Evaluering av FACT Ung – en samhandlingsmodell for ungdom

Publiseringsdato 07.10.2021
Evaluering av FACT Ung – en samhandlingsmodell for ungdom
Evaluering av FACT Ung – en samhandlingsmodell for ungdom
Det har de siste ti årene vært etablert en rekke såkalte ACT- og FACT-team i Norge. Målgruppen for denne satsingen har frem til nylig vært voksne med alvorlige psykiske lidelser, omfattende tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå. I 2018 ble det imidlertid satt i gang et forprosjekt rettet mot ungdom. Hensikten med denne samhandlingsmodellen, kalt FACT Ung, er å bidra til at ungdom med sammensatte og alvorlige tilstander, får en helhetlig og integrert oppfølging. Oppfølgingen skal vare så lenge ungdommen trenger det. I en evaluering som nylig ble oversendt Helsedirektoratet, er FACT Ung blitt belyst fra en rekke innfallsvinkler, slik som: Hvordan kan unge sikres medvirkning? Hvordan er samarbeidet mellom FACT Ung og barnevernet? Og hva bør innhold i og omfang av et opplæringsprogram for ansatte i FACT Ung-team være?