Trygg i eget hjem? – fra et tjenesteperspektiv

En kunnskapsoppsummering om hvilke forhold som ifølge helsepersonell er viktige for å sikre trygge kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester.

 

Publisert 29.september.2023 | Sist oppdatert 26.februar.2024

Klikk her for å lese oppsummeringen av kunnskap (pdf)

Sammendrag på engelsk   Sammendrag på samisk

Kunnskapsoppsummeringen inkluderer 15 vitenskapelige studier som har empiri fra Skandinavia og er publisert i perioden 2018–2023. Hensikten med oppsummeringen er å identifisere, beskrive og sammenfatte kunnskap om hvilke forhold som ifølge helsepersonell er viktige for å sikre trygge kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. Følgende fem tematiske områder ble identifisert:

  1. Personsentrert tverrfaglig samarbeid
  2. Kompetanseutvikling
  3. Organisatorisk stabilitet og fleksibilitet
  4. Tillitsbasert ledelse
  5. Ressursfordeling

De inkluderte studiene under det tematiske området Personsentrert tverrfaglig samarbeid fremhever behovet for en mer personsentrert faglig tilnærming, endringer i verdisyn, en økt grad av tverrfaglig samarbeid og en tydeligere ansvarsavklaring innad i og mellom tjenes teyterne. Dette vil kreve en omfattende endring i organisering og strukturering for å sikre trygge kommunale helse- og omsorgstjenester.

Studiene peker på at det er behov for en omfattende Kompetanseutvikling av så vel fagkompetanse som ledelseskompetanse i kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgs tjenester. For å gjennomføre en tilfredsstillende kompetanseutvikling må ledere ha oversikt over hver enkelt medarbeiders kompetanse og kompetansehevingsbehov.

Under det tematiske området Organisatorisk stabilitet og fleksibilitet gjør vi rede for stu dier som viser at trygge tjenester vil kreve en organisering som gjør at tjenesteutøverne både har den fleksibiliteten som skal til å håndtere uforutsette hendelser, og den stabiliteten som skal til for å sikre kontinuiteten i tjenestene. Tiltak som foreslås er heltidsstillinger, tyde lige retningslinjer og prosedyrer for både tjenesteutførelse og avvikshåndtering.

Tillitsbasert ledelse oppsummerer resultatene fra studier som beskriver ledelse av kom munale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester som omfattende, utfordrende og komplekst, og som peker på ansattoppfølging, koordinering og faglig ledelse som viktige ele menter. Studiene fremhever behov for lederstøtte og en styrking av lederrollen. Tillitbasert ledelse – en ledelsesform basert på tillit og nærhet – vektlegges, men det fremheves også at slik ledelse kan komme i konflikt med toppledelsens behov for kontroll, effektivitet og rapportering.

Ressursfordeling løftes frem som en utfordring i tjenestene. Mangel på tid pekes på som hemmende for muligheten til å holde seg oppdatert på kunnskap. Dette beskrives som en pasientsikkerhetsrisiko. Mangel på personale og/eller høy grad av utskifting av personale er en utfordring blant annet ved endring av faglig tilnærming. De inkluderte studiene innenfor dette tematiske området viser til at både tjenesteyter og tjenestemottaker bør ha en mer betydningsfull rolle i ressursfordelingen.

Kontaktperson og relevante dokumenter

Trude Hartviksen.jpg
Senter for omsorgsforskning, Nord
UiT Norges arktiske universitet
 
Tips gjerne kontaktpersonen om ting som bør være med i Omsorgsbiblioteket