Verktøy og ressurser knyttet til treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer

Publisert 26.mars.2015 | Sist oppdatert 30.november.2020

I arbeidet med denne kunnskapsoppsummeringen er det funnet ulike verktøy og ressurser som kan være både relevante og nyttige for kommuner som ønsker å etablere tilbud til personer med nevrologiske sykdommer og skader. I det følgende gis det en oversikt over utvalgte verktøy og ressurser som gir nyttig og utdypende informasjon om tematikken. For ytterligere ressurser vises det til Omsorgsbibliotekets side om etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Norsk Helseinformatikk (NHI) «Forebygging av hjerneslag, noen råd» https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-forebygging/

Helse Stavanger, Stavanger universitetssykehus «Egentrening etter hjerneslag» https://www.helse-stavanger.no/4a3b74/siteassets/seksjon/hodehalsklinikken/documents/afmr/informasjonshefte_egentrening_slagpasienter.pdf

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms

Audun Myskja: Film 3 - Tips ved parkinson - erobre lungene: https://www.youtube.com/watch?v=6wS_mHug9Rw

Ergoterapeut Cecilie Gjersum gir deg gode råd: https://www.youtube.com/watch?v=od8uho5pFTY

Fysioterapeut Per Ola Wold-Olsen gir deg gode råd om freezing: https://www.youtube.com/watch?v=vseE83tlMds

Hvordan har jeg det egentlig med min sykdom: Parkinsonsykepleier Ragnhild Støkket gir deg gode råd: https://www.youtube.com/watch?v=M5GJzljV8kY

Ny hverdagssituasjon: Ergoterapeuten gir gode råd: https://www.youtube.com/watch?v=McC9T4Ev8nA

Hjernepodden: https://www.hjerneradet.no/?page_id=27847

Fagkronikk om fysioterapi til pasienter med nevrologiske tilstander. Skrevet av Vivien Jørgensen, fagsjef fysioterapi, Sunnaas sykehus HF, i samarbeid med fagansvarlige fysioterapeuter ved Sunnaas sykehus HF: https://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Trening-for-alle-ogsaa-for-pasienter-med-stoerre-funksjonsnedsettelser

LHL Hjerneslag. Fakta, tips og råd til slagrammede og pårørende. Hjerneslag – hva nå? https://www.lhl.no/globalassets/lhl-hjerneslag/hjerneslag-hva-na.pdf

Hva er nevrologi? NAKU skriver om sykdommer i det sentrale nervesystemet: https://naku.no/kunnskapsbanken/diagnose-hva-er-nevrologi

Om Parkinson og trening. https://parkinson.no/behandling-og-rehabilitering/trening

ParkinsonNet: https://parkinson.no/behandling-og-rehabilitering/parkinsonnet

Trening: De beste øvelsene. Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja gir deg gjennom denne filmserien sine aller beste råd for hvordan du kan takle parkinson på best mulig måte: https://www.youtube.com/watch?v=e5ZnNmMhtC8

Perracini M.R., Freitas S.M.S.F., Pires R.S., Rico J.M.P., Alouche S.R. (2018) Promotion of Physical Activity for Older People with Neurological Conditions. In: Nyman S. et al. (eds) The Palgrave Handbook of Ageing and Physical Activity Promotion. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71291-8_8

For mer informasjon om frisklivssentralene, se Helsedirektoratets veileder for kommunale frisklivssentraler her:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler

Her finner du et eksempel på hvordan en samtale- og kartleggingsmal med utgangspunkt i COPM (Canadian Occupational Performance Measure) kan se ut og hvordan en kartlegging kan legges opp: https://www.kristiansand.kommune.no/tema/frisklivssentralen/jeg-har/har-du-vart-rammet-av-hjerneslag/

Her finner du et eksempel på hvordan et tilbud kan profileres på kommunens hjemmeside:
https://www.kristiansand.kommune.no/tema/frisklivssentralen/jeg-har/har-du-vart-rammet-av-hjerneslag/

For tips om implementering av mestringstilbud se:

http://hdl.handle.net/11250/2494072

For tips om implementering av hverdagstrening se:

https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/handle/11250/2494072

https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/278142

Her finner du et eksempel på et gruppetilbud forankret i Frisklivssentral for personer som er rammet av hjerneslag.  https://www.kristiansand.kommune.no/frisklivssentralen

