Verktøy og ressurser knyttet til frivillighet i palliativ omsorg i kommunene

Publisert 21. desember 2023 | Sist oppdatert 22. desember 2023

Røde kors våketjeneste

Våketjenesten er tett knyttet opp til det som blir oppfattet som sentralt i frivillighet i palliativ omsorg. Røde kors (u.å.) har gjennom oppbygning av våketjeneste flere steder i Norge et mål om at ingen skal måtte dø alene eller føle på ensomhet den siste delen av livet. Røde kors drifter våketjeneste i flere lokallag, det første startet i 2015. Våketjenesten til Røde kors skal sørge for frivillige som avlaster og støtter pasienten og pårørende med oppgaver som ikke er av helsefaglig karakter (Strømman, 2023). Røde kors sin våketjeneste forutsetter at det ligger en samarbeidsavtale til grunn med kommunen eller institusjonen. Tjenesten tilbys både i pasientens hjem og på sykehjem, samt på sykehus. Det er opp til de enkelte lokallagene å opprette tilbudet om våketjeneste (Strømman, 2020). En egen rapport utarbeidet av Røde Kors om våketjenesten viser at det fra 2015 til 2020 er gjennomført 420 våkeoppdrag, de fleste på sykehjem (N = 89 %). Våketjenesten er som oftest brukt i turnus med pårørende eller i tilfeller der pårørende ikke er tilgjengelige. Noen få sykehjem og kommuner i Norge har startet opp våketjenester på eget initiativ. Røde Kors sykehjem i Bergen kommune tilbyr også kurs for frivillige som ønsker å være våkere, og tilbyr våketjeneste på sitt sykehjem. Også Bergen kommune har opprettet et tilbud om frivillige våkere på noen av sine kommunale sykehjem. 

Stiftelsen Termik

En organisasjon som har arbeidet for frivillighet i den palliative omsorgen ute i kommunene, er Stiftelsen Termik. Stiftelsen Termik ble startet i 1996 i Vefsn kommune. Tanken bak stiftelsen var å hjelpe de som ville dø hjemme, men som ikke hadde familie i nærheten. Stiftelsen Termik bidrar med frivillige på flere områder. Termik tilbyr besøksvenn, avlastning for pårørende, dagtilbud og ledsagertjeneste. De frivillige i Termik er dessuten knyttet til den lindrende enheten Solina. Her kan de frivillige også sitte med de døende i livets siste fase. Tilbudene er rettet mot de som er alvorlig syke og i palliativ fase. Som frivillig i Termik får en opplæring, veiledning og samlinger (Aanes, 2017). Stiftelsen Termik har videre bidratt til at lignende tilbud er opprettet andre steder i landet, med bakgrunn i deres modell. For eksempel er det opprettet tilbud i Mo i Rana (Termik Rana) og i Alstahaug (Termik Alstahaug). Termik (2023) har utarbeidet en håndbok i tre deler som kan bestilles på forespørsel. Håndbøkene omhandler hvordan en kan opprette en lignende stiftelse som Termik, rutiner og avtaler relatert til frivillighet i omsorg til alvorlig syke, og et opplegg for en kurspakke over syv kvelder.

Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen er en ideell diakonal stiftelse som startet opp i 1956 og holder til i Oslo. De yter både profesjonsbaserte og frivillighetsbaserte tjenester innenfor blant annet palliasjon. Her er aktuelle tilbud familiehjelp hvor en er praktisk og sosial støtte til barn og unge i familier der en av omsorgspersonene er alvorlig syk, besøksvenn, møtested for kreftrammede, tilstedeværelse i livets sluttfase og sorgstøtte med likepersoner som veiledere. Fransiskushjelpen har gjennom en årrekke opparbeidet seg erfaring rundt å bruke frivillige inn i sine tjenester, og tilbud og erfaringer rundt dette er beskrevet i tidsskriftet Omsorg (Øhrn & Di Micco-Derås, 2019). Det har vært viktig for Fransiskushjelpen at bidraget til de frivillige ikke er av medisinsk eller pleiemessig karakter, og at fokuset er på sosial/psykososial støtte som er direkte rettet mot pasientene. I Fransiskushjelpen er det ikke obligatorisk opplæring for de frivillige, men i rekrutteringen av de frivillige avklarer en alltid personlig egnethet gjennom intervju og åpen samtale. Det tilstrebes at de frivillige får en oppfølging hvor temaene de er opptatt av, blir tatt opp. I artikkelen blir det også pekt på utfordringer som er erfart gjennom arbeidet. Det blir blant annet pekt på at det kan være krevende å være til stede for et menneske i lidelse uten å kunne gjøre noe for vedkommende. Det blir også pekt på at det er vanskelige gråsoner mellom pleieoppgaver og oppgaver den frivillige skal gjøre (Øhrn & Di Micco-Derås, 2019).

