssikre gjennomføringen.

Tilpasning til norske forhold

Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget tilpasses EIBI i denne fagprosedyren til norske forhold, der barn gjerne starter tidlig i barnehagen.

En forutsetning for implementering av EIBI er at det kommunale tjenestetilbudet tilrettelegger og organiserer nødvendige rammebetingelser (50, 51). En slik intervensjon benytter ofte metodikk som går ut over det ordinære tilbudet som vanligvis gis i de kommunale tjenestene (52). Spesialisthelsetjenestens rolle er å veilede rundt det å tilrettelegge for et godt opplæringsmiljø og i anvendelsen av prosedyrer og strategier som de kanskje ikke kjenner så godt til fra før (52). Dette er et viktig grunnlag for å sikre at barnet får tilstrekkelig antall muligheter til å lære ferdigheter som han eller hun ikke har tilegnet seg på linje med jevnaldrende. Det tilrettelegges for læring både på egnet rom i barnehagen eller på skolen, og i alle daglige aktiviteter slik som måltider, påkledning, utelek, tur, samling, leggerutiner og fritidsaktiviteter. Det vektlegges at de som er involvert i barnets liv vurderer tiltakene som nyttige og riktige.

Spesialisthelsetjenesten bør, eventuelt i samarbeid med kommunen, kunne tilby direkte veiledning, kurs, workshops, nettverk og foreldreopplæring som er relevant for intervensjonen (53). Når skolen legger til rette for det, kan spesialisthelsetjenesten videreføre oppfølgingen gjennom første trinn.

Oppgaven til veileder fra spesialisthelsetjenesten er å gi opplæring og veiledning slik at opplæringsgruppen kan tilrettelegge for og gjennomføre EIBI ut fra en faglig forsvarlig standard (54). Dette innebærer blant annet veiledning i utarbeiding, gjennomføring og evaluering av barnets EIBI opplæringsplan og sikre kvaliteten av denne. Planen skal inneholde opplæringsprogrammer innenfor alle utviklingsområder, der en beskriver atferdsanalytiske prinsipper, mestringskriterier og generalisering i de enkelte programmene.

Der det er hensiktsmessig inviteres andre kommunale tjenester til å delta i opplærings- og veiledningsmøter (54). For å sikre tjenester av høy kvalitet, må veileder fra spesialisthelsetjenesten ha både teoretisk kompetanse og bred klinisk erfaring med hensyn til både EIBI og ABA generelt. (Kompetansekrav til veileder fra spesialisthelsetjenesten; Sjekkliste kompetanse veileder i spesialisthelsetjenesten).

Som tidligere nevnt har EIBI vist seg å være en effektiv tilnærming for å lære barnet ferdigheter som er viktige for at det skal mestre hverdagen sin. Viktige hovedmål er mestring, selvstendighet, utvikling, funksjon, deltakelse og livskvalitet. Mer spesifikke mål utarbeides for alle utviklingsområder. I tillegg kan det være aktuelt å lære barnet alternativer til eventuelle uhensiktsmessige væremåter.

ASD påvirker barns utvikling. Målet med EIBI er å maksimere utviklingsmessige gevinster hos barnet. For å påvirke den generelle fungeringen er det nødvendig å ha en bred tilnærming, slik at det arbeides mot mål på mange utviklingsområder samtidig. Gjennom samarbeid med foreldre, barnehage og andre involverte kartlegges barnets ferdigheter før en prioriterer hvilke mål som opplæringen skal inneholde.

Begrepet intervensjon kan forstås som å «gripe inn» med hensyn til hva som må til for å lære funksjonelle ferdigheter og forebygge en eventuell uheldig utvikling. I tillegg kan dette innebære tilrettelegging av såvel det fysiske miljøet som endringer i samhandlingsmåter. En kan anvende ulike atferdsanalytiske metoder og den praktiske gjennomføringen skal beskrives i prosedyrer eller opplæringsprogrammer. På denne måten blir opplæringssituasjonen trygg og forutsigbar for barnet ved at støttepersonalet og foreldrene har en felles framgangsmåte for å lære barnet nye ferdigheter. Kort oppsummert kan EIBI forstås som et rammeverk som både beskriver hvordan man organiserer tilbudet og hva som må til for at barnet skal utvikle seg i ønsket retning (EIBI sjekkliste).

