Ny oppsummering av kunnskap om forebyggende hjemmebesøk

Oddvar Førland og Randi Skumsnes fra Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskap om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre. Oppsummeringen er publisert i Omsorgsbiblioteket.
Ny oppsummering av kunnskap om forebyggende hjemmebesøk
Foto: Shutterstock
Publisert 12. januar 2018 | Sist oppdatert 22. april 2020

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud til personer over 75 eller 80 år som ennå ikke er blitt brukere av kommunens omsorgstjenester. Hensikten med besøkene er å forebygge sykdom og skade, samt stimulere til en helsefremmende livsstil. Det er frivillig for de eldre om de vil ta imot tilbudet om besøk fra kommunen. Oddvar Førland får spørsmål om hva innholdet i et forbyggende hjemmebesøk kan være.

Innholdet i et forebyggende hjemmebesøk

– Det varierer litt fra kommune til kommune. Noen legger vekt på at besøket skal avdekke helse- og funksjonssvikt og hjelpebehov, og hjelpe dem videre med dette. Noen fokuserer mest på å forebygge skader og ulykker. Andre legger hovedvekten på å gi helserådgivning og informasjon om aktuelle tjenester. Mange kommuner legger vekt på at det skal være en såkalt ressursfokusert helsesamtale med den eldre. Da kan spørsmålene «hva er viktig for deg?», og «hva holder deg frisk?» være sentrale. Her er det samtalen og dens mulighet til å stimulere personens helse- og mestringsressurser som står i sentrum. Hvilken tilnærming man bruker vil selvsagt også være avhengig av den eldres behov, forklarer Oddvar Førland.

Forebyggende hjemmebesøk er utbredt i Norge og lovpålagt i Danmark, men effektstudier kan ikke påvise at besøkene gir bedre helse eller funksjonsevne. Hvorfor er det da så viktig?

Økt trygghet med kontaktperson

– Det at få såkalt randomisert-kontrollerte studier (RCT-er) fra andre land kan tydelig påvise helseeffekt betyr ikke at besøkene ikke kan ha positiv betydning for mange eldre, og her i Norge. For det første er det ikke alltid slike effektstudier klarer å fange opp reelle effekter og betydninger, på kort og lang sikt. For det andre er den norske typen av forebyggende hjemmebesøk noe annerledes enn i en del andre land, med større vekt på helsefremmingsaspekter og en ressursfokusert samtale, og det er ikke gjort RCT-studier på dette i Norge ennå. Det er også slik at kvalitative studier basert på dybdeintervjuer med eldre, blant annet fra Norge, har vist at mottagere har hatt stor nytte av besøkene. De ga tilbakemeldinger om at de fikk nyttig informasjon om hvordan de kunne bevare god helse og mestre hverdagen i alderdommen, og det ga økt trygghet å ha fått en kontaktperson i kommunen å henvende seg til ved framtidige behov, sier Oddvar Førland, førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, Høgskolen på Vestlandet.

I perioden 2020 til 2030 er det ventet at antallet eldre over 80 år vil øke med 50 prosent. SSB har beregnet underdekning for 2030 på henholdsvis 41 000 helsefagarbeidere (tidligere hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) og 13 000 sykepleiere. Mener Oddvar Førland at forebyggende hjemmebesøk en god prioritering?

Størst virkning på sikt

– Ja, det kan det være. Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk er et godt eksempel på «tidlig innsats». Det kan være en av de tjenestene og faktorene i kommunene som på sikt kan bidra til å redusere etterspørselen av helsetjenester og helsefaglig ansatte, gitt at de har positiv effekt på framtidig helse og funksjon. Om det er en god prioritering er selvsagt et spørsmål om hva det prioriteres mellom. Her står kommunene mellom store utfordringer og dilemmaer, gitt de økonomiske rammene de har. I en slik situasjon er det lett å prioritere de akutte behovene her og nå. Forebyggende hjemmebesøk er et eksempel på en tjeneste som sannsynligvis får størst virkning på sikt, sier han.

Oppsummering av kunnskap

Dersom man jobber i en kommune som vurderer å sette i gang med forebyggende hjemmebesøk, hvor er et smart sted å begynne? Hvordan går man fram?

– Da vil jeg selvfølgelig anbefale å lese den nye kunnskapsoppsummeringen i Omsorgsbiblioteket. I den finner du blant annet et kapittel som handler om hva forskningen og kommunene erfarer som viktig for å lykkes med besøkene. Dernest vil jeg anbefale å se på veiledningsmateriellet som Helsedirektoratet har utarbeidet om det å etablere og gjennomføre besøkene. Dessuten kan det være nyttig å se i «Idehåndbok med anbefalinger» som Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har laget sammen med Senter for omsorgsforskning, avslutter han.

Omsorgsforskning.no har tidligere skrevet om «Forebyggende bortebesøk».