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling. Hjemmesiden inneholder nyttig informasjon, verktøy og håndbøker for de som skal etablere mestringstilbud. https://mestring.no/

Senter for sjeldne diagnoser (2019): Huntingtons sykdom. Oslo Universitetssykehus. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/senter-for-sjeldne-diagnoser/diagnoseinformasjon-fra-senter-for-sjeldne-diagnoser/huntingtons-sykdom- 

Landsforeningen for ryggmargsskadde: ABC-serie som tar for seg ulike sider ved det å ha en ryggmargsskade. Retter seg både mot brukere og helsepersonell. https://www.yumpu.com/no/abc_ryggmargsskade

Landsforeningen for ryggmargsskadde (2015) :«Treningsøvelser for rullestolbrukere». Omhandler treningsøvelser en kan gjøre i fra rullestol. Her beskrives enkle øvelser som en effektivt kan gjøre hjemme eller på et treningssenter. Øvelsene kan også brukes av fagpersoner, eller andre, som vil ha tips og inspirasjon om trening for personer som sitter i rullestol.  Publikasjonen finnes på: https://www.yumpu.com/no/document/view/59193793/treningsvelser-for-rullestolbrukere

Helsedirektoratet (2009): «Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling». IS-nummer: IS-1592. Publikasjon om fysisk aktivitet og forebygging, som oppsummerer effektene av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av en rekke sykdommer og tilstander. Boken presenterer også effekter av ulike treningsformer, og hvordan fremme atferdsendring. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling

Helsedirektoratet (2015): Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/hvem-gjelder-veilederen-for

Kommunenes sentralforbund (2015): Veikart for tjenesteinnovasjon (SAMVEIS). Veikartet er et verktøy for å skape bedre kommunale tjenester. Det følger innovasjonsprosesser fra A til Å, fra før prosjekter starter, gjennom forankring og forberedelser, via tjenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målinger. Metodikken er generell og kan brukes innenfor alle kommunale sektorer: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/

Rambøll (2016): Kartlegging av behandlings- og tjenestetilbudet til personer som har diagnoser som er definert under begrepet hjernehelse. Kartlegging utført av Rambøll Management Consulting på oppdrag for Helsedirektoratet. Kartleggingen er gjennomført i perioden august til desember 2016 og baserer seg i hovedsak på intervjuer med pasienter og tjenestetilbydere.

Hjerne og nerver: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver

Eksempler på faglige tilnærminger/verktøy som benyttes:

 • Motiverende Intervju (MI): Det er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. Motiverende intervju er et mye benyttet faglig verktøy. Spesielt i forbindelse med innkomst- og kartleggingssamtaler. Motiverende Intervju benyttes blant annet for å fremme deltakernes egen problemløsning og fokus på mestringsstrategier (Flekkefjord kommune, 2015). Mer informasjon om MI finnes her: https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju
 • Helsepedagogikk: Begrepet helsepedagogikk kan forstås som det å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere og pasienter som har helseutfordringer og deres pårørende. Helsepedagogisk kompetanse er avgjørende for arbeidet med lærings- og mestringstilbud. Mer informasjon og veileder for helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram finnes her: https://mestring.no/helsepedagogikk/
 • Løsningsorientert samtaleteknikk (LOS): En måte å tenke om og samtale med mennesker, hvor hensikten er å synliggjøre hvilke håp og ønsker de har for sin fremtid og hvilke av deres ressurser og erfaringer som kan hjelpe dem å nærme seg disse (Luth-Hanssen 2009). Mer informasjon om LOS finnes her: http://www.forebygging.no/Artikler/2011-2008/Losningsfokusert-rusarbeid/Hva-er-losningsfokusert-tilnarming/
 • Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK): For personer med kommunikasjonsvansker er det nødvendig å tilby alternative og supplerende kommunikasjonsverktøy. Eksempelvis kan «samtalematte» (Talking mats) være en metode som egner seg til innkomst- og evalueringssamtaler. Mer informasjon om ASK finnes her: https://www.statped.no/ask/

Kartleggingsverktøy og faglige verktøy 

Kartleggingsverktøy kan være nyttige hjelpemidler både for å klargjøre forutsetninger og forventninger og for å måle utvikling over tid. Kartlegging av fysisk funksjon bør ofte suppleres med kartlegging av kognitiv funksjon, for eksempel gjennom samtaler.