Framgangsmåte

Innledning

Oppgaven til veileder fra spesialisthelsetjenesten er å gi opplæring og veiledning slik at opplæringsteamet kan tilrettelegge for og gjennomføre EIBI ut fra en faglig forsvarlig standard. Dette innebærer blant annet veiledning i utarbeiding, gjennomføring og evaluering av barnets EIBI opplæringsplan, og sikre kvaliteten av denne. Planen skal inneholde en samling med opplæringsprogrammer innen alle utviklingsområder, hvor en beskriver atferdsanalytiske prinsipper i de enkelte programmene, mestringskriterier og generalisering.

For å sikre tjenester av høy kvalitet, må veileder fra spesialisthelsetjenesten ha både teoretisk kompetanse og bred klinisk erfaring med hensyn til både EIBI og anvendt atferdsanalyse generelt (Kompetansekrav til veileder fra spesialisthelsetjenesten; Sjekkliste kompetanse veileder i spesialisthelsetjenesten).

Forberedelser

Etter at barnet har fått en autismespekterdiagnose kan en gi en anbefaling om EIBI til foresatte og 1. linje. Dette kan skje i form av et brev, eller i et informasjonsmøte. Om foresatte samtykker og kommunen tilrettelegger og organiserer nødvendige rammebetingelser, utarbeides en samarbeidsavtale. Når denne er på plass, starter spesialisthelsetjenestens kartleggingsarbeid i samarbeid med barnets nærpersoner. (EIBI anbefaling; Kartlegging; EIBI informasjonsmøte; EIBI informasjonsmøte invitasjon; EIBI samarbeidsavtale).

Oppstart

For å sikre en god opplæring av opplæringsteamet anbefales det en tre dagers workshop med alle involverte, der barnet deltar deler av tiden. En intensiv start vil sette teamet i stand til å komme raskt i gang med opplæringen (Oppstartsworkshop; Oppstartsworkshop - forslag til invitasjon; Oppstartsworkshop - dag 1; Oppstartsworkshop - dag 2; Oppstartsworkshop - dag 3; Oppstartsworkshop - sjekkliste; Oppstartsworkshop - oppsummeringsmøte).

Innholdet i en slik workshop bør være:

 • Gjennomgang av relevant teori
 • Demonstrasjon av ulike opplæringsstrategier
 • Konstruktive tilbakemeldinger på individuelle opplæringsferdigheter i samspill med barnet
 • Utarbeiding av opplæringsmål
 • Vurdere behov for alternativ, supplerende kommunikasjon (ASK).
 • Opplæring i å skreddersy opplæringsprogrammer
 • Opplæring i dokumentasjon og evaluering av behandlingen.

Første 3 måneder

De tre første månedene av behandlingen bør spesialisthelsetjenesten gi ukentlig veiledning til opplæringsteamet. Dette bør fortrinnsvis foregå i barnehagen, men dersom spesielle forhold vanskeliggjør dette kan deler av veiledningen gjennomføres digitalt eller i klinikk. I denne fasen av behandlingsforløpet vil veiledningen ofte bære preg av en planmessig opplæring av barnets opplæringsteam (Opplæringsteamet; Opplæringsteamet - kompetansemål; Opplæringsteamet - prosedyreintegritet; Opplæringsteam - sjekkliste kompetanse; Opplæringsteam - anbefalt litteratur).

Både barnet og opplæringsteamet deltar på veiledningsmøtene. I møtene gjennomgås dokumentasjon knyttet til opplæring og det utarbeides nye mål. Det gis direkte veiledning i det praktiske arbeidet med barnet (EIBI veiledning første tre måneder).

Etter 3 måneder

Etter de tre første månedene gis veiledning til opplæringsteamet omtrent annen hver uke. Dette kan være en kombinasjon av direkte veiledning i barnehagen, i hjemmet, i klinikk og digitalt. Utover dette gjennomføres veiledningen som beskrevet over (EIBI - veiledning videre).

