Verktøy og ressurser knyttet til alkoholbruk blant eldre

Publisert 15.mai.2023 | Sist oppdatert 23.februar.2024

Brosjyrer og nettsider med nyttig informasjon om alkoholbruk blant eldre

Aldring og helse – hva med alkohol? (informasjonsbrosjyre)

Denne informasjonsbrosjyren er utarbeidet og utgitt av kompetansesentrene for rusi samarbeid med Helsedirektoratet. Den tar kortfattet opp temaer og spørsmål som«hvorfor ha et bevisst forhold til bruk av alkohol?», «kroppens sårbarhet for alkoholog legemidler endres med alderen», «alkohol og legemidler» og «ønsker du åendre alkoholvanene dine?» (Kompetansesentrene rus & Helsedirektoratet, 2023).

Alkohol: Informasjonsbrosjyre om aldring, alkohol og legemidler

Denne brosjyren, som er laget av Kristiansand kommune, henvender seg til eldremed informasjon om aldring, alkohol og legemidler. Brosjyren bygger delvis påinformasjonsbrosjyren «Aldring og helse – hva med alkohol?» som er presentertover, men utvider og utdyper deler av denne teksten. Her finnes også råd for hvordanman kan kutte ned på alkoholforbruket, samt en oversikt over nyttige nettsteder ogkontaktinstanser (Kristiansand kommune, 2022).

Av-og-til

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Bak Av-og-til står politiske partier, offentligevirksomheter og ideelle organisasjoner med til dels ulikt syn på alkohol.Organisasjonen tar mål av seg å samle aktørene på tvers av politiske og andreskillelinjer, bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnetog gjøre hverdagen tryggere for alle. Av-og-til samarbeider med kommunene omlokaltilpasset rusforebygging. Dette er et praktisk og gratis tilbud til kommuner somønsker å redusere de negative konsekvensene av alkoholbruk. På nettsidene tilAv-og-til finnes flere artikler om eldre og alkoholbruk. Nettside: https://avogtil.no

Forebygging.no

Forebygging.no er nasjonal kunnskapsbase og tidsskrift for helsefremmendeog rusforebyggende arbeid. Tjenesten ble åpnet i 2000 og har siden 2010 hattHelsedirektoratet som oppdragsgiver. Det er for tiden Kompetansesenter rusNord-Norge (KORUS Nord) som har utviklingsansvaret for tjenesten samt driftsogredaksjonsansvaret. På forebygging.no finner du blant annet nyheter frafeltet, fagartikler, kunnskapsoppsummeringer, rapporter, kronikker, bokomtaler,praksiserfaringer og film fra konferanser. En særlig aktuell artikkel for temaet alkoholbruk blant eldre, som er publisert på nettsiden, er professor Anne S. Helvikspopulærvitenskapelige kunnskapsoversikt «Eldre og deres alkoholinntak – et norskperspektiv» (Helvik, 2020). Kunnskapsoversikten er skrevet for å nå ut til et brederepublikum med resultatene, og den gir en god og kunnskapsrik innføring i temaetalkoholbruk blant eldre. Den inneholder imidlertid ingen redegjørelse for metodeog empirivalg, slik som angivelse av søkestrategi, utvalg (herunder inklusjons- ogeksklusjonskriterier) og analyse, og den er derfor ikke inkludert blant de analysertestudiene i vår kunnskapsoppsummering.Nettside: https://www.forebygging.no

Helsenorge: Alkohol

Helsenorge er den offentlige nettsiden for informasjon om og tilgang til helsetjenesterfor innbyggerne i Norge. På Helsenorges temasider om alkohol finnes det informasjonom blant annet alkohol og helse, kalorier i øl, vin og brennevin og hvordan alkoholvirker på kroppen. På nettsidene er det også lenker til verktøyet AUDIT C, der dukan få en vurdering av alkoholforbruk og alkoholvanene dine.Nettside: https://www.helsenorge.no/alkohol

Helsenorge: Rus og avhengighet

På Helsenorges temasider om rus og avhengighet finnes det informasjon omkommunens ansvar, plikter og oppfølgingstilbud når det kommer til rusmiddelbruk.Disse sidene retter seg mot alle aldersgrupper, ikke bare eldre. Her er detråd, anbefalinger og en oversikt over tilbud for pårørende til personer medrusmiddelproblemer, og det er informasjon – med relevante lenker – om Nasjonalepasientforløp for psykisk helse og rus. Nettside: https://www.helsenorge.no/rus-og-avhengighet/hjelp-med-rusproblemer

