Medisinskfaglig tilbud i sykehjem og omsorgsbolig

Tilgjengelig statistikk viser at det etter 2009 er kortere levetid for beboerne og at det er betydelig flere pasienter som er «innom» sykehjemmene. Det er også økende bistandsbehov og et økende antall personer som dør i sykehjemmene. Det er rimelig å anta at alle disse forholdene har generert behov for betydelig mer medisinsk rettet arbeid i sykehjem de siste årene.

Publisert 30. september 2020 | Sist oppdatert 30. september 2020

Klikk her for å lese rapporten

Målet med denne rapporten har vært å få mer kunnskap om hvordan det medisinskfaglige tilbudet til pasienter i sykehjem og i heldøgns omsorgsboliger er organisert i kommunene og erfaringene med denne organiseringen. Problemstillingene dekker strukturelle, organisatoriske og teknologiske forhold som påvirker kvaliteten på det medisinskfaglige tilbudet. Basert på en kunnskapsoppsummering og en kartlegging gjøres det en vurdering av forhold som har betydning for kvalitet på det medisinskfaglige tilbudet, med spesielt søkelys på legetjenesten.

Kunnskapsoppsummeringen (kapittel 2.1) viser at betydelig større forskningsinnsats er rettet mot å studere organisering av sykehjem, inkludert legetjenester, enn organisering av omsorgsboliger. Særlig gjelder dette innen norsk forskning. Kontinuitet i legetjenester påpekes som viktig for å gi medisinskfaglige tjenester av god kvalitet. Likevel finnes det få større, vidtfavnende studier som har undersøkt temaet i en norsk kontekst. Betydningen av kontinuitet, forstått både som mengde/volum (størrelse på stillingsprosent, ansettelsesforhold, kontormuligheter, etc.) og tilgjengelighet på kort og lengre sikt (gjennom døgn og uke, stabilitet over tid, etc.) er også sentralt for et godt samarbeid og kommunikasjon mellom lege, øvrige ansatte, pasienter, pårørende og øvrige tjenester.

Kontaktperson og relevante dokumenter

oddvar-forland.jpg

Oddvar Førland
Senter for omsorgsforskning

Tips gjerne kontaktpersonen om ting som bør være med i Omsorgsbiblioteket