Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern)

Lenke: Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern)

Description:

Ot.prp. nr. 5 (2008-2009). Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17. oktober 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Først publisert: 22.10.2008

Sist faglig oppdatert: 16.12.2015

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse

Dokumenttype: Lover og regler

Utgiver: Regjeringen.no

Språk: Norsk