Styrende dokumenter knyttet til legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Publiseringsdato 08.06.2016
Mange faglige, juridiske og politiske dokumenter regulerer og legger føringer for legemiddelbruk i omsorgstjenesten i kommunene. Nedenfor gis en kortfattet oversikt over de mest sentrale dokumentene.

Faglige anbefalinger

Helsedirektoratet har ansvaret for faglig normering av anbefalt behandling, og har utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for legemiddelbehandling.

Veileder om legemiddelgjennomganger. 06/2012, IS -1998

Veilederen beskriver en systematisk fremgangsmåte for å gjennomføre legemiddelgjennomganger, og er aktuell for alle helseprofesjoner, uavhengig av omsorgsnivå. Veilederen gir anbefalinger om hvordan arbeidet med legemiddelgjennomganger kan gjennomføres. Avhengig av pasientgrupper og hvilke helsepersonellgrupper som er involvert, må rutiner for legemiddelgjennomganger tilpasses og utvikles på hvert enkelt behandlingssted. Rutinene som utarbeides vil utgjøre en del av behandlingsstedets internkontrollsystem.

Veilederen finnes her: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/465/Veileder-legemiddelgjennomgang-IS-1998.pdf

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien – Forslag til tiltak. Rapport 02/2011, IS-1887

I rapporten presenteres seks tiltak som er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i legemiddelbruken til eldre i og utenfor helseinstitusjonene: 

  • hensiktsmessig rollefordeling og kunnskap om ansvar
  • teamarbeid mellom ulike helsepersonellgrupper
  • bruke tilgjengelige anbefalinger/verktøy om legemiddelbehandling til eldre
  • øke fagkompetanse om eldre og geriatri blant helsepersonell
  • kommunikasjon og videreformidling av dokumentasjon
  • øke kompetanse om ikke-medikamentell behandling

Rapporten finnes her: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/255/Riktig-legemiddelbruk-til-eldre-pasienter-beboere-pa-sykehjem-og-i-hjemmesykepleien-IS-1887.pdf

Juridiske reguleringer

Legemiddelbehandling er regulert gjennom mange lover og forskrifter. Lovverket gir føringer for både pasientenes rettigheter, helsepersonellets plikter og ansvar, samt krav til helseinstitusjoner på systemnivå. Eksempel på bestemmelser på systemnivå er krav om prosedyrer og rutiner for ulike medisinskfaglige områder. Nedenfor gis en oversikt over de mest sentrale.

Pasient- og brukerrettighetsloven. LOV-1999-07-02-63

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd. Loven hjemler pasient og brukers rett til nødvendig helsehjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Den omhandler også pasientenes rett til all nødvendig og relevant informasjon og rett til å medvirke til gjennomføringen av helse- og omsorgstjenester.

Pasient- og brukerrettighetsloven finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Helsepersonelloven. LOV-1999-07-02-64

Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til helsepersonell. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten. Helsepersonells plikt til å opptre faglig forsvarlig er hjemlet i loven.

Helsepersonelloven finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

Helsetilsynsloven. LOV-2017-12-4-107

Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter.

Helsetilsynsloven finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-107

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp FOR-2008-04-03-320 

Formålet med forskriften er å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering. Forskriften gjelder virksomheters og helsepersonells håndtering av legemidler når det ytes helsehjelp som definert i lov om helsepersonell § 3 tredje ledd. Forskriften kommer ikke til anvendelse når pasienten selv har ansvaret for å håndtere legemidler, og pasienten ikke har inngått avtale som omhandler legemiddelhåndtering omfattet av først ledd.

Forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten FOR-2002-12-20-1731

Internkontrollforskriften er gitt med hjemmel i helsetilsynslovens § 7. Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helse- og omsorgslovgivningen og er pålagt internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 3.

Kravet om internkontroll innebærer at virksomhet og tjenesteytingen knyttet til legemiddelhåndtering, oppfølging og samarbeid med andre aktører, må planlegges, koordineres, evalueres og rettes/korrigeres slik at tjenesten til enhver tid ytes forsvarlig.

Forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2002-12-20-1731

Forskrift om fastlegeordning i kommunene. FOR-2012-08-29-842

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til.

Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen. Når fastlegen endrer eller får informasjon om at legemiddelbehandlingen er endret, skal legemiddellisten oppdateres.

Listeinnbyggere skal få oppdatert legemiddelliste etter hver konsultasjon hos fastlegen hvis legemiddelbruken er endret. For listeinnbyggere som bruker fire legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering.

Fastlegen skal gi en oppdatert legemiddelliste til andre tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten dersom dette er nødvendig for å gi et forsvarlig tilbud til listeinnbyggeren.

Politiske føringer

Tre stortingsmeldinger og én NOU-rapport er av særlig relevans for legemiddelbruk i den kommunale omsorgstjenesten. 

St.meld.nr.10 (2012-2013). God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. 

Meldingen vektlegger brukerorientering, økt fokus på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. I meldingen trekkes uheldig legemiddelbruk frem som en av de vanligste årsakene til pasientskader. Det påpekes blant annet at manglende oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk ved overføring innen og mellom omsorgsnivå er en særlig utfordring. Regjeringen foreslår flere sentrale tiltak, blant annet å etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet (en videreføring av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»). Samstemte legemiddellister, strukturerte legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler mellom pasient og farmasøyt oppgis som sentrale virkemidler for å gi personell som behandler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk og sette pasienten i stand til å bruke legemidlene riktig.

Stortingsmeldingen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-10-20122013/id709025/?ch=1&q

Etter St.meld.nr.10 besluttet Regjeringen å komme med en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet. I Meld. St. 12 (2015–2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014, gjøres det opp status og pekes på utfordringer knyttet til legemiddelbehandlingen, og det legges føringer for å videreføre pågående tiltak som bidrar til å fremme riktig legemiddelbruk.

Stortingsmeldingen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20152016/id2464147/?ch=1&q

St.meld.nr. 28 (2014–2015). Legemiddelmeldingen. Riktig bruk – bedre helse

I meldingen trekker regjeringen frem virkemidler som sørger for at pasienter, pårørende og helsepersonell får god kunnskap om bruk av legemidler, slik at de blir i stand til å bruke legemidlene på en mest mulig hensiktsmessig og riktig måte. Følgende mål foreslås:

  • sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
  • legemidler skal ha lavest mulig pris
  • likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • legge til rette for forskning og innovasjon

Det første målet, sikre god kvalitet ved legemiddelbehandlingen, utdyper Regjeringen på følgende måte (s. 13):

«God kvalitet ved behandling med legemidler innebærer best mulig effekt, færrest mulig bivirkninger og at pasienten mestrer livet med behandling, på en god måte. God kvalitet forutsetter at pasientsikkerheten er ivaretatt, det vil si at pasienter ikke blir unødig skadet ved bruk av legemidler.»

I meldingen framheves betydningen legemiddelgjennomgang har for behandlingskvalitet, pasientsikkerhet, pasientens helse og eventuelt nedgang i antall sykehusinnleggelser. Regjeringen varsler samtidig at den vil forskriftsfeste en plikt for kommunene til å sørge for systematiske legemiddelgjennomganger for pasienter i sykehjem.

Legemiddelmeldingen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20142015/id2412810/?ch=1&q

NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Arianson-utvalget utreder en rekke spørsmål knyttet til forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. I punkt 5.9 omtales instanser, regelverk og ordninger på legemiddelfeltet. Utvalget har i sine tilrådinger lagt vekt på dialog, medvirkning, læring og tilsyn. Det foreslås blant annet at meldeordningen for uønskede hendelser (som trådte i kraft i spesialisthelsetjenesten 2012) utvides til også å gjelde alle virksomheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

NOU 2015:11 finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-11/id2459861/?ch=1&q