Kompetansesenter rus, Oslo: korusoslo.no

Kompetansesenter rus, Oslo ble av Helsedirektoratet i 2018 tildelt det nasjonaleansvaret for å koordinere arbeidet med tematikken eldre og rus blant de øvrigeregionale kompetansesentrene innen rus. På fagsidene til Korus, Oslo finnes det enoversikt over aktuelle kilder og brosjyrer. Flere av disse er også omtalt andre stederi dette kapitlet. Nettside:https://korus.no/v%C3%A5re-fagomr%C3%A5der/aldring-alkohol-og-legemidler

Rusinfo.no

RUSinfo er en anonym og offentlig informasjons- og veiledningstjeneste for heleNorge. Her er det mulig å chatte eller ringe. De som jobber ved Rusinfo, er ansattsom fagkonsulenter i Velferdsetaten i Oslo kommune. Tjenesten er finansiert avHelsedirektoratet. Alle som jobber ved tjenesten, skal ifølge nettsiden ha høyereutdannelse og arbeidserfaring innen rusfeltet. «Vi tilstreber å følge med i utviklingen,og oppdaterer oss stadig på hva som skjer i rusfeltet og innen forskningen», heterdet på tjenestens nettsider. På nettsidene finnes det også en side for spørsmål ogsvar, der det blant annet er publisert informasjon om eldre og alkoholbruk.Nettside: https://rusinfo.no

Snakkomrus.no

Denne nettressursen er laget spesielt for ansatte i kommunens helseogomsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Her finner dukartleggingsverktøy, praktiske filmer og annet læringsmateriell. Siden er laget avNasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP).Nettside: https://rop.no/snakkomrus

Veiviseren.no

På denne nettsiden kan kommuner og andre aktører legge ut eksempler på ogerfaringer med ulike tiltak. Et eksempel på dette er langtidsplasser for personer medrusmiddelavhengighet på Stokka sykehjem i Stavanger kommune. Langtidsplasseneer forbeholdt kvinner og menn med rusmiddelavhengighet. Tiltaket er integrert iordinære sykehjem. Beboerne har egne rom, og det legges ifølge nettsiden betydeligvekt på personsentrert omsorg for å opprettholde pasientens autonomi og verdighet.Alkohol er tillatt, men ikke andre rusmidler. Det settes imidlertid ikke sanksjoner motdenne typen rusmiddelbruk, heter det på nettsidene. Ifølge erfaringene Stavangerkommune selv har publisert om tiltaket, har langtidsplassene på Stokka sykehjemresultert i stabilisering av livssituasjonen for beboerne, verdighet og opprettholdelseav autonomi. På denne nettsiden finnes en beskrivelse av tiltaket, relevant lovverk,tips om sikring av brukermedvirkning, beskrivelse av suksessfaktorer og utfordringer.Nettside: https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/langtidsplasser-for-personer-med-rusavhengighet-pa-stokka-sykehjem

Videoer og podkaster om alkoholbruk blant eldre

Informasjonsfilm om FACT eldre-teamet i Oslo (lengde: 4 min., 33 sek.)

FACT (Flexible Assertive Community Treatment), eller fleksibel aktiv oppsøkendebehandling, som det gjerne oversettes med til norsk, er et ambulant behandlingstilbudtil personer med alvorlig psykisk lidelse. Mange har også erfaringer eller utfordringermed bruk av rusmidler. FACT handler om å gi helhetlige og koordinerte helsetjenestertil personer med sammensatte behov. Norges første og foreløpig eneste FACTeldre-team finnes i Oslo. Teamet har ansvar for å følge opp hjemmeboendeinnbyggere over 65 år med alvorlig psykisk lidelse som psykoselidelser og bipolarlidelse. Teamet er tverrfaglig sammensatt med blant annet psykiater, sykepleiere,fysioterapeut og ergoterapeut. Det er laget flere videoer om hvordan oppsøkendeFACT-team jobber. En av disse videoene handler om FACT eldre-teamet og er lagetfor både å informere om tilbudet og inspirere andre til å starte opp slike tilbud.Se filmen her: https://vimeo.com/489770457

Video: Aldring og alkohol: «Det gode liv» (lengde: 2 min., 19 sek.)

