EIBI Fagprosedyre for spesialisthelsetjenesten

Individuelt tilpasset behandling

Optimalt igangsettes opplæringen hjemme og i barnehagen til samme tid. Den tar utgangspunkt i barnets styrker og utfordringer, hva som er nyttig og viktig både hjemme og i barnehagen, samt hvordan barnet lærer mest effektivt (16).

Barnets ferdigheter og forutsetninger vurderes blant annet ved bruk av standardiserte evnetester, funksjonskartlegginger og verktøy for vurdering av språk og sosial tilpasning.

Barnets motivasjon må ivaretas spesifikt, ved at det gjennomføres både systematiske og mer uformelle kartlegginger av hva barnet til enhver tid er interessert i. Motivasjon varierer, og det er ingen selvfølge at det som virker motiverende den ene dagen er like interessant dagen etter. Barnets interesser vil ha innflytelse på både målvalg og valg av opplæringsmateriell.

I tillegg til barnets ferdigheter, motivasjon og interesser, kan også mål velges med utgangspunkt i det jevnaldrende er opptatt av. Målene skal omfatte alle utviklingsområder og må beskrives slik at gradvis måloppnåelse kan dokumenteres.

Fagprosedyren understreker den individuelle tilpasningen som må gjøres for hvert enkelt barn som mottar EIBI. Typisk utvikling er retningsgivende for målvalg. I tillegg vil barnets læringsstil være utgangspunktet for valg av opplæringsmetoder og -arena. I fagprosedyren finnes en oversikt over aktuelle kartleggingsverktøy som kan brukes når en utarbeider behandlingsmål for den enkelte (Kartlegging).

Et av de viktigste målene for behandlingen er å lære barna ferdigheter som de kan benytte under lek, samhandling og læring sammen med andre barn. For å lykkes med dette er det nødvendig at barna er i et miljø med andre barn, og at opplæringen gis der barnet til daglig befinner seg; i hjemmet, i barnehagen og i andre aktuelle miljøer. Det anbefales derfor at barnet går i vanlig barnehage i sitt lokale miljø. Barnet må disponere et egnet rom eller område som er tilgjengelig og tilpasset det enkelte barn, slik at deler av opplæringen kan gjennomføres uten forstyrrelser (16, 55). Opplæringsmateriell må ofte tilpasses individuelt.