Styrende dokumenter knyttet til palliativ omsorg

Publiseringsdato 04.02.2020

Nasjonale råd for lindrende behandling i livets sluttfase (Helsedirektoratet, 2018) Helsedirektoratet har laget nye faglige anbefalinger for behandling/pleie og omsorg til døende. Disse nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Med livets sluttfase mener vi de siste ukene, dagene og timene. De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen: https://helsedirektoratet.no/palliasjon/ nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling (Helsedirektoratet, 2013)

Veilederen skal bidra til beslutningsprosesser når det gjelder å unngå oppstart eller avslutning av pågående behandling der det anses å ikke være til pasientens beste.

Veilederen er ment som et praktisk verktøy som skal bidra til at man får gode prosesser forut for beslutningene. Har man involvert de som skal involveres, og gjort dette på en riktig måte? Har pasienten fått nødvendig og riktig informasjon, og er pasienten samtykkekompetent? Er det medisinskfaglige grunnlaget tilstrekkelig avklart? Hvordan håndterer man uenighet? https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling

Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem (UiO, Senter for medisinsk etikk, 2017) Veilederen er laget med bakgrunn i pågående forskning ved Senter for medisinsk etikk, UiO, og er ment som en støtte i forhåndssamtaler og felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter i sykehjem: http://www.med.uio.no/ helsam/forskning/prosjekter/forberedende-samtaler-i-sykehjem/acp-veileder271117.pdf

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (revidert 2015) Handlingsprogrammet tar for seg behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig kreftsykdom og begrenset levetid. Palliasjon inkluderer også sorgarbeid og oppfølgning av etterlatte. Palliasjon foregår innenfor de fleste fagområder og på alle nivåer i helsevesenet, og handlingsprogrammet presenterer også anbefalinger til organisering av tjenestetilbudet både i spesialisthelsetjenesten og kommunene. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet, 2017) Helsedirektoratet publiserte i januar 2017 en veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helseog omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper – eldre, voksne, ungdommer og barn – uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020) (HOD, 2015) Denne strategien, som er utarbeidet av Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet, formulerer mål og tiltak for det fremtidige samspillet mellom frivillig og offentlig sektor på helse- og omsorgsfeltet – både hjelpetiltak og folkehelsearbeid. Strategien skal bidra til å legge til rette for frivillig innsats, rekruttere og beholde frivillige og styrke samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor. https://www.regjeringen.no/contentassets/4458634b21274b349a602c9a00ff116f/nasjonal_ strategi_frivillighet.pdf