EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Første 3 måneder

De tre første månedene av behandlingen bør spesialisthelsetjenesten gi ukentlig veiledning til opplæringsteamet. Dette bør fortrinnsvis foregå i barnehagen, men dersom spesielle forhold vanskeliggjør dette kan deler av veiledningen gjennomføres digitalt eller i klinikk. I denne fasen av behandlingsforløpet vil veiledningen ofte bære preg av en planmessig opplæring av barnets opplæringsteam (Opplæringsteamet; Opplæringsteamet - kompetansemål; Opplæringsteamet - prosedyreintegritet; Opplæringsteam - sjekkliste kompetanse; Opplæringsteam - anbefalt litteratur).

Både barnet og opplæringsteamet deltar på veiledningsmøtene. I møtene gjennomgås dokumentasjon knyttet til opplæring og det utarbeides nye mål. Det gis direkte veiledning i det praktiske arbeidet med barnet (EIBI veiledning første tre måneder).