Det anbefales at spesialisthelsetjenesten oppretter og drifter fagnettverk som inkluderer alle som er involvert i EIBI i de ulike barnehagene i sitt opptaksområde. Formålet med et fagnettverk er å styrke ferdigheter og kompetanse hos opplæringsteamene (EIBI - fagnettverk).

Evaluering

Evaluering av intervensjonen skjer i egne evalueringsmøter. Det første halvåret arrangeres det evalueringsmøter hver tredje måned, videre hvert halvår. Det gjøres en evaluering av barnets trivsel, foreldre og barnehage sin fornøydhet med intervensjonen og en vurdering av eksisterende rammebetingelser.  Videre gjennomgås dokumentasjon av barnets utvikling, opplæringsteamets ferdigheter og oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten. Til sammen utgjør dette beslutningsgrunnlaget for videre behandlingsmål og -form (EIBI - evaluering).

Foreldreopplæring

Den grunnleggende foreldreopplæringen gjennomføres fortløpende i veiledningen. I tillegg kan spesialisthelsetjenesten, eventuelt i samarbeid med kommunen, legge til rette for at foresatte tilbys deltakelse i gruppebaserte foreldreprogrammer. Det finnes flere ulike modeller med varierende grad av evidens.

Det er tidligere nevnt tre programmer som særlig retter seg mot barn med autisme (PRT, DUÅ-autisme, Glenne). Barnets alder, funksjonsnivå, foreldrenes behov, og tilgjengelighet er avgjørende for hvilket program som eventuelt tilbys (Foreldreveiledningsprogram - Pivotal Response Treatment (PRT); Foreldreveiledningsprogram - De utrolige årene (DUÅ) - autisme; Foreldreveiledningsprogram - Glennes).

Skolestart

For å ivareta barnets utvikling, starter forberedelse til skolestart det nest siste året i barnehagen. De ulike instansene samarbeider med foresatte om å utarbeide en fremdriftsplan for å sikre overføring av kunnskap og erfaringer fra barnehagen, noe som er i tråd med Kunnskapsdepartementet sin veileder fra Eldst til Yngst (60). I planen inngår samarbeidsmøter, deltakende hospitering, opplæring og fagdag, nødvendige kartlegginger og vurderinger. Individuell tilrettelegging ligger til grunn for at barnet skal lykkes i skolen.

Det inngås en samarbeidsavtale med skolen som ivaretar rammene for veiledningen. Avtalen gjelder for første skoleår (Skolestart - plan; Skolestart - samarbeidsavtale overgang til skole og skole-/fritidsordningen; Skolestart - fagdag; Skolestart - fagdag invitasjon; Skolestart - fokusferdigheter førskoleåret).

Første skoleår

Veiledning i skolen tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen, kartlegginger og temaer som er relevant for det enkelte barnet. Temaer meldes behandler i spesialisthelsetjenesten i god tid før veiledningsmøtet. Veiledningen kan organiseres på ulike måter og gjennomføres med varierende hyppighet.

Veiledningsforløpet avsluttes ved slutten av første skoleår i et møte der aktuelle samarbeidspartnere inviteres. I dette møtet vektlegges viktigheten av å ivareta kompetansen som er bygd opp rundt eleven, gjennom veiledning, kurs og fagnettverk. Det anbefales at en fortsetter å holde jevnlige timeplanfestede møter der foresatte, skole, skole-fritidsordningen og evt. andre som er en del av elevens hverdag er representert (Skolestart - samarbeidsavtale første skoleår; Skolestart - veiledning i skolen; Skolestart - sjekkliste veiledning i skolen).

Avbrytelse av behandling

I noen tilfeller kan det være riktig å avbryte behandlingen.

Forhold som kan ligge til grunn for avbrytelse kan være relatert til barnet; f. eks. manglende respons på behandlingen, tydelig mistrivsel over tid, eller omfattende tilleggsvansker. Utfordringer knyttet til samarbeidsavtale og organisering kan også være grunner til å avslutte intervensjonen. Vurderingen om avbrytelse av behandlingen gjøres i henhold til definerte kriterier.

Foresatte kan velge å avbryte behandlingen.