Verdighetsenteret

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for en verdig alderdom. Et av fokusområdene til Verdighetsenteret er frivillighet, og det tilbys her en etterutdanning for frivillighetskoordinatorer. Frivillighet og palliasjon har en naturlig plass i Verdighetsenterets arbeid, og tematikken er en del av etterutdanningen for frivillighetskoordinatorer. Det også et tema som er dekket i etterutdanning i palliasjon for helsepersonell ved Verdighetsenteret. Videre tilbyr Verdighetsenteret fagdager, webinarer og kurs som kan dekke denne tematikken. Verdighetsenteret (2022) har utarbeidet en håndbok for arbeidet med frivillighet i sykehjem. Verdighetsenteret har tidligere gitt ut boken Frivillighetens kraft, der en omtaler både perspektiver fra ulike fagmiljøer og erfaringer fra praksisfeltet (Hillestad & Tessem, 2019). Noen kapitler er særlig relevante for frivillighet i palliasjon, mens andre har overføringsverdi.

Kreftforeningen

For pasienter med en kreftdiagnose er Kreftforeningen en naturlig organisasjon å henvende seg til. Kreftforeningen har ulike tilbud innenfor frivillighet som retter seg mot kreftpasienter generelt, men som ikke utelukker de palliative kreftpasientene. Tilbud som kan være nyttige for palliative pasienter, er blant annet følgetjenesten, kreftforeningens veivisere og kreftforeningens pårørendehjelp. Tilbudene kan variere på landsbasis.

Ønsketransporten

Med et mål om å skape en meningsfull opplevelse for de alvorlig syke har Ønsketransporten etablert et tilbud hvor de som en ideell organisasjon kan bidra til dette ved å tilrettelegge for transport. Ønsketransporten ble opprettet i 2017 og baseres på frivillighet. Alvorlig syke personer kan via ønsketransporten få hjelp til å delta på aktiviteter de normalt ikke ville kunnet delta på, som å se havet, ta en tur på kino, eller reise en siste tur til hytta eller til barndomshjemmet.

Tid som gave

Et prosjekt som er beskrevet i litteraturen, er prosjektet Tid som gave (Hagerup & Johansen, 2018). Prosjektet er gjennomført i Sandefjord kommune, og går ut på å organisere frivillige som støtte til alvorlig syke pasienter som bor hjemme, eller på lindrende enhet. Gjennom en tydelig ledelsesforankring, god organisering og ledelse, og aktivt målrettet rekruttering har en satset på et prosjekt hvor en skal gi opplæring av god kvalitet, og tett oppfølging av de frivillige. Hovedtilbudene de frivillige har gitt gjennom Tid som gave, er følgetjeneste og avlastningsvakt, hvor de frivillige har vært til stede for pasienten for å avlaste pårørende. Tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og frivillige går ut på at bruk av frivillige har bidratt til økt livskvalitet og verdighet i den siste fasen av livet. Prosjektet er nå sluttført, men arbeidet med de frivillige i Sandefjord kommune er videreført. Gjennom prosjektet ble det utarbeidet en veileder og materiale til undervisning i hvordan en kan organisere og drifte frivillig arbeid i møte med alvorlig syke pasienter i kommunen.

Tidsskriftet Omsorgs nummer om frivillighet og palliasjon

Tidsskriftet Omsorg hadde i 2017 et eget nummer som omhandlet frivillighet i det palliative fagfeltet. Tidsskriftet er i fysisk format.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Her finnes blant annet ulike verktøy for de som driver en frivillig organisasjon.

Frivillig.no

Frivillig.no er en nettside fra Frivillighet Norge som brukes som en oppslagstavle for frivillige oppdrag i regi av frivillige organisasjoner. Her kan en søke etter frivillige, og gjøre det enklere å bli frivillig. Siden er ikke direkte rettet mot palliativ omsorg, men ved å søke på for eksempel våker – dersom det er denne tjenesten en er interessert i – får man opp oppdrag og kurs relatert til våketjenestene som ligger inne i systemet. Det ligger også informasjon og tips til organisasjoner rundt organisering av frivillighet her.