EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Bred og helhetlig intervensjon

EIBI er en bred og helhetlig tilnærming. Det settes mål på alle sentrale utviklingsområder som grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og samspillsferdigheter, lek, selvstendighet og selvbestemmelse. Søvn og spising kan også være aktuelle målområder. Alle utviklingsområdene inkluderes i intervensjonen på samme tid, noe som skaper en bred og helhetlig tilnærming. Områdene prioriteres på grunnlag av kartlegginger av barnets ferdigheter og familiens behov. For å ivareta bredden i behandlingen benyttes ulike kartleggingsverktøy (se Kartlegging).

Behandlingen gjennomføres av et opplæringsteam som får veiledning i de ulike opplæringsstrategiene. Opplæringsteamet består av foresatte og ansatte i barnehagen og/eller kommunen. Der det er aktuelt bør avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA) også være en del av opplæringsteamet. Oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten vil som regel være hyppig den første tiden og noe sjeldnere etter hvert. Behandlingen skjer i samsvar med gjeldende standarder, lovverk og etiske retningslinjer (Opplæringsteamet - kompetansemål; Sjekkliste kompetanse opplæringsteam).