Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Forord

Utgitt av arbeidsgruppen for praktisk veileder i håndtering av matallergi.

Tilbakemeldinger på innholdet kan sendes til:
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet

Du kan laste ned en utskriftsvennlig PDF-utgave av veilederen.

Det har vært en sterk økning i forekomsten av allergiske sykdommer. Sykdomsgruppen er utbredt i vår del av verden, der den berører opptil 40 % av befolkningen. Forekomsten av matallergier har likeledes vært økende, med selvrapportert matallergi hos over 20 % av den voksne befolkningen. Kontrollerte studier viser imidlertid at reell forekomst av matallergi er betydelig lavere, noe som indikerer at mange lever med unødvendige kostrestriksjoner. Riktig diagnostikk og behandling tidlig i sykdomsforløpet er viktig for å sette inn riktige tiltak og unngå unødvendige kostrestriksjoner og potensiell feilernæring.

Helsepersonell på alle nivåer i helsevesenet vil komme i kontakt med pasienter med matallergi. Arbeidet med veilederen har sprunget ut fra et ønske om at disse pasientene skal få en ensartet og best mulig utredning, behandling og oppfølging basert på dagens kunnskap. Veilederen tar ikke sikte på å være en komplett lærebok i matallergi. Den forsøker å gi en relativt kortfattet oversikt, kunnskap og praktiske råd i håndtering av pasienter med matallergi. Den er basert på nyere dokumentert kunnskap og internasjonale anbefalinger, og er vinklet ut i fra den kliniske erfaring og kompetanse arbeidsgruppen samlet har ervervet fra sine mange ståsteder i den norske helsehverdag.

Praktisk veileder i håndtering av matallergi er utarbeidet gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom de Regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet og deres tilknyttede/utnevnte ressurser og Barneavdeling for allergi og lungesykdommer ved Oslo universitetssykehus. Brukermedvirkning er ivaretatt gjennom aktiv deltakelse i utarbeidelse av veilederen fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norges Astma- og Allergiforbund.

Veilederen har vært på organisatorisk høring hos Den Norske Legeforening ved Norsk forening for allergologi og immunpatologi, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk barnelegeforening, Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin, Norsk gastroenterologisk forening og Privatpraktiserende spesialisters landsforening, og hos Kliniske ernæringsfysiologers forening, NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi, Helsedirektoratet, samt Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og Astma- og Allergiforbundet.

Vi håper veilederen vil være et nyttig verktøy for alle dere som håndterer pasienter med matallergi.

Oslo, februar 2021

Arbeidsgruppen for Praktisk veileder i håndtering av matallergi