Verktøy og ressurser knyttet til brukermedvirkning i demensomsorgen

Publisert 18.september.2017 | Sist oppdatert 29.april.2021

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. På deres nettsider finner du informasjon om demens. http://nasjonalforeningen.no/demens/

Her beskrives også hvilke tjenester, hjelpemidler og støtteordninger som personer med demens og deres pårørende kan ha krav på. http://nasjonalforeningen.no/demens/stotteordninger-og-rettigheter2/

Hvis du har spørsmål vedrørende demens, kan du ta kontakt på Nasjonalforeningen for folkehelsens demenslinje. http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/

Nasjonalforeningen for folkehelsen har også et tilbud om å snakke med en likeperson, det vil si en som selv har erfaringer som pårørende og som har fått opplæring i det å være likeperson. https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demens-snakk-med-parorende/

Aldring og helse

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber spesielt med aldersrelaterte tilstander og sykdommer. Denne organisasjonen tilbyr mye informasjon om demens, om utredning, behandling og om å leve med demens. http://www.aldringoghelse.no/demens

Helsedirektoratets temaside om demens

Helsedirektoratet har en temaside om demens som blant annet omhandler Demensplan 2025, nasjonal faglig retningslinje om demens og rapporter vedrørende demens. https://helsedirektoratet.no/demens

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum jobber for å samle, strukturere og formidle informasjon om demens. De formilder blant annet informasjon til personer som jobber med demens og informasjon om å leve med demens. http://www.demenscentrum.se/

Erfaringer med brukerråd

Rokilde sykehjem har hatt brukerråd siden 2009. Arve Bruseth fra brukerrådet ved Rokilde sykehjem og Linda Nygård fra Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal deler sine erfaringer med brukerråd. https://vimeo.com/64052663