Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i håndtering av matallergi

Matprovokasjoner

Dobbelt blind hjemmeprovokasjon

Ved dobbel blind hjemmeprovokasjon får pasienten med provokasjonsmat hjem, og registrerer symptomer etter avtale med behandler. Provokasjonen gjennomføres dobbel blindet, over minst 3 perioder. Antall dager per provokasjon tilpasses anamnesen. Metoden er meget godt egnet der minst en av følgende er oppfylt:

  1. Symptomene som beskrives er av uspesifikk art (mage-tarmsymptomer, eksem, adferd)
  2. Man forventer ikke-alvorlige sensymptomer (>4 t)
  3. Pasient/foresatte beskriver at symptomene først inntreffer ved flere dagers eksponering

Metoden er lite beskrevet i litteratur, og er oppstått gjennom konsensus i fagmiljøet. For atopisk eksem foreslås det en titrert DBPC provokasjon som kontinueres 1-2 dager hjemme og avsluttes med skåring av huden av helsepersonell (15). En hjemmeprovokasjon som beskrevet her, hvor pasient/foresatte læres opp i egenskåring av eksemet, kan fungere som en adekvat erstatning for dette. Metoden er ressursbesparende og lettere å gjennomføre for mange pasienter. Dersom pasient/foresatte er engstelige for gjennomføring hjemme, kan første dagsdose inntas under observasjon, og resterende doser sendes med til videre hjemmeprovokasjon.

Praktisk gjennomføring

Som ved ordinær matprovokasjon, anbefales det at medisiner som kan påvirke forventede symptomer seponeres. Det er imidlertid ikke avgjørende for gjennomføringen, og vurderes for hver enkelt pasient.

Pasienten må i forkant av provokasjonen stå på en streng eliminasjon av mistenkt matvare (minst 2 til 4 uker), være symptomstabil og frisk/infeksjonsfri. Der atopisk eksem vurderes som symptom, og pasienten ikke er symptomfri på diett, må eksemet behandles godt før provokasjon og vedlikeholdsbehandling kontinueres under provokasjonen.

Provokasjonen graderes ikke, men kan gis som en enkeltdose daglig. Pasienten står fritt til å dele opp dosen gjennom dagen, og kan selv tilpasse tidspunkt for inntak. Dagsdosen bør tilsvare normalt daglig inntak av matvaren. Antall dager matvaren skal inntas kan tilpasses sykehistorien, men for standardisering av symptomregistrering, anbefales inntak i 5 dager. For provokasjonsmat og dosering, se «Matprovokasjoner - Håndtering og servering av matallergener» (50) under kapittel Hjemmeprovokasjoner og Doseringsanbefalinger.

Symptomregistrering gjøres ved hjelp av standardiserte skjemaer valgt ut fra pasientens symptombilde, og skal inkludere pasient/pårørendes konklusjon etter hver provokasjonsperiode. Kriterier for «signifikant symptomendring» må være bestemt på forhånd. For scoring av eksemforverring anbefales primært POEM (56), evt PO-SCORAD (57). En endring på minst 4 POEM-enheter, eller 15,5 PO-SCORAD-enheter, vurderes som en klinisk signifikant endring (58, 59). For subjektive symptomer, som adferdssymptomer, og GI-symptomer, anbefales scoring ved hjelp av VAS, eller Wong Baker Face Scale, som er bedre tilpasset barn. For VAS, kan gjennomsnittlig endring av symptomer på 20 mm eller mer benyttes, tilsvarende minimum 1 face endring av symptomer ved bruk av den mer barnevennlige «Wong Baker Face Scale» (59). For voksne med mage-tarmplager kan IBS-SSS benyttes (60).

For sikrest mulig resultat anbefales flere provokasjonsperioder, da det minsker risikoen for feilaktig positivt utfall. Det bør gjennomføres minst tre provokasjonsperioder, hvorav minst én aktiv og minst én placebo. Mellom provokasjonsperiodene må det settes av god nok tid til å forhindre overlapp av symptomer, vanligvis er 2 uker tilstrekkelig.

Kode for blinding av provokasjonen åpnes sammen med pasient/foresatte hvis det er signifikant forskjell i symptomer mellom provokasjonene. For positiv provokasjon, skal det være rapportert signifikant mer symptomer i aktiv periode enn i placeboperiode. Dataene skal være konsistente. Ved flere perioder med aktiv, skal symptomforverring bekreftes ved hver provokasjon.