Videoen presenteres slik: Eldre i Norge unner seg stadig oftere et glass eller to oghar kontroll på inntaket. Eller? Se hvordan det gikk når vi ga våre testpersoner ioppgave å skjenke hverandre én enhet. Filmen er laget i samarbeid mellom Nasjonalkompetansetjeneste TSB og Nasjonalt senter for aldring og helse, med økonomiskstøtte fra Dam-stiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse.Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=CQuBZupZD84

Video: Eldre og rus (lengde: 1 min., 38 sek.)

Denne videoen, som er laget av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, presenteresslik: Blir eldre pasienter med rusrelaterte problemer fanget opp av helsetjenestene,hvilke behandling kan de i tilfelle tilbys, og hvem skal følge dem opp?Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=5GYcvV713qQ&list=PLhPmdaIwvX7nX9dq1j0OE0Vzv7bVZnqZA&index=4

Video: Hvorfor er det viktig for helse- og omsorgspersonell å være oppmerksom påbruk av vanedannende legemidler og alkohol hos eldre? (lengde: 4 min., 58 sek.)

Denne videoen, som er laget av Nasjonalt senter for aldring og helse, er etintervju om dette spørsmålet med Jørgen Bremness. Han er seniorforsker vedFolkehelseinstituttet og professor ved Norges arktiske universitet (UiT).Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=FWmN98oNcTI

Video: Vendepunktet (lengde: 1 min., 37 sek.)

Videoen presenteres slik: Det var en del av det gode livet som pensjonist, men ogsået middel å ty til ved savn og vanskelige overganger. Gradvis ble det mer og merav det, men så kom vendepunktet. Filmen er laget i samarbeid mellom Nasjonalkompetansetjeneste TSB og Nasjonalt senter for aldring og helse med økonomiskstøtte fra Dam-stiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse.Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=pgNXbKffTcI

Video: Barndomsminner (lengde: 1 min., 22 sek.)

Videoen presenteres slik: For mange er alkohol en del av det gode livet med størrefrihet og tid til seg selv. Men lar alt dette seg forene med å være fullt til stede sombestemor? Filmen er laget i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSBog Nasjonalt senter for aldring og helse, med økonomisk støtte fra Dam-stiftelsengjennom søkerorganisasjonen Mental helse.Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=U6FX_pjDVIA

Video: Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hos eldre? (lengde: 21 min.,34 sek.)

I denne videoen, laget i 2022, belyser forsker Kjersti Tevik ved Nasjonalt senter foraldring og helse spørsmålet: Hvordan spørre om og undersøke alkoholbruk hoseldre? Filmen, som er laget av Nasjonalt senter for aldring og helse, kan ses her:https://vimeo.com/755551858

Video: Eldre og alkohol (lengde: 2 min., 53 sek.)

I denne videoen, som er laget av alkovettorganisasjonen Av-og-til, deler legeog forsker Torgeir Gilje Lid kunnskap og råd om hva eldre bør være spesieltoppmerksom på når det kommer til egen alkoholbruk.Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=4GLsP0wETQc

Video: Alkohol og det gode eldreliv (lengde: 36 min., 50 sek.)

I denne videoen, som er fra 2017, tar forskningsleder Sverre Nesvåg ved Regionaltkompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) for seg temaet alkohol og detgode eldreliv. Filmen, som er laget av Nasjonalt senter for aldring og helse, kan sesher: https://vimeo.com/295150163

Podkasten Eldre & Psyken: Om alkohol, piller og aldring (lengde: 24 min., 13 sek.)

Episoden av podkasten, som er laget av Aldring og helse i samarbeid med Rådetfor psykisk helse, presenteres slik: Dagens eldre drikker mer enn eldre gjorde før.Samtidig bruker de mer vanedannende legemidler enn yngre. Hvor mye alkoholer det greit å unne seg, og hva kan være skadelig for helsen? I denne episodenmøter vi en eldre dame som fortelle om hvordan hun bruker alkohol for å dempepsykiske plager. Forsker Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet forklarer hvakonsekvensene av skadelig bruk av alkohol kan være, og gir råd om hvordan mankan hjelpe eldre som har problemer med rusmidler.Hør podkasten her: https://open.spotify.com/episode/3HQGn2fPnQ77Zh9ZpC3iyn?si=06609e07860a41a5

Håndbøker, opplæringsprogram og metodeinnføring

Om aldring, alkohol og legemidler (rutinehåndboken)

