Styrende dokumenter knyttet til treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer

Nedenfor gis en kortfattet oversikt over utvalgte lover, forskrifter og sentrale offentlige dokumenter som regulerer eller legger føringer for etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer.
Publisert 06.april.2018 | Sist oppdatert 30.november.2020

Helsedirektoratet (2020). Førerkortveileder. Veileder til lov og forskrift.

Helsedirektoratet (2017). Hjerneslag. Nasjonal retningslinje.

Helse- og omsorgsdepartementet (2018): Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre.

Helse- og omsorgsdepartementet (2017): Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024)

Helsedirektoratet (2017): Statusrapport hjernehelse. IS-2588.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), LOV-1999-07-02-64 C.F.R. (1999a).

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), LOV-1999-07-02-63 C.F.R. (1999b)

Helse- og omsorgsdepartementet. (2006a). Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. (St. Meld. nr. 25 (2005- 2006))

Helse- og omsorgsdepartementet. (2006b). Omsorgsplan 2015. (Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007–2008))

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, FOR-2011-12-16-1256 C.F.R. (2011a)

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011b). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). (Meld. St. 16 (2010- 2011))

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011c). Nevroplan 2015. Delplan til Omsorgsplan 2015

Helse- og omsorgstjenesteloven med merknader og forskrifter: lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m, 24.06.2011 nr. 30 C.F.R. (2012)

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Morgendagens omsorg. (Meld. St. 29 (2012–2013))

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015a). Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015b). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. (Meld. St. 26 (2014-2015))

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015c). Omsorg 2020. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015- 2020

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016). Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019)

Nærings- og handelsdepartementet. (2008). Et nyskapende og bærekraftig Norge. (St.meld. nr. 7 (2008-2009))