Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Henvisning til utredning og behandling av matallergi

Spesialisthelsetjenesten

Avtalespesialister

Det finnes privatpraktiserende spesialister med kompetanse innenfor allergologi både for barn og voksne. Det er imidlertid store geografiske forskjeller i tilbudet.

Barneavdelinger

Barn og ungdom (0 til 18 år) skal henvises til barneavdeling. Alle barneavdelinger har erfaring og kompetanse innenfor utredning og behandling av matvareallergi. Mindre barneavdelinger som ikke har tilbud om matprovokasjoner kan ved behov henvise til videre utredning ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) eller barneavdelingene ved universitetssykehusene.

Andre avdelinger

Tilbudet til voksne har vært mangelfullt og tilfeldig i spesialisthelsetjenesten. Noen sykehus mangler tilbud til voksne, noen har utredet voksne på barneavdelinger, mens det på andre sykehus kan ha vært enkelte leger med slik kompetanse på avdelinger for lungesykdommer, mage-/tarmsykdommer, hudsykdommer eller annen avdeling. Voksne pasienter med kompliserte eller sammensatte allergologiske problemstillinger skal nå få et tilbud ved de regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Alle regionale helseforetak har opprettet RAAO:

  • RAAO Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø
  • RAAO Helse Midt-Norge ved St. Olavs Hospital i Trondheim
  • RAAO Helse Vest ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen
  • RAAO Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus, Ullevål

RAAO er spesialiserte enheter som i utgangspunktet er tredjelinjetjeneste. For noen problemstillinger, som f.eks. anafylaktiske reaksjoner på matvarer hos voksne, mangler noen steder adekvat kompetanse i andrelinjetjenesten. Noen henvisninger må derfor gå direkte til RAAO.