Kriterier som gjelder barnet vurderes kun under forutsetning av at alle forhold som omfattes av samarbeidsavtalen fungerer etter intensjonen.

Vurdering om avbrytelse av behandlingen må drøftes i et planlagt møte med opplæringsteam og foresatte. Vurderingen bør diskuteres med andre med EIBI kompetanse i spesialisthelsetjenesten for å kvalitetssikre avgjørelsen om en eventuell avbrytelse (EIBI - avbrytelse av behandling).

Litteratur

 1. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholt B, Gundersen MW. Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok: Cappelen Damm; 2021.
 2. Eikeseth S. Outcome of comprehensive psycho-educational interventions for young children with autism. Research in developmental disabilities. 2009;30(1):158-78. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2008.02.003
 3. NOU 2020: 1. Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2020.
 4. Eldevik S, Hastings RP, Hughes JC, Jahr E, Eikeseth S, Cross S. Meta-analysis of early intensive behavioral intervention for children with autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2009;38(3):439-50. https://doi.org/10.1080/15374410902851739
 5. Howlin P, Magiati I, Charman T. Systematic review of early intensive behavioral interventions for children with autism. American journal on intellectual and developmental disabilities. 2009;114(1):23-41. https://doi.org/10.1352/2009.114:23-41
 6. Kasari C, Lawton K. New directions in behavioral treatment of autism spectrum disorders. Current opinion in neurology. 2010;23(2):137. https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e32833775cd
 7. Maglione MA, Gans D, Das L, Timbie J, Kasari C, Technical Expert Panel, et al. Nonmedical interventions for children with ASD: Recommended guidelines and further research needs. Pediatrics. 2012;130(Supplement_2):S169-S78. https://doi.org/10.1542/peds.2012-0900O
 8. Makrygianni MK, Reed P. A meta-analytic review of the effectiveness of behavioural early intervention programs for children with autistic spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders. 2010;4(4):577-93. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.01.014
 9. Prior M, Roberts JM, Rodger S, Williams K, Sutherland R. A review of the research to identify the most effective models of practice in early intervention for children with autism spectrum disorders. Australian Government Department of Families, housing, Community Services and Indigenous Affairs (FaHCSIA) Australia. 2011. https://doi.org/10.1037/e536872012-001
 10. Reichow B, Barton EE, Boyd BA, Hume K. Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane database of systematic reviews. 2012(10). https://doi.org/10.1002/14651858.CD009260.pub2
 11. Reichow B, Wolery M. Comprehensive synthesis of early intensive behavioral interventions for young children with autism based on the UCLA young autism project model. Journal of autism and developmental disorders. 2009;39(1):23-41. https://doi.org/10.1007/s10803-008-0596-0
 12. Rogers SJ, Vismara LA. Evidence-based comprehensive treatments for early autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2008;37(1):8-38. https://doi.org/10.1080/15374410701817808
 13. Virués-Ortega J. Applied behavior analytic intervention for autism in early childhood: Meta-analysis, meta-regression and dose–response meta-analysis of multiple outcomes. Clinical psychology review. 2010;30(4):387-99. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.008
 14. Warren Z, McPheeters ML, Sathe N, Foss-Feig JH, Glasser A, Veenstra-VanderWeele J. A systematic review of early intensive intervention for autism spectrum disorders. Pediatrics. 2011;127(5):e1303-e11. https://doi.org/10.1542/peds.2011-0426
 15. Steinbrenner JR, Hume K, Odom SL, Morin KL, Nowell SW, Tomaszewski B, et al. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism. FPG child development institute. 2020.
 16. Green G, Brennan LC, Fein D. Intensive behavioral treatment for a toddler at high risk for autism. Behavior Modification. 2002;26(1):69-102. https://doi.org/10.1177/0145445502026001005
 17. MacDonald R, Parry-Cruwys D, Peterson P. Philosophy and common components of early intensive behavioral interventions. Handbook of treatments for autism spectrum disorder. 2017:191-208. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61738-1_12
