Verktøy og ressurser knyttet til psykisk helsearbeid

Publisert 22. juni 2016 | Sist oppdatert 30. april 2021

Filmer

Å kunne velge eller velge bort et tilbud handler om verdighet. Enhver er ekspert på sitt eget liv. Brukermedvirkning er viktig i boligsosialt arbeid. Denne introduksjonsfilmen er produsert av MeraMedia for Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). 

Housing-First-modellen starter med å løse boligspørsmålet. Da blir det tid til å tenke på andre ting, som å få orden på jobb, skole, økonomi, sosial kontakt og helse. Denne introduksjonsfilmen er produsert av MeraMedia for NAPHA. 

Animasjonsfilm finansiert av NAPHA om kommunenes veiledningsplikt. Filmen viser en alternativ måte å vurdere behandlingsalternativ på, der brukerkompetansen er likeverdig med kommune- og spesialisthelsetjeneste. Denne filmen er produsert av Amir Porcic for Brukerstemmenettverket. 

Marthe Løkken, erfaringskonsulent i Lillehammer kommune, holdt foredrag om NAPHAs modell for brukerinvolvering på NAPHAs 10 års jubileumskonferanse i februar 2019. 

Vernepleier og rådgiver Tommy Lunde Sjåfjell gir en innføring i temaet brukermedvirkning innen psykisk helse og rusfeltet. Sjåfjell jobber i Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og i A-larm, og har egenerfaring som tidligere rusavhengig gjennom mange år. 

I denne filmen møter du Tommy Lunde Sjåfjell fra A-larm som forteller om hvordan man kan få til brukermedvirkning og hvilken betydning det har for pakkeforløp. Sjåfjell trekker blant annet fram bruk av feedbackverktøy. Vi møter også Katarina Krokeborg fra Sykehuset i Vestfold, Ester Marie Espeseth fra Helse Fonna og Kåre Rønnes fra Trondheim kommune som forteller om hvorfor brukermedvirkning gjør tjenestene bedre. Filmen er laget av AVIA PRODUKSJON på oppdrag fra Helsedirektoratet.

BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakerne i kommunen. Resultatet av kartleggingen gir oversikt over hvilke tjenester brukerne mottar, og hva fagfolk som er i direkte kontakt med brukeren antar brukeren vil ha behov for videre. Denne filmen fra Kompetansesenter for (KoRus) Midt-Norge gir en innføring i bruk av kartleggingsverktøyet BrukerPlan.

Brukerengasjement og brukerpanel er verktøy som benyttes i det psykiske helsearbeidet i bydel Gamle Oslo. Bydelens arbeid ble presentert av erfaringskonsulent Oda Høilund for et internasjonalt nettverk for psykisk helsearbeid under European Community Mental Health Service Providers Network (EUCOM) sitt nettverksmøte om erfaringskonsulenter i januar 2021. Her finner du opptak av nettverksmøtet, som ble holdt digitalt.

Denne animasjonsfilmen er rettet mot barn og unge, og inngår i materialet om pakkeforløp til barn og unge fra Helsedirektoratet.

Recovery-metoden handler om å ta utgangspunkt i brukerens ønsker her og nå. Leder for ROP – Nasjonalt senter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Lars Lien forteller i intervju om hvordan helsepersonell kan få en mer recovery-orientert tilnærming.

I Rushcliff i Storbritannia er Live well-modellen, som involverer store deler av lokalsamfunnet i samskaping i psykisk helsearbeid, utviklet og evaluert med gode resultater. Tjenesten inkluderer ensomme i lokalsamfunnet og vekker engasjement. I filmen forteller direktør ved ImROC, Julie Repper, om prosjektet som har skapt en ny tjeneste i Rushcliff i Nottinghamshire i Storbritannia. ImROC er et selvfinansiert senter som arbeider med implementering av recoveryorientert praksis og brukerinvolvering, ikke bare i Storbritannia, men etter hvert mange steder i verden.

Denne filmen gir en introduksjon om hva brukermedvirkning i pakkeforløp er. Filmen er produsert av Zoaring for ROP – Nasjonalt senter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. 

Førsteamanuensis Ottar Ness ved Senter for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge gir i dette foredraget en introduksjon om forståelse av og praksiser knyttet til Recovery-metoden. Innspillingen av foredraget ble gjort i forbindelse med ROP-dagen i 2015.

Nettsteder 

Blogger:

 • Henrik Vogts webside http://henrikvogt.com/ 
   
  Lege/journalist/ PhD stipendiat ved NTNU som blogger om helse. 

 • Siv Helen Rydheims websider http://sivryd.wordpress.com/ 
   
  http://www.sivhelenrydheim.blogspot.no/

  Forfatter av boka ‘Kjærligheten spør ikke, den bare er’ (2008). Medredaktør og medforfatter av boka ‘Drøm i våken tilstand’ (2013). Erfaring som bruker. Mottok ytringsfrihetsprisen i 2013. Medlem av We Shall Overcome (WSO).

 • http://stomm-blog.blogspot.no

  Samfunnsdebattant og psykisk helseaktivist. Utdannet bibliotekar og cand.mag. Tildelt Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern, som deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern. 

Tidsskrifter

 • Demens & Alderspsykiatri 

 • Fontene 

 • Sykepleien 

 • Sinn& Samfunn (Mental Helse) 

 • Psykisk helse (Rådet for psykisk helse) 

 • Magasinet Psykopp Nytt