Innholdsfortegnelse

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Forord

Utgitt av prosjektgruppen for Praktisk veileder i allergen immunterapi.

Tilbakemeldinger på innholdet sendes til Torgeir Storaas.

Du kan laste ned en utskriftsvennlig PDF-utgave av veilederen.

Første utgave av Praktisk veileder i allergivaksinasjon ble utgitt i 2002. Veilederen var utarbeidet av Sten Dreborg, Erik Florvaag, Sverre Steinsvåg og Roald Bolle. Den andre utgaven kom i 2011 med Roald Bolle, Aud Berstad, Erik Florvaag og Sverre Steinsvåg som forfattere. Begge utgivelsene ble utarbeidet på oppdrag fra Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi (NFAI) og utgitt i Legeforeningens «Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling».

Når nå 3. utgave utgis er det med samme oppdragsgiver, NFAI. Oppdraget ble gitt til de 4 regionale senterne for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen som alle ble etablert etter 2011. Navnet på veilederen er endret i tråd med internasjonal nomenklatur.

Arbeidet har denne gang fulgt retningslinjene for fagprosedyrer etter den internasjonale standarden AGREE II med bruk av PICO-skjema og formelt litteratursøk ved bibliotekar Hilde Wedvich, Bibliotek for medisin, Universitetsbiblioteket i Bergen, med søkedato 31.05.21.

Prosjektgruppen ble bredt sammensatt, med de fleste relevante spesialiteter og yrkesgrupper representert, samt brukerrepresentanter fra Norsk astma- og allergiforbund (NAAF) og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).

Metoden omtales også som hyposensibilisering, desensibilisering og allergivaksinasjon. I praksis består metoden i subkutan injeksjon eller sublingual applikasjon av allergenekstrakt. I engelskspråklig litteratur betegnes administrasjonsmetodene som henholdsvis «subcutaneous immunotherapy» og «sublingual immunotherapy» med forkortelsene SCIT og SLIT som benyttes også i denne utgaven.

Allergen immunterapi (AIT) er den eneste potensielt helbredende behandling ved IgE-medierte sykdommer og har dokumentert klinisk effekt ved allergisk rhinitt, allergisk astma og bi- og vepseallergi. Det foreligger nå forhåndsgodkjent SLIT for både bjørk og timotei som har en vesentlig bedre sikkerhetsprofil enn injeksjonsbehandling. Dette åpner for at behandlingen i større grad enn tidligere kan startes og følges opp av allmennleger i primærhelsetjenesten.

I tråd med tidligere utgaver har vi forsøkt å gjøre veilederen kortfattet og mest mulig praktisk for den kliniske hverdag. Imidlertid gir en digitalisert utgave større muligheter til å beholde oversikt og flyt samtidig som vi kan legge inn supplerende og mer dyptgående informasjon som lenker i teksten. Veilederen finnes i digitalisert form på Helsebiblioteket.no.

Veilederen har som målsetting å beskrive rutiner og prosedyrer for sikker og effektiv gjennomføring av allergen immunterapi (AIT). Målgruppen er leger, sykepleiere og eventuelt annet helsepersonell som gir allergen immunterapi. Vi har hatt en økning i bruken av AIT i Norge over de siste 10 til 15 år, og dette er gledelig. Med nye administrasjonsformer for flere allergener vil antall som får tilbud kunne øke ytterligere. Men det er viktig at behandlingen gis til de som faktisk har behov for behandlingen og som kan dra nytte av den. Korrekt diagnostikk med påvisning av sensibilisering som samsvarer med det kliniske bildet er en forutsetning. Det er og avgjørende at behandlingen gis på en sikker måte. Dette ønsker veilederen å gi retningslinjer for.