 18. Schreibman L, Dawson G, Stahmer AC, Landa R, Rogers SJ, McGee GG, et al. Naturalistic developmental behavioral interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2015;45(8):2411-28. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2407-8
 19. Goods KS, Ishijima E, Chang Y-C, Kasari C. Preschool based JASPER intervention in minimally verbal children with autism: Pilot RCT. Journal of autism and developmental disorders. 2013;43(5):1050-6. https://doi.org/10.1007/s10803-012-1644-3
 20. Baer DM, Wolf MM, Risley TR. Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal of applied behavior analysis. 1968;1(1):91. https://doi.org/10.1901/jaba.1968.1-91
 21. Paquet A, Dionne C, Joly J, Rousseau M, Rivard M. Supervision of large-scale community-based early intensive behavioural intervention programs in Quebec: Description of practices. Journal on Developmental Disabilities. 2017;23(1):54-63.
 22. Maurice CE, Green GE, Luce SC. Behavioral intervention for young children with autism: A manual for parents and professionals: Pro-ed; 1996.
 23. Eikeseth S, Jahr E, Eldevik S. Autisme» i anvendt atferdsanalyse–teori og praksis, red. Svein Eikeseth og Frode Svartdal. 2003:225-49.
 24. Minjarez MB, Williams SE, Mercier EM, Hardan AY. Pivotal response group treatment program for parents of children with autism. Journal of autism and developmental disorders. 2011;41(1):92-101. https://doi.org/10.1007/s10803-010-1027-6
 25. Bearss K, Johnson C, Smith T, Lecavalier L, Swiezy N, Aman M, et al. Effect of parent training vs parent education on behavioral problems in children with autism spectrum disorder: a randomized clinical trial. Jama. 2015;313(15):1524-33. https://doi.org/10.1001/jama.2015.3150
 26. Schopler E, Reichler RJ. Parents as cotherapists in the treatment of psychotic children. Journal of autism and childhood schizophrenia. 1971;1(1):87-102. https://doi.org/10.1007/BF01537746
 27. Lovaas OI, Koegel R, Simmons JQ, Long JS. Some generalization and follow‐up measures on autistic children in behavior therapy 1. Journal of applied behavior analysis. 1973;6(1):131-65. https://doi.org/10.1901/jaba.1973.6-131
 28. Lovaas OI. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of consulting and clinical psychology. 1987;55(1):3. https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.1.3
 29. Dawson G, Osterling J. Early intervention in autism: The effectiveness of early intervention. The effectiveness of early intervention. 1997:307-26.
 30. Stahmer AC, Pellecchia M. Moving towards a more ecologically valid model of parent-implemented interventions in autism. Sage Publications Sage UK: London, England; 2015. p. 259-61. https://doi.org/10.1177/1362361314566739
 31. Koegel RL, Bimbela A, Schreibman L. Collateral effects of parent training on family interactions. Journal of autism and developmental disorders. 1996;26(3):347-59. https://doi.org/10.1007/BF02172479
 32. Eldevik S, Hastings RP, Jahr E, Hughes JC. Outcomes of behavioral intervention for children with autism in mainstream pre-school settings. Journal of autism and developmental disorders. 2012;42:210-20. https://doi.org/10.1007/s10803-011-1234-9
 33. Eikeseth S, Smith T, Jahr E, Eldevik S. Intensive behavioral treatment at school for 4-to 7-year-old children with autism: A 1-year comparison controlled study. Behavior modification. 2002;26(1):49-68. https://doi.org/10.1177/0145445502026001004
 34. McDonald J, Lopes E. How parents home educate their children with an autism spectrum disorder with the support of the Schools of Isolated and Distance Education. International Journal of Inclusive Education. 2014;18(1):1-17. https://doi.org/10.1080/13603116.2012.751634
 35. Zachor DA, Ben-Itzchak E, Rabinovich A-L, Lahat E. Change in autism core symptoms with intervention. Research in autism spectrum disorders. 2007;1(4):304-17. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2006.12.001
 36. Anderson CM. Social Communication and Infants At-Risk for Autism Spectrum Disorder. 2014.
 37. Birnbrauer JS, Leach DJ. The Murdoch early intervention program after 2 years. Behaviour change. 1993;10(2):63-74. https://doi.org/10.1017/S0813483900005556
 38. Fenske EC, Zalenski S, Krantz PJ, McClannahan LE. Age at intervention and treatment outcome for autistic children in a comprehensive intervention program. Analysis and intervention in Developmental Disabilities. 1985;5(1-2):49-58. https://doi.org/10.1016/S0270-4684(85)80005-7