Kompetansesenter rus, Oslo har publisert en håndbok med kunnskap om hvorfordet er viktig å snakke om alkohol og medikamentbruk med eldre – og ikke minsthvordan. Rutinehåndboken kan benyttes av ansatte i hjemmetjenesten og andrehelse- og omsorgstjenester for eldre og også om man som privatperson ønsker merkunnskap rundt temaet. Boken gir en oversiktlig innføring i hvorfor og hvordan enkan lage seg faste rutiner for å snakke med eldre om alkohol og medikamentbruk.Håndboken tar blant annet opp: hvordan og hvorfor snakke med eldre omalkoholbruk; fakta om alkohol; hvilken funksjon alkohol kan ha for den enkelte; devanligste skadevirkningene av alkohol hos eldre; hvilke problemer som kan oppstånår eldre kombinerer medikamenter og alkohol; hva slags oppfølging det kan værehensiktsmessig å gi (Oslo kommune & Kompetansesenter rus Oslo, 2021) .

«Helseknaggen» – et verktøy i møte med eldre, helse og alkohol

«Helseknaggen» er en samtalemetodikk som kan brukes for å invitere inn til ogåpne opp for samtaler om aldring, alkohol og legemidler. Verktøyet, som springerut fra NERO-prosjektet ved Kompetansesenter rus, Oslo, tar opp helseskadeligrusmiddelbruk og det aktuelle og individuelle helseproblemet, for eksempel etnylig fall eller vekttap. Helseperspektivet er ment å gjøre det slik at pasientenopplever samtalen som naturlig og ikke stigmatiserende. Helseknaggen skaper entilnærming til samtalen om alkohol. Ved å bruke Helseknaggen henger man denvanskelige samtalen på en litt mer «ufarlig» knagg, heter det i et informasjonsskriv fraKompetansesenter rus Oslo (2020, [u.å.]). Metodikken er også nærmere beskrevethos Løken (2016).

Undervisningsopplegget «Aldring og rusmidler»

Kompetansesenter rus, region sør har, på oppdrag fra Helsedirektoratet i mange årundervist om tematikken aldring og rusmidler. Basert på dette undervisningsmateriellethar Terje Knutheim og Fred Rune Rahm laget en håndbok, der de formidler kunnskap,erfaringer og råd om utviklingstrekk, sykdom, medikamenter og alkoholbruk blanteldre. Håndboken er gitt ut som en gratis elektronisk nettressurs (Knutheim & Rahm,2016).

Eldreomsorgens ABC – rus i eldre år (hefte 9)

Opplæringsprogrammet Eldreomsorgens ABC er opprettet for at ansatte i dekommunale helse- og omsorgstjenestene skal få oppdatert fagkunnskap ogmuligheter for faglig refleksjon. I Eldreomsorgens ABC er rus i eldre år tematisert ihefte 9, og det er et mål at ansatte som har gjennomført opplæringen, skal ha drøftetholdninger til rusmiddelbruk hos eldre, ha kunnskap om risikofull bruk av rusmidlerhos eldre og kan bevisstgjøre og motivere tjenestemottakere til å ta forebyggendeog helsefremmende valg. Du finner mer informasjon om innhold og oppbygning hos Nasjonalt senter for aldring og helse (2021).

Verktøy for kartlegging av rusmiddelproblemer

På nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk ogpsykisk lidelse finnes en god oversikt over aktuelle verktøy for kartlegging avrusmiddelproblemer og psykisk helseproblematikk. For kommunalt ansatte, skriverkompetansesenteret, er spesielt AUDIT, DUDIT, Alcohol-E, DUDIT-E, ROP-screen,MANSA og PSF aktuelt. Nettside: https://rop.no/snakkomrus/kartleggingsverktoy

Motiverende intervju

Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere tilatferdsendring. På nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbrukog psykisk lidelse kan du finne mer informasjon om denne samtalemetoden, somifølge kompetansesenteret kan hjelpe deg til å bli en bedre samtalepartner. Deter imidlertid viktig, påpekes det, at bruk av MI ikke blir redusert til å primært væremanualisert samtaleteknikk, samt at disse ferdighetene må brukes innenfor rammenav en respektfull og ikke-dømmende holdning. Kompetansesenteret henviser forøvrig til de regionale KORUS – et nettverk av sju sentre innen rusfaglig kompetansei Norge – for dem som ønsker opplæring og veiledning i MI.Nettsider: https://rop.no/snakkomrus/motiverendeintervju, https://korus.no og https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi