Trygg i eget hjem? – fra et brukerperspektiv

En kunnskapsoppsummering om hvilke forhold eldre hjemmeboende erfarer er viktige for at de skal føle seg trygge i eget hjem.

Publisert 03.oktober.2023 | Sist oppdatert 26.februar.2024

Klikk her for å lese oppsummeringen av kunnskap (pdf)

Sammendrag på engelsk   Sammendrag på samisk

Hensikten med oppsummeringen er å identifisere, beskrive og sammenfatte kunnskap om trygghet i eget hjem fra eldre hjemmeboendes perspektiv, med betydning for helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Oppsummeringen inkluderer 18 forsknings- og utviklingsarbeider som er gjennomført i Skandinavia, publisert i perioden 2018–2022, og skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk.

De eldre som inngår i de 18 utvalgte publikasjonene, har det til felles at de har helse- og funksjonssvikt som i større eller mindre grad medfører behov for helse- og omsorgstjenester.

Publikasjonene identifiserer ulike forhold som er sentrale for eldres opplevelse av trygg het hjemme. Disse har vi sortert under sju tematiske områder:

  • tjenester som skaper trygghet
  • følelsen av å være hjemme
  • hjelp og støtte fra familie og nettverk
  • medbestemmelse og mestringsfølelse
  • positive relasjoner og det å stole på tjenesteyterne
  • oversiktlige og tilgjengelige tjenester
  • bruk av teknologi og digitale tjenester

Tjenester som skaper trygghet, er i studiene eksemplifisert som ordinær hjemmetjeneste, velferdsteknologi, teambasert innsats og forebyggende tilbud. Følelsen av å være hjemme kan være en opplevelse av integritet, av å være hjemme i eget liv, av å kunne følge egne rutiner og vaner, og av nærhet til mennesker som er viktige for en. Hjelp og støtte fra familie og nettverk betyr både emosjonell og praktisk støtte, og er for svært mange en absolutt betingelse for å kunne mestre hverdagen hjemme. Medbestemmelse og mestringsfølelse oppstår når hverdagen kjennes påvirkelig og håndterlig, og kan fremmes ved at tjenester gis på den eldres premisser. Positive relasjoner og det å stole på tjenesteyterne, som oppfattes som grunnleggende viktig for at eldre skal kjenne at det er trygt å være hjemme, handler om å bli møtt av kompetente fagfolk, men vel så mye om å møte helsepersonell som kjenner en og inngir følelse av at de bryr seg om en. Oversiktlige og tilgjengelige tjenester handler om informasjon om tjenestens tilbud, om hvem som kommer og om besøkstid, samt å kunne stole på at tjenestene er der ved behov.

Bruk av teknologi og digitale tjenester kan gjøre eldre både trygge og utrygge. I mange tilfeller skaper teknologien trygghet i hjemmet og frihet til å utføre daglige aktiviteter. Eldre stoler imidlertid ikke ubetinget på teknologien. Den kan true både personvern og noen ganger hemme livsutfoldelse og selvstendighet.

Funnene i denne oppsummeringen viser at eldres opplevelse av trygghet er relatert til en rekke forhold som til slutt handler om det mest grunnleggende i omsorg: kvaliteten på møtet mellom mennesker.

Kontaktperson og relevante dokumenter

Senter for omsorgsforskning, øst
NTNU i Gjøvik
 
Tips gjerne kontaktpersonen om ting som bør være med i Omsorgsbiblioteket.