 39. Lovaas OI. Teaching individuals with developmental delays: Basic intervention techniques: Pro-ed; 2003.
 40. Perry R, Cohen I, De-Carlo R. Case study: Deterioration, autism, and recovery in two siblings. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1995;34(2):232-7. https://doi.org/10.1097/00004583-199502000-00019
 41. Sallows GO, Graupner TD. Intensive behavioral treatment for children with autism: Four-year outcome and predictors. American journal on mental retardation. 2005;110(6):417-38. https://doi.org/10.1352/0895-8017(2005)110[417:IBTFCW]2.0.CO;2
 42. Koegel RL, Koegel LK. The PRT pocket guide. Baltimore, MD: Brookes. 2012.
 43. Howard JS, Stanislaw H, Green G, Sparkman CR, Cohen HG. Comparison of behavior analytic and eclectic early interventions for young children with autism after three years. Research in developmental disabilities. 2014;35(12):3326-44. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.08.021
 44. Estes A, Munson J, Rogers SJ, Greenson J, Winter J, Dawson G. Long-term outcomes of early intervention in 6-year-old children with autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2015;54(7):580-7. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.04.005
 45. National Research Council. Committee on Educational Interventions for children with Autism.(2001). Educating children with autism.
 46. Steiner AM, Gengoux GW, Klin A, Chawarska K. Pivotal response treatment for infants at-risk for autism spectrum disorders: A pilot study. Journal of autism and developmental disorders. 2013;43(1):91-102. https://doi.org/10.1007/s10803-012-1542-8
 47. National Research Council. Educating children with autism: National Academies Press; 2001.
 48. Eckes T, Buhlmann U, Holling H-D, Möllmann A. Comprehensive ABA-based interventions in the treatment of children with autism spectrum disorder–a meta-analysis. BMC psychiatry. 2023;23(1):1-19. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04412-1
 49. Steiner AM, Koegel LK, Koegel RL, Ence WA. Issues and theoretical constructs  regarding parent education for autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders. 2012;42:1218-27. https://doi.org/10.1007/s10803-011-1194-0
 50. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). (1998). LOV-1998-07-17-61. Sist endret i LOV-2022-06-17-68. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
 51. Lov om barnehager (barnehageloven). (2005). LOV-2005-06-06-17-64. Sist endret i LOV-2022-06-10-40. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
 52. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). (1999). LOV-1999-07-02-61. Sist endret i LOV-2022-12-16-92. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
 53. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). (1999). LOV-1999-07-02-63. Sist endret i LOV-2019-06-21-43. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
 54. Helsedirektoratet. Barn og unge med habiliteringsbehov. Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand. Oslo: Helsedirektoratet; 2015. IS-2396. Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/ab46edad-6c58-4c23-9115-9d77893d9cad:051362bf85ad243bdab308e68c52d3d4e1633e67/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
 55. Leaf, R. & McEachin, J.. A work in progress : behavior management strategies and a curriculum for intensive behavioral treatment of autism. New York, N.Y.: DRL Books; 1999.
 56. National Autism Center. Findings and conclusions: National standards project, phase 2. Author Randolph, MA; 2015.
 57. Lindsley OR. Precision teaching: Discoveries and effects. Journal of Applied Behavior Analysis. 1992;25(1):51. https://doi.org/10.1901/jaba.1992.25-51
 58. Bruinsma YE, Minjarez MB, Schreibman L, Stahmer AC. Naturalistic Developmental Behavioral Interventions for Autism Spectrum Disorder: ERIC; 2020.
 59. Domitrovich CE, Bradshaw CP, Poduska JM, Hoagwood K, Buckley JA, Olin S, et al. Maximizing the implementation quality of evidence-based preventive interventions in schools: A conceptual framework. Advances in school mental health promotion. 2008;1(3):6-28.
 60. Kunnskapsdepartementet. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. 2008. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/veileder/f-4248-fra-eldst-til-yngst.pdf