Eksempler på kartleggingsverktøy som benyttes i kommunale prosjekter og tilbud:

 • COOP/WONCA: Måler selvopplevd helse. Testen inkluderer både de fysiske, psykiske og sosiale aspektene av en persons generelle helsetilstand.
 • COPM (Canadian occupational performance measure): Er et klientsentret redskap med en tredelt kartlegging. COPM er egnet ved utarbeidelse av mål og til å vurdere fremgang.
 • PSFS (pasientspesifikk funksjonsskala) kan være et alternativ for utarbeidelse av mål og til å vurdere fremgang for de som har kognitive endringer som gjør det vanskelig å skalere så mange variabler som i COPM.
 • TUG (Timed Up and Go): Screeningverktøy for personer som kan ha en endret fysisk funksjon. Testen gir informasjon om balanse, hastighet og generell funksjonsevne.
 • FES I (frykt for fall-skjema): Spørreskjema basert på FES-1 (Falls Efficacy Scale-International. Spørreskjemaet gir deltager en mulighet til å vurdere seg selv og sin egen fallfrykt i hverdagen.
 • Tandem / Semitandem: Tester evnen til å kunne stå med en fot fremfor den andre (hæl til tå) i 30 sekunder eventuelt i semitandem (en fot foran den andre, men mer bredbent).
 • Short physical performance battery: Test for screening av fysisk funksjon hos eldre.
 • Timed 25 foot walk: Test som måler hvor raskt personen går en strekning på 25 fot (drøyt 7,5 meter).
 • 6 minutt gangtest: Måler kondisjon og personens fysiske funksjonsnivå, evne til å bevege seg/ mobilitet.
 • The Parkinson Disease Questionaire. (PDQ-39): Måler grad av mobilitet, ADL, føleleser, stigmatisering, sosial støtte, kognisjon, kommunikasjon og kroppslig ubehag.
 • Bergs balanseskala: Test som måler pasientenes endring i balanse over tid.
 • Livskvalitetsskjema (SF-36): Short Form - 36 Health Survey er et livskvalitetsspørreskjema som består av 36 spørsmål.
 • ORS- SRS: Et skjema som evaluerer brukers behov for behandling og om behandlingsmetoden har hatt effekt.
 • FIT skåre (Feedback informerte tjenester) ORS- Er et individuelt skjema hvor bruker evaluerer seg selv med hensyn til opplevelse av nytte. SRS er et skjema hvor bruker evaluerer om tilnærmingsmetoden som benyttes er nyttig. Dette kan være knyttes til gruppetilnærmingen.
 • KiD/KiB: Utarbeidet for voksne som opplever henholdsvis nedstemthet/depresjon på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne, eller opplever store belastninger knyttet til sykmelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatlivet.

Oversikt over brukerorganisasjonenes hjemmesider nasjonalt.

Påbrukerorganisasjonenes hjemmesider finner en blant annet nyttig informasjon om de aktuelle nevrologiske sykdommene og skadene, samt kontaktinformasjon til lokalforeninger.

Nettressurser/ lenker til aktuelle brukerorganisasjoner nasjonalt:

 • Hjernerådet, www.hjerneradet.no/
 • ADHD Norge,  www.adhdnorge.no
 • Afasiforbundet, www.afasi.no
 • Cerebral Parese-foreningen, www.cp.no
 • Hjernesvulstforeningen, www.hjernesvulst.no
 • Landsforeningen for polioskadde,  www.lfps.no
 • Landsforeningen for Ryggmargsskadde,  www.lars.no
 • Landsforeningen for slagrammede,  www.hjerneslag.no
 • LHL Hjerneslag,  www.lhl-hjerneslag.no
 • MS-forbundet i Norge,  www.ms.no
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen, www.nasjonalforeningen.no
 • Norges Blindeforbund, www.blindeforbundet.no
 • Norges ME-forening, www.me-foreningen.com
 • Norsk Epilepsiforbund, www.epilepsi.no
 • Norsk Epilepsiforbunds Ungdom, www.nefu.no
 • Norsk forening for slagrammede, www.slagrammede.org
 • Norsk Parkinsonforbund, www.parkinson.no
 • Personskadeforbundet LTN, www.personskadeforbundet.no
 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, www.ryggmargsbrokk.no
 • Stiftelsen ALS norsk støttegruppe, www.alsnorge.no