EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Anvendt atferdsanalyse

EIBI er basert på ABA som er en tilnærming til å forstå menneskelig atferd, det vil si hvordan atferd påvirker og påvirkes av omgivelsene. Det er bred støtte for at bruk av atferdsanalytiske prinsipper i opplæring av barn med ASD ofte er en effektiv og egnet tilnærming.

Fagprosedyren beskriver nødvendig kompetanse hos den som er ansvarlig for intervensjonen i spesialisthelsetjenesten; dette gjelder både teoretisk kunnskap og klinisk erfaring (Kompetansekrav til veileder fra spesialisthelsetjenesten; Sjekkliste kompetanse veileder i spesialisthelsetjenesten).

Veiledning fra fagpersoner med erfaring og kompetanse på atferdsanalyse har betydning for resultater av intervensjonen. For å oppnå best mulig kvalitet evalueres progresjon og opplæringsstrategier på veiledningsmøtene. I tillegg evalueres teamets opplæringsferdigheter, det vil si om opplæringen gjennomføres som planlagt (Opplæringsteamet - prosedyreintegritet).

EIBI inkluderer prosedyrer og strategier som krever fagspesifikk kompetanse, og det kan ta tid å etablere denne kompetansen i barnehagen. Det anbefales derfor at opplæringsteamet består av opp mot én opplæringsansvarlig (for eksempel pedagog eller miljøterapeut) og to til tre personer fra barnehagen for å sikre stabilitet og kontinuitet (Opplæringsteamet).